Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
19.09.20232023.113Nabídka hlavního menu v sekci "Nastavení / Práva / Právo spouštět aktualizace" rozšířena podnabídkou s položkami "Zadaný uživatel" a "Kdokoliv". Jak asi vyplývá z názvů, první nabídka umožňuje zadat založeného uživatele, který jediný může obsluhovat aktualizace a upgrade programu. Druhá nabídka toto omezení ruší, obě jsou chráněny před použitím systémovým heslem.
16.07.20232023.112Funkce Hledání (Shift+F3) v modulu Evidence doplněna o nabídky "Dle data dokladu" a "Dle data DPH"
09.07.20232023.112Modul Textový editor v sekci Editory resp. Kancelář doplněn o funkci exportu dokumentu do formátu PDF.
23.06.20232023.112Příkaz k úhradě při svém vytváření kontroluje, zda údaj zapsaný v Závazcích v proměnné variabilní symbol lze převést na číslo. Pokud tomu tak není, není položka Příkazu k úhradě vytvořena a obsluha programu je o této skutečnosti zpravena.
22.06.20232023.112Do modulu mezd Na záložce Pojistné doplněna proměnná “Dle paragrafu“
15.06.20232023.112Doplněna nabídka “Kontrola vlastních účtů“ v číselnících programu v sekci Finance a v modulu Příkaz k úhradě v nabídce Utility. Ta obsahuje proměnné DRUH, STREDISKO, ZAKAZKA a ODDELENI, číslo vlastního účtu pro případ, že vyplněná kombinace vyhovuje jinému vlastnímu účtu než běžně používanému. Vyplňují se pouze ty sloupce, které se chtějí sledovat. Pokud je uživateli pro sledování jedno, jaká hodnota je ve Financích v příslušné proměnné obsažena, lze zaškrtnout zatrhávátko stejného jména. Pokud se v modulu Příkaz k úhradě zjistí při přebírání položky ze Závazků, že vyhovuje zadanému předpisu z Kontrol vlastních účtů, je uživatel dotázán, zda se položku právě vytvářeného řádku k Příkazu zapsat do jiného Příkazu k úhradě pro zadaný kontrolovaný vlastní účet v Kontrolách. Pokud uživatel tento záměr potvrdí (pokud takový Příkaz ještě neexistuje, tak se založí), tak se záznam zapíše do "správného" Příkazu k úhradě". Pokud je otevřeno dva a více Příkazů se zadaným číslem vlastního účtu a při kladné odpovědi uživatele, přenos do jiného Příkazu k úhradě se neuskuteční.
13.06.20232023.112Je-li v příkazovém řádku (ikoně na ploše) zadán parametr jméno uživatele a heslo uživatele (heslo je vhodné ukládat pouze na počítačích nesdílených více uživateli, který je pro vstup do systému opatřen heslem), je pak zadávání údajů jméno a heslo, při spouštění programu, přeskočeno.
13.06.20232023.112Parametry příkazové řádky mohou být pojmenovány. Pojmenované parametry mohou být zadány v libovolném pořadí a jejich syntaxe je /jmenoparametru=hodnota nebo --jmenoparametru=hodnota. Pojmenované a nepojmenované (pevně zadané pořadí hodnot) parametry nelze v jedné příkazové řádce kombinovat. Ze sady pojmenovaných parametrů lze uvést jen potřebné. Textové hodnoty pojmenovaných parametrů není nutné zadávat v uvozovkách nebo apostrofech. Příklad řádky s parametry: /server=127.0.0.1 /databaze=data /firma=firma /port=5555 /jmeno=jan /heslo=novacek. Do množiny pojmenovaných parametrů tedy patří parametry server, databaze, firma, port, jmeno a heslo. V tomto pořadí musí být vyjmenovány hodnoty nepojmenované, pojmenované mohou být v pořadí libovolném a jen ty potřebné. U nepojmenovaných nelze žádný předchozí parametr vynechat, to platí jen pro následné.
