Reference - příspěvkové a neziskové

Mezi hlavní nástroje, které v ekonomickém systému Harmonik používají příspěvkové a neziskové organizace, je především sekce Financí a s ní spojené dílčí agendy. Jednoduché zadávání a evidence dokladů je samozřejmostí a když se k tomu ještě přidají přehledné tiskové výstupy a také podpora všech elektronických formulářů, které musí organizace posílat na úřady, stává se rázem ekonomický systém Harmonik oblíbeným prostředkem pro zvládnutí denní agendy příspěvkových a neziskových organizací po celé České republice. Vybíráme některé z našich zákazníků, představujeme jejich obor a prezentujeme míru využití ekonomického a účetního systému Harmonik v jejich organizacích.

Praha, Sokolov, Ostrava, Vikýřovice, Teplá - www.bjb.cz

Bratrská jednota Baptistů jsou křesťanským reformačním společenstvím církví. Jsou to evangelikálové – jediným zdrojem jejich víry je pro ně Bible, středem jejich učení je evangelium (víra ve spasitelnou moc ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista), zdůrazňují nutnost osobně a vědomě vyznat svou víru ve křtu a velký důraz kladou na evangelizaci. Mají kongregační strukturu – každý místní sbor je samostatný a každý člen sboru se demokraticky podílí na jeho vedení. Jednotlivé sbory jsou většinou sdruženy do národních jednot, do kontinentálních seskupení. Název baptisté má svůj původ v řečtině, což znamená “ponoření” neboli křest.

Mělník - www.ssmm.cz

Příspěvková organizace města Centrum seniorů Mělník vznikla v roce 2001 jako organizace zastřešující sociální služby poskytované seniorům. Jedná se o dva domy pro seniory Ludmila a Penzion, odlehčovací pobyt, domov se zvláštním režimem Vážka a terénní pečovatelskou službu. Domov Penzion poskytuje samostatné bydlení seniorů v garsonkách nebo dvoupokojových jednotkách a Domov Ludmila v jedno, dvou a tří lůžkových pokojích. Úsek péče „Vážka“ slouží klientům s Alzheimerovou demencí. Centrum slouží občanům převážně z mělnického regionu v důchodovém věku. Centrum zajišťuje vlastní stravování, praní, žehlení a další běžné pomocné činnosti.

Ekonomický software Harmonik poskytuje Centru seniorů Mělník širokou podporu ve zpracování účetnictví, ale i v dalších oblastech. Velmi oblíbený je např. modul Opakovaných plateb, který zajišťuje automatické odesílání opakovných příkazů k úhradě, bez nutnosti jejich opakovaného ručního zadávání. Přímy/výdaje do pokladny je možné řešit přímo v účetním deníku, ale při více pokladnách (což v Centru seniorů mají), je výhodné využít specializovaný modul Pokladna. Ten poskytuje možnost evidence příjmů/výdajů dle pokladníků, tiskové sestavy a reporty nebo přenosy do účetnictví. Pro inventarizaci rozsáhlého majetku slouží moduly Drobného majektu a Majetku. Velice oceňované jsou také formuláře pro příspěvkové orgranizace (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce,atd.), které je možné z programu odeslat přímo na úřad.

Mladá Boleslav, Teplice - www.cervenykriz.eu

Český červený kříž má postavení a oprávnění národní společnosti podle Ženevských úmluv a plní zejména tyto úkoly: a) působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; b) působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí; c) poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; d) šíří znalost Ženevských úmluv; e) vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb. Kromě popsané základní činnosti, má velká část oblastních spolků také svoji hospodářskou činnost, odpovídající poslání ČČK a tato činnost se u jednotlivých spolků velmi liší. Oblastní spolek Mladá Bolesal například provozuje zdravotnické zařízení, oblastní spolek Teplice provozuje domov se zvláštním režimem a domácí ošetřovatelskou péči.

V oblastním spolku Mladá Boleslav nejčastěji využívají modul Deník, v něm účtují většinu dokladů. Pomocí programu Harmonik vystavují faktury, vytvářejí převodní příkazy, které přímo stahují do internetového bankovnictví a také zaúčtovávají bankovní výpisy. Dále oceňují tiskové výstupy, ať už v rámci samotného účtování – interní a jiné doklady, faktury atp., a také formuláře potřebné pro sledování situace spolku v průběhu roku – výsledovku, rozvahu, obratovou předvahu. Na konci roku také formuláře potřebné k daňovému přiznání a uzavření účetního období – rozvahu, výsledovku, daňové přiznání a možnost jeho přenosu do aplikace EPO. Jako velmi užitečná vlastnost programu Harmonik uvádějí možnost upravit jednotlivé tiskové sestavy před tiskem podle vlastní potřeby, což práci dost usnadňuje, a často je tak využíváno.

