Jak nastavit zálohování dat?

Tématu zálohování rozhodně doporučujeme věnovat velkou pozornost. Po instalaci IS Harmonik nastaví automatické zálohování serveru. A sice na 20:00 každého všedního dne. Předpis zálohování lze zobrazit přes menu Nastavení / SQL server / Nastavení zálohování a automatických činností SQL serveru, viz. následující obrázek.

Na obrázku je vidět v horní části mřížka "Plán", která obsahuje 5 řádků a každý představuje 1 pracovní den. Dále mřížka obsahuje hodiny a minuty, kdy se má provést záloha. Typ úlohy, záloha serveru. Sloupec Předpis, v našem příkladě "zal1". V horní mřížce je ještě zajímavý sloupec Začátek akce, tedy kdy se automatická záloha začala provádět.

V dolní mřížce "Předpis zálohy" je jeden řádek, který obsahuje Název předpisu, Adresář zálohy, Typ úlohy (prostá nebo komprimovaná záloha) a Čas vytvoření souboru zálohy. Protože je definovaný pouze jeden předpis zálohy se souborem "zalharm.bdt" a tento předpis je přiřazen výše uvedeným řádkům s pracovními dny v horní mřížce, je zřejmé, že každý den se vytvoří/bude se přepisovat soubor "zalharm.bdt" a tedy zálohovaná data vždy budou 1 den stará (resp. od posledního spuštění zálohy). Soubor zálohy může být pojmenovaný libovolně, ale musí mít příponu BDT. Po nové instalaci programu se soubor "zalharm.bdt" ukládá dafaultně do systémového adresáře C:\Windows\System32, což není moc praktické.

Pozn: V dřívějších verzích Windows a Windows 10 se soubory bez explicitního uvedení cesty ukládaly defaultně do systémového adresáře "C:\Windows\System32", což v posledních verzích Windows 10 pod přihlášeným uživatelem již není možné. Zálohy se tudíž při takovém nastavení neprovádějí. Je nutno cestu uvést!

Zde je ještě potřeba uvést, že pokud nebude počítat zapnutý v době plánované zálohy, tj. v příkladě 20:00, tak se záloha vytvoří ihned při dalším spuštění počítače. A nemusí být ani v tu chvíli spuštěný IS Harmonik, protože se záloha vytváří přes systémové služby a běží "na pozadí systému".

Základní nastavení zálohy serveru je tedy funkční, ale jeho nevýhodou může být například již zmíněné vytváření pouze 1 souboru se zálohou každý den. Doporučujeme rozšířit zálohování na každý den a aby každý den měl svojí zálohu. Z pracovního týdne tak budete mít např. 5 záloh, ke kterým se budete moc vrátit. Jak na to? Je samozřejmě možné provést modifikaci základního nastavení zálohy tak, aby se opět zálohovalo každý pracovní den, ale pro každý den aby zároveň vznikal nový soubor zálohy. Uvedená situace je zobrazena na dalším obrázku.

Co se změnilo? Do mřížky "Předpis zálohy" byly zapsány nové řádky, s názvy předpisů zal1 až zal5 a k nim adekvátně přiřazeny soubory zálohy zalharm1.bdt až zalharm5.bdt (nebo ještě vhodněji např. C:\Zalohy_Harmonik\zalharm1.bdt apod. a to prostým přepsáním údaje v sloupci "Adresář"). Názvy těchto nových předpisů zálohy se pak uvedou do horní mřížky, do sloupce Předpis. Tedy, takto vytvořené zálohování vytváří zálohu také 5x za týden, ale pokaždé do nového souboru.

Výše uvedený popis se zabýval zálohou serveru - tedy veškerých databází a firem v nich obsažených. Záloha serveru se nejčastěji použije tehdy, pokud se IS Harmonik bude migrovat na jiný PC, např. z důvodu havárie PC nebo přechodu na výkonnější PC apod. U uživatelů, kteří pracují s programem sami (1 uživatelský přístup), a tedy pracují vždy aktuálně s daty pouze vybrané firmy, je tento způsob zálohování považován za minimální. Neodstraňuje ani nedetekuje případné chyby SQL serveru, tj. např. v jedné dílčí databázi !!!

Pro ověření integrity dat se doporučuje provádět navíc periodické zálohování konkrétní databáze, resp. všech databází. Ze zkušenosti lze tvrdit, že chybný průběh nebo výsledek zálohy jediné databáze pomůže v předstihu odhalit jiné závažné chyby v konzistenci databáze. Záloha databáze na rozdíl od zálohy serveru totiž prochází celou strukturou databáze po jednotlivých větách, funkcích, sekvencích a triggerech, a proto dokáže zavčas poznat případné inkonzistence.

Více je tématu zálohování věnováno v přiručce k instalaci, kde je popsáno zálohování databází nebo firem, hromadného vytvoření předpisu zálohování, atd. a to především pro firmy, které provozují více databází a firem. Viz. PDF soubor na stránce www.harmonik.cz/plna-verze

V případě problémů při vytváření záloh (nesprávná cesta, nedostatek práv k adresáři, malý prostor na disku), je na tuto skutečnost uživatel upozorněn při spuštění IS Harmonik - objeví se předpis zálohy, který nebyl provedený.

Otestovat funkčnost zálohování lze vyzkoušet offline v menu Server / SQL server / Import/Export / Export serveru. V případě, že se zálohování provede nápadně rychle (řádově do 5 vteřin), v informačním okně nejsou vidět postupně vzrůstající procenta uplynulého procesu, skončí bez chyby a výsledný soubor bude mít výrazně malou velikost, je třeba upravit přístupová práva k SQL serveru. V menu  Nastavení / SQL server spustíme funkci "Nastavení přístupových práv k SQL serveru", kde přes F2 založíme nový záznam. V poli "Přístup k SQL serveru - IP adresa" zatrhneme "Ze zadané IP/CIDR adresy" a hned vpravo do připraveného prázdného pole zapíšeme ::1/128. Dolů do pole "Pořadí" pak zapíšeme číslo 2.

Pokud ani tato úprava nepomůže, pak je třeba zkontrolovat, zda je k celému adresáři instalace nastavené dostatečné oprávnění, případně pak nastavit souboru pg_basebackup.exe, který se nachází v podadresáři "bin" základní instalace, práva spouštění jako správce. Postup je popsán www.harmonik.cz/jak-nastavit-spousteni-programu-v-rezimu-spravce pro soubor harmonik.exe. Pro soubor pg_basebackup je obdobný.