Plošné daňové úlevy

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 na stránkách MfČR bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Finanční správa také spustila stránku Nouzový stav (Covid  19) věnované daňovým opatřením přijatým v rámci nouzového stavu.

Daně z příjmů

Prominutím příslušenství k dani z příjmů bude všem fyzickým i právnickým osobám s termínem pro podání daňového přiznání 1.4.2020 tolerováno pozdní podání tohoto daňového přiznání a také úhrady doplatku daně za rok 2019, pokud k podání přiznání a úhradě daně dojde nejpozději 1.7.2020. Uvedené opatření platí automaticky a nebude nutné nijak dokládat souvislost pozdního podání či pozdní úhrady daně s nouzovým stavem. Opatření dopadá na všechny osoby s termínem pro podání přiznání 1.4.2020, a to jak fyzické (lhostejno, zda podnikající či nepodnikající), tak i právnické (např. s.r.o. či spolky).

Prominutí sankcí spojených s pozdním podáním daňového přiznání a opožděnou úhradou daně nelze vztahovat na oznamovací povinnost fyzických osob pro příjmy osvobozené od daně přesahující 5 mil. Kč – nepodání tohoto oznámení ve lhůtě 1.4.2020 by mohlo být pokutováno.

Plošné prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (bez nutnosti prokazování souvislosti s koronavirem) se týká také podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019, pro jehož podání za rok 2019 platí lhůta 1.4.2020. Pokud bude toto vyúčtování podáno (může se jednat i o elektronický způsob podání) do 1.7.2020, bude automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokud však jde o vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti, kde lhůta proběhla 2.3.2020 resp. proběhne 20.3.2020, pokud je podáno elektronicky, tak na něj se prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně nevztahuje. Podání vyúčtování zálohové daně je tedy nutno věnovat pozornost pokud možno i v této době – zejména u plátců, kteří sráží a odvádí vysoké zálohy na daň.
 

DPH

V oblasti DPH je plošným opatřením (bez nutnosti dokládat souvislost s nouzovým stavem) prominutí pokuty 1.000,- Kč za pozdní podání kontrolního hlášení v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.

Shrnutí

U daní z příjmů bylo plnění  některých daňových povinností plošně prominuto, aniž by bylo nutné dokládat souvislost s koronavirem. U DPH je obdobným plošným prominutím pouze pozdní podání kontrolního hlášení – zatímco však u daní z příjmů je jistota, že opožděné podání daňových přiznání nejpozději do 1.7.2020 nebude pokutováno, u kontrolního hlášení obdobná jistota není (plošné prominutí se totiž vztahuje jen na případ, kdy před podáním kontrolního hlášení není plátce vyzván k jeho podání a informace o postupu správců daně ve věci výzev k podání kontrolního hlášení zveřejněna nebyla.
Pokud se plátci v souvislosti s koronavirem dostane do problémů s úhradou DPH, má možnost individuálně požádat buď o posečkání daně (vč. rozložení  daňové povinnosti do splátek) nebo o prominutí úroků z prodlení – pokud bude jedna z těchto žádostí kladně vyřízena, automaticky se plátci promíjí i pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokud tedy plátce nepodá přiznání k DPH v zákonných termínech, byť v souvislosti s koronavirem, a nepodá současně jednu z uvedených žádostí (nebo dojde k zamítnutí těchto žádostí), vystavuje se riziku pokuty za opožděné tvrzení daně. Alespoň podle aktuálně platných liberačních opatření.