Benešov - www.florbalbenesov.cz

Florbal je sport, který je u nás už skutečně velmi populární a snad není člověk, který neví, co slovo florbal znamená. Obrovská popularita tohoto sportu je však výsledkem dlouhodobé práce nejrůznějších organizací, institucí a především amatérských klubů. Právě takovým jedním klubem je SK Florbal Benešov. První kontakty sportu s děrovaným míčkem se v Benešově objevili v roce 1997. To byl florbal skutečně na svém začátku. V následujících letech se zájem o sport velmi zvyšoval a to v Benešově vyústilo v roce 2000 k založení florbalového oddílu. Žlutomodré barvy hájilo postupem času stále více hráčů.  To byl důvod vzniku mládežnických kategorií, ve kterých vyrůstali a vyrůstají velmi dobří hráči a hráčky. V dnešní době má náš klub přes 400 členů a je největším ve zdejším regionu. Naše mládežnické celky se každoročně umisťují na předních pozicích ve svých soutěžích a pravidelně se také velmi úspěšně prezentují na nejrůznějších domácích i zahraničních turnajích.

Pro náš sportovní klub SK Florbal Benešov je velice důležité mít ucelený přehled o celém účetnictví, což program Harmonik umožňuje. Nejdůležitějšími moduly pro naše účely jsou Deník, Mzdy, Fakturace a Banka. Modul Deník umožňuje účtovat veškeré doklady, ke kterým přiřazujeme jednotlivá střediska. Jednotlivé střediska využíváme jako označení pro jednotlivé granty, které musíme vést odděleně od ostatních účetních dokladů. Další důležitou funkcí, kterou využíváme jsou oddělní. Oddělení v našem případě ukazuje jednotlivou kategorii ( přípravky, elévové atd.) a můžeme si jednoduše vygenerovat z účetnictví nákladovost jednotlivé kategorie.

Ostrava - www.ms-detska.cz

MŠ Dětská se nachází v přízemí a prvních dvou patrech obytného domu v Ostravě-Porubě na ul. Dětská č.p.920. Provoz zde byl zahájen již před více než čtyřiceti lety. Od svého počátku škola funguje jako čtyřtřídní mateřská škola, nyní s kapacitou 108 dětí. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči ( sportovní, kulturní akce pro rodiče a děti, výlety, návštěvy divadelních představení a různých dalších akcí pro děti). Na základě diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou. Nabízíme individuální logopedickou péči vedenou klinickým logopedem a logopedickou asistentkou. Zřizovatelem školy je Městský obvod Poruba.

Osek - www.ddmosek.cz

Dům dětí a mládeže v Oseku je školské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je město Osek. Hlavním posláním DDM v Oseku je nabídnout dětem, mládeži i dospělým takové aktivity, které jim jsou blízké, aby mohli rozvíjet svůj talent a své zájmy, a to pravidelnou i nepravidelnou formou.Upoutat širokou nabídkou zájmových útvarů je tím prvořadým úkolem v naší práci. Samozřejmě dále i pořádat pestré jednorázové akce, které by přilákaly co nejvíce zájemců o hry a soutěže a v neposlední řadě pořádat i zajímavé prázdninové pobyty pro děti i mládež.

Program Harmonik (dříve Winvabank) používáme jako účetní program v organizaci již od roku 2000. Vyhovuje nám pro svojí přehlednost, jednoduchost v ovládání, přístup ke všem účetním výkazům, nabízí velkou podporu při účtování právě pro příspěvkové organizace. Líbí se nám zpracování výstupů všech výkazů pro účetní závěrky, obsahuje pro nás všechny potřebné formuláře (Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu účetní závěrky). Oceňujeme ze strany poskytovatele rychlou spolupráci, ochotu a snahu vždy pomoci při sebemenším problému. 

Bílina - www.zus-bilina.cz

Založení hudební školy - přesněji Hudební školy státem subvencované - je písemným dokumentem doloženo ke dni 1.9.1929. Německy psané městské kroniky tuto událost ani další rozvoj školy v předválečných letech nezachycují. Hlavním zdrojem mapujícím život školy po roce 1945, ze kterého vychází tato rubrika, je školní kronika. Na Mírovém náměstí, tedy v samotném historickém centru Bíliny, sídlí ZUŠ od roku 1996. Společně s městskou knihovnou obýváme budovu, jejíž stavba byla dokončena v roce 1869 a původně patřila německé chlapecké a dívčí škole..

Smečno - www.dumrodin.cz

Organizace Kolpingova rodina Smečno chce svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli. Má za cíl provozovat aktivity k podpoře rodiny, zdravých rodinných vazeb a vztahů. Součástí tohoto poslání je podpora fungující rodiny, poskytování sociálních služeb (Odborné sociální poradenství a Raná péče), podpora rodiny včetně rodiny s handicapovaným členem, vzdělávací programy a osvětová činnost.