31.05.20232023.111Nově zanesená chyba, nebylo možné vstoupit do modulu Opakovaných činností. Chybě definovaný rozsah proměnné.
25.05.20232023.110Při vypršení certifikátu mohlo dojít k problému se spuštěním programu. Kontrola načítaných certifikátů se nově děje v ""chráněné zóně", která sice takový chybný záznam nenačte, ale program nevyhodnotí chybu
17.05.20232023.19Zapracována kontrola "překládaných komb" v mřížkách programu. Překládané kombo je asociace nejčastěji ukazovaného textu a ukládané např. číselné hodnoty.
27.04.20232023.18S přibývajícími daty roste potřeba po rychlých odezvách. Jednou nejvíce diskutovanou oblastí byla Fakturace a kopírování dokladů. Je zapotřebí zkopírovat, resp. vystavit stovku ze vzoru na různé adresy za pár desítek vteřin? Proč ne. Bylo rozhodnuto, že do programu Harmonik bude zabudován nástroj na využití všech vláken procesoru počítače, na kterém je program spuštěn. Tento údaj program zjišťuje při svém startu a je pro uživatele dostupný v levém dolním rohu v poli technických informací, kde je uvedeno klíčové slovo Threads. Údaj před ním zobrazuje aktuální počet dostupných vláken pro paralelní (souběžnou) činnost programu, tedy jakoby měl uživatel takový počet počítačů a na každém spustil ještě jeden program Harmonik. Jak je uvedeno výše, tuto možnost jako prvý využívá modul Fakturace ve své nabídce Kopie. Obrazovka pro nastavení kopírování v modulu Fakturace je drobně upravena. Doplněny byly dva nové přepínače: “Počet dokladů pro vícejádrové operace” a “Vybrat vygenerované doklady“. Protože každý ví, že použití letadla se může vyplatit až od určité vzdálenosti, tak i pro multijádrové operace může platit, že do určitého počtu kopírovaných dokladů je klasická (neparalelní) cesta rychlejší, ale nemusí. To záleží na mnoha faktorech a zejména hardware uživatele. Každý si tedy v každé firmě může nastavit počet dokladů ke kopírování, kdy bez ohledu na splnění dalších podmínek se vždy použije původní způsob práce. Defaultní počet pro paralelní kopírování je ale nastaven již na jeden doklad, protože i ten může být zpracován pomocí paralelní (dedikované) práce (vláken) rychleji. Pomocí paralelních vláken nebude nikdy zpracován ten doklad, pro jehož předpis ke kopii / vygenerování (šabloně) je nastavena interakce s uživatelem (zadání data faktury, zadání data DPH, znaky pro doplnění textu nad a pod v hlavičce faktur a zadané pojištění). Všechna tato nastavení vyloučí použití paralelního zpracování (dedikovaných vláken). Pokud k tomu dojde, program na to upozorní uživatele dotazem “Nastavení šablony neumožňuje využít virtuální jádra procesoru. Pokračovat?“ a uživatel se může rozhodnout, zda mu náhodou jeho záměr nekazí chybné nastavení šablony, když sám chce rychlý (paralelní / dedikovaný) způsob kopírování použít. Upozornění se nezobrazí, pokud je dedikované zpracování potlačeno tímto novým přepínačem. Druhý nový přepínač určuje, zda vygenerované doklady budou zároveň i označeny jako vybrané pro další zpracování. Defaultní hodnotou je 1, tedy doklady po kopírování nebo generování vybrány budou.
24.04.20232023.18Popup menu plovoucích lišt hlavní obrazovky programu rozšířeno. Doplněna nabídka “Změna velikosti fontu“. Zvolení nové funkce při kurzoru myši nad příslušným tlačítkem se zobrazí dotaz na velikost fontu předmětného tlačítka s tím, že nabídne k editaci aktuální velikost. Nově zadaná hodnota může být maximálně 22. Každé tlačítko může mít jinou výšku fontu.
