Mzdy 2021, změny od 1.1.2021

Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2021. Již nyní přinášíme některé nové hodnoty výpočtových konstant platných od 1.1.2021

Poslední aktualizace: 11.01.2021

Všeobecný vyměřovací základ

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády s účinností od 1.1.2021 jsou stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb. Ovlivní se výše důchodů přiznávaných od 1.1.2021, ale např. i hranice pro solidární zvýšení daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění atd.

Údaj 2021 2020
Všeobecný vyměřovací základ 34 766 Kč 32 510 Kč
Přepočítavací koeficient 1,0194 1,0715
Průměrná mzda (základ x koeficient) 35 441 Kč 34 835 Kč
Rozhodný příjem pro progresivní sazbu daně ze mzdy 23% - 4x násobek průměrné mzdy 141 764 Kč 139 340 Kč
Maximální vyměřovací základ - 48x násobek průměrné mzdy (strop pro odvod soc.poj.) 1 701 168 Kč 1 672 080 Kč
Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 3 500 Kč 3 000 Kč

 

Redukční hranice

Od průměrné mzdy jsou odvozovány také denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2021 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), které budou vyplácet příslušné OSSZ. 1. redukční hranice (1.RH) odpovídá 1/30 průměrné mzdě, 2. redukční hranice 1,5 x násobku 1.RH a 3. redukční hranice 3 x násobku 1.RH.

  2021 2020
1. redukční hranice 1 182 Kč 1 162 Kč
2. redukční hranice 1 773 Kč 1 742 Kč
3. redukční hranice 3 545 Kč 3 484 Kč

 

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro výpočet se použije denní redukční hranice pro nemocenské, která se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru. 

  2021 2020
1. redukční hranice 206,85 Kč 203,35 Kč
2. redukční hranice 310,28 Kč 304,85 Kč
3. redukční hranice 620,38 Kč 609,70 Kč

Nezabavitelné minimum pro účely exekucí

Povinnému, čti dlužníkovi, nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, která se nazývá nezabavitelná částka. Skládá se z částky životního minima jednotlivce podle zákona o životním minimu (§2 NV č. 110/2006 Sb.) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu stanovených pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (nařízení vlády č. 320/2018 Sb.). První částka životního minima je platná od 1.4.2020 a činí 3 860 Kč, druhá částka od 1.1.2021 činí 6 637 Kč, v součtu 10 497 Kč

Z tohoto základu se vypočte nezabavtelná částka na jednotlivce (3/4 základu) 7 872,75 Kč a nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 z nezabavitelné částky jednotlivce) 2 624.25 Kč. Hranice, nad kterou se zbytek čisté mzdy již sráží bez omezení je dvojnásobek částky základu, tedy 20 994 Kč

  2021 1.7.2020
Základ 10 497 Kč 10 362 Kč
Nezabavitelná částka jednotlivce (3/4 ze základu) 7 872,75 Kč 7 771,50 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/3 ze základu jednotlivce) 2 624.25 Kč 2 590,50 Kč
Zbytek čisté mzdy zabavitelný bez omezení (2x základ)  20 994 Kč 20 724 Kč

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2020

ČSÚ vyhlásil dne 4. 12. 2020 průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2020 ve výši 34 611 (předchozí částka byla 33 429 Kč). Z této částky se v posledních letech vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. K naplnění jedné osoby se ZP tzv. „náhradním plněním“ je třeba odebrat výrobky nebo služby v objemu 242 277 Kč bez DPH (34 611 x 7). Odvod do státního rozpočtu za jednu celou nenaplněnou osobu se ZP by činil 86 527,50 Kč (34 611x2,5).