Praha - www.hlavkovanadace.cz

Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace, byla Dr. Josefem Hlávkou založena dne 25. ledna 1904. V současné době Nadání spravuje nadační jmění, především v podobě nemovitostí, zejména zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic a nadační domy v Praze. Výnosy z pronájmů slouží na pokrytí všech nutných nákladů spojených s nadační činností, správou i zvelebováním majetku. Výnosy umožňují nezávislé finanční zajištění nadačního programu, který vychází z myšlenkového odkazu zakladatele Nadání. Jednotlivé nadační příspěvky schvaluje správní rada Nadání.

Jablonec nad Nisou - www.zssumava.cz

Popis připravujeme.

Klášterec nad Ohří - www.klasterec.cz

Klášterec nad Ohří je město na Chomutovsku s asi 15 tisíci obyvateli ležící v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách. Městem prochází silnice I/13 a železniční trať 140 Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří – Chomutov. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Svůj název město dostalo podle malého kláštera (klášterce) resp. proboštství, které zde založil postoloprtský klášter benediktýnů.

Lomnice nad Popelkou - www.muzeumlomnice.cz

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou sídlí v neoklasicistním Šlechtově „Hrubém domě“ na Husově náměstí. V průběhu let vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje na historii a národopis Lomnicka, dále mineralogické bohatství Českého ráje a Podkrkonoší, v galerijní oblasti na díla významných regionálních výtvarníků. Samotnou kapitolou je Památník rodu Šlechtů s ukázkami různých slohů, militárií, porcelánu a obrazů klasiků české malby.

Praha - www.palestra.cz

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhudevítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem.

Kutná Hora - www.pecovatelskasluzbakh.cz

Organizace Pečovatelská služba Kutná Hora navazuje na pečovatelskou službu, která byla v Kutné Hoře založena již v 70-tých letech minulého století. Tehdy byla součástí Okresního ústavu sociálních služeb. Pečovatelská služba Kutná Hora poskytuje služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby jsou poskytovány v místě a čase, který odpovídá cílům a charakteru služby, potřebám cílové skupiny klientů.

Český Těšín - www.sceav.cz

Slezská církev evangelická Augsburského vyznání působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Církev má celkem 21 sborů a kazatelské a misijní stanice. Podle statistik z r. 2007 měla naše církev 15 357 členů. Je tedy největší luterskou církví v ČR.

Kopřivnice - www.spsk.koprivnice.org

Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města Kopřivnice, která byla založena v roce 1995 za účelem zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení města Kopřivnice a vytváření podmínek pro sportovní a relaxační aktivity občanů a návštěvníků města (zřizovací listina). Zajišťujeme možnost sportovního vyžití na dalších sportovních areálech ve městě (sportovní haly, tenisový areál, lyžařský areál, areál házené) včetně ubytování.

Litovel - www.spsk.koprivnice.org

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, zajišťuje stravování dětí, žáků, studentů a také vlastních zaměstnanců, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Dále stravování cizích strávníků přímo v prostorách školní jídelny, rozvoz jídel po Litovli až do domu, svatby, večírky, rauty a různé společenské události. Jídla lze také objednávat novým, moderním a pohodlným systémem přihlašování a odhlašování stravy mobilním telefonem či přes Internet.

Teplice - www.ststeplice.cz

Škola byla založena roku 1897 jako „Fachschule“ (odborná škola). Po osvobození v roce 1945 se stala keramickou a sklářskou školou. Od roku 1958 plnila funkci učňovské školy pro obory: pletař, šička, krejčí, sklář, keramik, elektromontér, prodavač, kuchař, číšník a jiné. Svým postavením a velikostí se stala dominantní učňovskou školou v rámci okresu Teplice. V roce 1990 se SOU stalo samostatnou příspěvkovou s vlastní právní subjektivitou. 1. 9. 2008 došlo ke sloučení Střední školy obchodu a služeb a Střední školy textilní. Škola vzniklá tímto sloučením nese název Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o. a je důstojným pokračovatelem jedné z nejstarších škol v Teplicích a okolí. Město Teplice je obchodním a lázeňským centrem regionu a škola tak svou studijní nabídkou (obory obchodu a služeb) navazuje potřeby obchodní sítě.

S nabízenými funkcemi, které poskytuje účetní software Harmonik, jsou na ekonomickém úseku školy plně spokojeni. Kromě pořizování prvotních dokladů, používají různé tiskové sestavy ze široké nabídky, jenž je k dispozici a které se dají z programu získat, vytisknout nebo poslat e-mailem. Chválí také naši telefonickou spolupráci při řešení problémů a při zadávání nových požadavků na úpravu programu pro zřizovatele školy. Jedním z požadavků bylo vytvoření výstupních XML souborů s informacemi z účetnictví, které vyžaduje Ústecký kraj pro svůj interní systém controlligu.