Zaměstnání cizinců v ČR - změny 2019

Daňový balíček pro rok 2019 přináší změny, které se promítnou také do oblasti zaměstnání cizinců v ČR. O zaměstnávání cizinců v České republice jsme se již jednou v účetním blogu zmiňovali - konkrétně v článku Zaměstnání cizinců v ČR. Můžeme si znovu připomenout některé podstatné údaje a také jak se promítne novela zákona, platná od 1.1.2019.

U zahraničního zaměstnance, jenž je občanem EU, musíme jednoznačně určit, kterým právním předpisům o sociálním zabezpečení bude podléhat. Tedy, ve kterém státě bude účastněn pojištění zdravotního, nemocenského a důchodového. Zaměstnanec je pojištěn pouze v jednom členském státě EU a to v tom státě, kde pracuje. Není tedy podstatné, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, kde zaměstnanec bydlí nebo jaká je jeho státní příslušnost. Z uvedeného pravidla ale existují vyjímky (jak už to bývá), kdy zaměstnanec vykonává práci na území ČR, ale jeho účast na pojištění se řídí právními předpisy jiného členského státu EU. 

  • Zaměstnanec byl vyslán z podniku jiného členského státu EU do ČR, aby zde pro tento podnik vykonával práci na dobu maximálně 24 měsíců (předpokládáno 12 měsíců, o dalších 12 měsíců lze prodloužit).
  • Zaměstnanec pracující v ČR má udělenu výjimku dle Nařízení Rady (ES).
  • Zaměstnanec vykonává práci na území ČR a současně v jiném členském státě/státech EU a bydliště má mimo území ČR.

Pokud nastane některý z výše uvedených případů, musí tuto skutečnost zaměstnanec vždy prokázat svému českému zaměstnavateli formulářem „A1“ vystaveném ve státě, ve kterém je účasten pojištění. Jestliže zaměstnanec vykonává práci na území dvou a více členských států EU, je nutno určit stát, ve kterém bude sociálně pojištěn.

Daňový balíček pro rok 2019 obsahuje novely zákona o daních z příjmů, které mění výpočet superhrubé mzdy u poplatníků, u nichž se veřejné pojistné řídí právními předpisy Evropské unie, EHP nebo Švýcarska. Podle novely, jenž je platná od 1. ledna 2019, se bude základ daně u poplatníků, kteří jsou účastni veřejného pojištění v jiné zemi EU, EHP nebo Švýcarsku nově navyšovat o skutečné příspěvky zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění a nikoliv o tzv. hypotetické české pojištění jako doposud.