19.04.20232023.18Menu Hledání v modulu Fakturace doplněno o funkce hledání v proměnných středisko, zakázka a oddělení položek dokladů.
29.03.20232023.17Při změně hodnoty proměnné Období v modulech Deník a Pomocný deník pomocí tlačítek vpravo od proměnné a myši nedošlo k zaměření proměnné. Doplněno.
24.03.20232021.16Na úvodní obrazovce programu lze zvolit databázi a v ní firmu, se kterou se bude v programu nadále pracovat. Tato volba se provádí levou částí z úvodních čtyř tlačítek pro spuštění (ukončení) programu. Levé tlačítko je označeno "F=" a výběr se provádí postupně, nejdříve se vybere databáze a následně firma. Druhou možností je provést volbu pomocí pravé části tlačítka pro výběr firem, označené "F#". Zde se naráz zobrazí všechny firmy, které jsou v databázích založeny. Tyto firmy jsou nově abecedně setříděny a počet firem k výběru není omezen. Uživatel v mřížce tedy myší klikne na buňku, kde je symbol existence firmy v databázi (mohou existovat firmy stejného jména v různých databázích) a výběr je proveden na jeden klik.
21.03.20232023.16Datové mřížky kontrolují zadávanou syntaxi nově také pro proměnné typu peníze.
15.03.20232023.15Modul Prodejna upraven, zvětšeny a přemístěny prvky informací o celkové ceně za nákup a o čísle dokladu.
14.03.20232023.15Datové mřížky v programu Harmonik opatřeny kontrolou vstupu od uživatele pro numerické vstupy. Kontroly jsou přibližně stejné, jako jsou již zabudované u vstupů v hlavičkách modulů (jednotlivé editační boxy). Kontroly jsou funkční jak ve vertikálním, tak horizontálním směru a neprovádí se jen při opuštění buňky. Pokud tedy uživatel chce například zadat vstup 123.45 a zadá 123.., nelze pokračovat v editaci buňky a ani ji opustit a program čeká na zrušení posledního chybného znaku.
07.03.20232023.15V popup menu hlavního okna programu doplněna funkce pro plovoucí lišty programu, která se jmenuje "Nastavit rozměry plovoucí lišty". Stejně jako předchozí funkce "Nastavit pozici plovoucí lišty" nabídne k editaci současné hodnoty a tyto hodnoty pak aplikuje. Tím jsou pro účely změny pozice i rozměrů dvě dvojice funkcí, výše dvě vyjmenované, jejichž hodnoty lze zadat z klávesnice a následně dvě ovládané myší - tažením buď pomocí horního okraje plovoucí lišty pro změnu pozice nebo pomocí pravého dolního rohu pro změnu rozměrů.
03.03.20232023.14Obsah lišty lze upravit či změnit pomocí popup menu vyvolaného pravým tlačítkem myši na některém z tlačítek lišty. Následující možnost je vyzdvižena samostatně, protože byly požadavky uživatelů, aby mohli pomocí zkratek spouštět jednotlivé moduly. To umožňuje funkce "Horká klávesa". Ke každému tlačítku (modulu, který zastupuje) lze tedy přiřadit libovolnou klávesovou zkratku (F2-Deník, F3-Fakturace, Alt+Shift+Z-Zápočty atd. Před přiřazením zkratky je vhodné jejím použitím vyzkoušet, že v hlavním modulu programu zamýšlená zkratka není již použita tím, že se při jejím použití nic neděje. Všechny tyto změny jsou při ukončení programu uloženy a použijí se při dalších spuštěních programu.
