Mzdy 2023, změny od 1.1.2023

Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2023. Již nyní přinášíme některé nové hodnoty výpočtových konstant platných od 1.1.2023

Poslední aktualizace: 30.12.2022

Minimální a zručená mzda mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se použije minimální hodinová, nikoli měsíční mzda. 

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2023 nejméně 17 300 Kč za měsíc nebo 103,80 za hodinu (v roce 2022 byla minimální mzda 16 200 Kč za měsíc nebo 96.40 za hodinu). 

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd „mzdou zaručenou“. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin s různou úrovní zaručené mzdy. Od roku 2023 ale dochází ke změnám pouze v první skupině prací (17 300 Kč za měsíc a 103,80 Kč/hod; v roce 2022 bylo 16 200 Kč za měsíc a 96,40 Kč/hod) a současně také v osmé skupině  (34 600 Kč za měsíc a 207,60 Kč/hod; v roce 2022 bylo 32 400 Kč za měsíc a 192,80 Kč/hod) . Druhá až sedmá skupina zůstane na úrovni roku 2022.

Všeobecný vyměřovací základ

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády s účinností od 1.1.2023 jsou stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb. Ovlivní se výše důchodů přiznávaných od 1.1.2021, ale např. i strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění atd.

Údaj 2023 2022
Všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč 36 119 Kč
Přepočítavací koeficient 1,0530 1,0773
Průměrná mzda (základ x koeficient) 40 324 Kč 38 911 Kč
Maximální vyměřovací základ - 48x násobek průměrné mzdy (strop pro odvod soc.poj.) 1 935 552 Kč 1 867 728 Kč
Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 4 000 Kč 3 500 Kč

 

Redukční hranice

Od průměrné mzdy jsou odvozovány také denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2022 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), které budou vyplácet příslušné OSSZ. 1. redukční hranice (1.RH) odpovídá 1/30 průměrné mzdě, 2. redukční hranice 1,5 x násobku 1.RH a 3. redukční hranice 3 x násobku 1.RH.

  2023 2022
1. redukční hranice 1 345 Kč 1 298 Kč
2. redukční hranice 2 017 Kč 1 946 Kč
3. redukční hranice 4 033 Kč 3 892 Kč

 

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro výpočet se použije denní redukční hranice pro nemocenské, která se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru. 

  2023 2022
1. redukční hranice 235,38 Kč 227,15 Kč
2. redukční hranice 352,98 Kč 340,55 Kč
3. redukční hranice 705,78 Kč 681,10 Kč

Nezabavitelné minimum pro účely exekucí

Povinnému, čti dlužníkovi, nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, která se nazývá nezabavitelná částka. Skládá se z částky životního minima jednotlivce podle zákona o životním minimu (§2 NV č. 110/2006 Sb.) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu stanovených pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy. Od 1.1.2023 dochází ke změně výpočtu normativních nákladů v důsledku změny v tabulkách - původně bylo 5 typizovaných obcí, počítalo se z obce od 50 000 do 99 999 obyvatel, nyní jsou jen 3 typizované obce a počítá se s obcí s alespoň 70 000 obyvateli. Částka životního minima platná od 1.1.2023 a činí 4 860 Kč (od 1.10.2022 bylo 4 620 Kč), druhá částka od 1.1.2023 činí 15 597 Kč (od 1.10.2022 bylo 10 185 Kč), v součtu 20 457 Kč. (bylo 14 805 Kč).

Ze základu se vypočte nezabavitelná částka na jednotlivce jako 2/3 základu 13 638 Kč (bylo 3/4 ze základu a 11 103.75 Kč). A nově se ze základu vypočte také nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (bylo dříve počítáno jako 1/3 z nezabavitelné částky jednotlivce, 3 701.25 Kč) jako 1/4 ze základu, tedy 3 409.50 Kč. Hranice, nad kterou se zbytek čisté mzdy již sráží bez omezení je 1.5x násobek (bylo 2x násobek, 29 610 Kč) částky základu, tedy 30 685.50 Kč. 

  2023 1.10.2022
Základ 20 457 Kč 14 805 Kč
Nezabavitelná částka jednotlivce (2/3 ze základu) 13 638 Kč 11 103.75 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 ze základu)  3 409.50 Kč 3 701.25 Kč
Zbytek čisté mzdy zabavitelný bez omezení (1.5x základ) 30 685.50 Kč 29 610 Kč

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Za některé zaměstnance je plátcem pojistného stát, přičemž zákon stanovuje jako vyměřovací základ od 1.1.2023 částku 14 074 Kč (od 1.9.2022 bylo 11 014 Kč). Tato částka ovlivní také odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Využijí se takzvané odpočty. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2023 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou vyměřovacího základu, tedy 14 074 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2021

ČSÚ vyhlásil průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2021 ve výši 39 306 Kč (předchozí částka byla 37 047 Kč). Z této částky se v posledních letech vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 275 142 Kč bez DPH (39 306  x 7). Odvod do státního rozpočtu za jednu celou nenaplněnou osobu se ZP by činil 98 265 Kč (39 306 x 2.5).