Jak nastavit zaúčtování mezd?

Číselník Definice zaúčtování mezd a příkazu k úhradě (modul Mzdy, menu Nastavení) slouží pro nastavní zaúčtování je vytvořených mezd do účetního deníku. Zaúčtování mezd je možné provést jak pro podvojné účetnictví, tak pro daňovou evidenci. Základní data jsou v číselníku naplněna při instalaci programu. Základní definice se jsou "párově" pro zaúčtování typu Ostatní a Společník. Detail příkladu definice lze vidět na obrázku níže.

Typu dopkladu

Vlastní typ dokladu je možné nastavit v detailu u každého předpisu, nebo hromadně v seznamu číselníku a stiskem tlačítka "Změnit typ dokladu"

Datumu zaúčtování

Nastavení se neprovádí v tomto číselníku, ale v obecných Parametrech programu - Nastavení parametrů - Mzdy. Pokud je zatržen údaj "Zaúčtovat doklady do měsíce mezd", pak bude datum zaúčtování mezd v účetním deníku korespondovat s měsícem mezd. V opačném případě se jako datum bere aktuální měsíc v okamžiku zaúčtování mzdových dat do účetního deníku.

Název

Slouží k pojmenování definice. V případě, že k definice není přiřazena šablona (popis viz. dále), pak také jako název pro zaúčtování do Deníku do políčka Text.

Šablona

Doporučujeme nastavené šablony neměnit. Šablony slouží ke "spárování" předpisů zaúčtování tak, aby se v Deníku vytvořil zápis příslušné šablony (např. Mzdy-sociální pojistné), v jehož položkách pak budou dílčí definice zaúčtování (např. Mzdy-Sociální zaměstnanec, Mzdy-Sociální firma apod.).  Šablony jsou definovány v Čísleníky / Finance / Šablona dokladů pro finance. Pokud je v detailu šablony vyplněný údaj Text, tak se použije pro zaúčtování do Deníku. K textu je možné ještě přidat znak $, který bude při přenosu mezd do deníku nahrazený údajem měsíc/rok účtovaných mezd. Dále je možné vyplnit adresu, která se bude přenášet do deníku po zaúčtování mezd.

Adresa

Pokud je pole zatrhnuté, pak se přebírají údaje o adrese do deníku. Adresu je možné nastavit v Nastavení / Paramtery mezd / Účty pro platební styk (pro sociální, zálohovu a srážkovou daň a zákonné pojištění). Adresa zdravotních pojišťoven se nastavuje v Nastavení / Číselníky mezd / Číselník zdravotních pojišťoven. Implicitně je nastaveno u předpisů zaúčtování sociálního, zdravotního, daní a zákonného pojištění. Je možné dále uživatelsky zatrhnout pro přenos adres zaměstnanců do deníku, jimž se zpracovává mzda (předpis Mzdy-Doplatek na účet). Přenášení adresy do deníku je možné i pro další předpisy, přičemž se adresa se vyplní přímo v šabloně (např. Mzdy-Hrubá mzda) viz. výše Šablona.

Má dáti / dal (Sloupec)

Podle účtové osnovy se vyberou pro daný předpis zaúčtování odpovídající Syntetika a Analytika. V případě daňové evidence se zobrazí údaj Sloupec.

Číslo bankovního účtu z

Doporučujeme nastavené hodnoty neměnit. V případě potřeby účtovat hrubou mzdu na analytiky, dle typu mzdy (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, atd.), pak v předpisech "Mzdy-Hrubá mzda" vyberte "hrubá dle typu mzdy" a odpovídající analytiky nastavte v Nastavení / Parametry mezd / Nastavení / Nastavení zaúčtování hrubé mzdy.

Na analytiky je možné účtovat také dle typu zdravotní pojišťovny - pro předpisy "Mzdy-zdravotní zaměstnanec" zvolte z dalšího výběrového boxu "zaměstnanec". Analogicky pro předpisy "Mzdy-zdravotní firma" z nabídky "zaměstnavatel". Analytiky pro jednotlivé zdravotní pojištovny se nastaví v Nastavení / Číselníky mezd / Číselníky zdravotních pojišťoven.