02.03.20232023.14Ovládání lišt na hlavní ploše programu upraveno. Lišty lze ovládat přes pravé tlačítko myši stisknuté kdekoliv mimo lištu. Zobrazí se menu, kde mimo jiné lze lištu uzamknout proti změnám nebo přesunout na jinou pozici (move), založit nebo zrušit. Lištu lze přímo ovládat dvěma způsoby: dvojklikem na hlavičku lišty pro změnu pozice lišty (move). Uchopením hlavičky lišty lze touto lištou posouvat po hlavní obrazovce programu a výslednou pozici potvrdit nebo zamítnout. Liště je možné také změnit rozměry (resize). Pro tento případ se uchopí lišta levým tlačítkem myši v pravém dolním rohu (chce to přesnost) a tažením se zahájí změna výšky a/nebo šířky lišty. Tlačítka jsou v tomto případě zobrazena a jejich uskupení (nikoliv pořadí) se se automaticky dle rozměrů lišty. Ukončením tažení je změna rozměrů potvrzena. Obsah lišty lze upravit či změnit pomocí popup menu vyvolaného pravým tlačítkem myši na některém z tlačítek lišty. Některá, dle přání uživatele, z tlačítek lze odebrat, změnit jeho text nebo pořadí umístění v liště. Všechny tyto změny jsou při ukončení programu uloženy a použijí se při dalších spuštěních programu.
28.02.20232023.14Zelený ukazatel průběhu otevírání modulů přemístěn z panelu hlavního okna do paty tohoto okna. Průběh otevírání modulů je takto viditelný i v případě, že již otevřen i jiný modul, který je zadokován v hlavním okně.
28.02.20232023.14Program Harmonik již dobu podporuje práci na počítači s více monitory. Jakým způsobem na sestavě s jedním nebo více monitory chce uživatel pracovat, určoval přepínač "Typ oken modulů", přejmenovaný na "Typ modulů". Nově nabývá pouze hodnot 0 až 3, pozice 4 byla zrušena.
0: (vlevo) okna modulů se zobrazují jako modální okna, program je tedy tvořen jediným oknem obsahující další okna spuštěných modulů.
1: okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění pevně zadokována v hlavním okně programu, lze je ale opakovaně volat, což vytváří rychlejší opakované volání jednotlivých (oken) modulů.
2: okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění zadokována v hlavním okně programu, ale lze je mezi dvěma monitory a tím výrazně zefektivnit práci ve více modulech zároveň.
3: (vpravo) okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění zadokována v hlavním okně programu, ale lze je přesouvat mezi třema monitory a tím výrazně zefektivnit práci ve více modulech zároveň.
Defaultní hodnotou je pozice 1.
Pro vícemonitorovou sestavu a přepínač například nastavený na hodnotu 2 umožňuje mít například na prodejně na jednom monitoru stále modul Pokladna nebo Fakturace a na druhém například modul Skladů, kde lze dohledávat informace o jednotlivých typech zboží. Pro účetní firmu pak na jednom monitoru například modul Deník a na druhém (třetím) pak Banku (a Závazky a Pohledávky). Maximální hodnota přepínače "Typ modulů" je řízena počtem připojených monitorů.
28.02.20232023.16Na základě zákonné úpravy a možnosti pro zaměstnavatele, kteří si mohou od února 2023 uplatnit 5% slevu na sociální pojištění za kalendářní měsíc u vybraných zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem, byly moduly Mezd a Personalistiky náležitě upraveny. Slevu lze aktivovat v Personalistice, u daného zaměstnance, který splňuje nárok, na kartě "Pojistné" zatrhnutím údaje "Nárok na slevu na pojistném za kratší úvazek". Výše slevy se u zaměstnance promítně do mzdové složky MS972. Výši slevy lze prohlédnout/zkontrolovat na tiskových sestavách Sociálního pojištění. Celková sleva firmy je ve složce MS973, ta se promítne do formuláře Přehled o výši pojistného - 2023. Před odesláním Přehledu je potřeba mít zaměstnance, kteří mají na slevu nárok, nahlášené na ČSSZ a to pomocí dalšího nového formuláře Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném. Formulář se posílá jednotlivě pro každého takového zaměstnance.