Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
07.01.20202020.1V programu zavedeny tzv. Globální proměnné, tedy takové, které platí ve všech firmách na celém serveru. Text takovéto proměnné je v modulu Konstant barevně podznačen. Protože není jasné, jakou hodnotu z které firmy převzít jako defaultní, nejsou hodnoty těchto proměnných přebírány ze starších verzí programu. Změny těchto Globálních proměnných by se měly provádět pouze v případě, že uživatel má na počítači otevřenu (spuštěnu) právě jednu firmu.
07.01.20202020.1Zpřísněna kontrola tiskových výstupů (tisk, e-mail, Excel) z modulu Fakturace. Pokud se uživatel pokouší provést tiskový výstup z detailu dokladu a doklad není zaslán do účetnictví, program mu toto odeslání nabídne. Nově, pokud jej uživatel odmítne, není možné tiskový výstup provést. Pokud se provádí tiskový výstup ze seznamu dokladů a některý z (vybraných) dokladů není zaúčtován, je toto zaúčtování nabídnuto jednotlivě pro každý doklad včetně zobrazený typu dokladu a jeho čísla. Je-li opět z nějakého důvodu některý z dokladů odmítnut uživatelem k odeslání do účetnictví, není menu následujícícho tiskového výstupu nabídnuto, tiskový výstup není umožněn. V opačných případech zůstal postup pro tiskové výstupy v modulu Fakturace nezměněný. Zároveň upraven defaultní počet kopií pro tisk na 1 kus.
06.01.20202020.1V hlavním menu programu v sekci "Kancelář" doplněna funkce "Kalkulátor"
03.01.20202020.1Rozšířena funkcionalita modulu "Editor PDF". Editor nově umí otevřít neomezený počet souborů a kombinovat tak své funkce v jednotlivých zobrazených modulech. V "Editoru PDF" se zobrazují také všechny PDF soubory vygenerované během jednoho sezení programem Harmonik.
02.01.20202020.1Modul "Editor formulářů" přepracován pro použití jako dokovatelné okno a oddělen od run-time činností formulářů.
02.01.20202020.1Modul "Editor číselníků" oddělen od run-time činností číselníků.
22.12.20192020.1Sjednocena práce s vygenerovanými soubory PDF bez rozdílu zdroje, tedy zda PDF soubor vygenerovaly formuláře, sestavy atd.. Standardně se vygenerovaný soubor zobrazí v interním "Prohlížeči souborů PDF". Před generováním lze ve vlastnostech generovaného souboru zaškrtnout nabídku "Externí asociovaný prohlížeč PDF", pak se vygenerovaný PDF soubor zobrazí v něm. Volba přepínače je platná pro všechny firmy ve všech databázích SQL serveru. Interní prohlížeč mimo způsobů zobrazení souboru umožňuje jeho tisk na tiskárnu pomocí tiskového dialogu včetně výběru stránek k tisku a nebo jeho uložení do souboru na disk. V obou případech zobrazení je vygenerovaný PDF soubor uložen do zásobníku vygenerovaných souborů a při případném vstupu do modulu "Editor PDF" je uživatel dotázán, zda "Provést import vygenerovaných PDF souborů?". Při kladné odpovědi jsou všechny doposud vygenerované soubory PDF v Editoru PDF zobrazeny. Modul "Editor PDF" je nyní dokovatelný, lze jej tedy volat z ostatních modulů a pokud již nějaké předchozí soubory obsahuje, jsou nově vygenerované k těmto souborům přidány.
20.12.20192020.1Modul "Deník" doplněn o formulář "Přiznání k dani Právnických osob (vzor 30)"
15.12.20192020.1V hlavním menu programu v sekci "Kancelář" doplněn nový modul "Prohlížeč souborů PDF". Ten má za cíl nahradit externí prohlížeče souborů typu PDF, je navržen jako modální tenký klient podporující tisk PDF souboru, jeho uložení na disk a různé typy náhledů na zobrazený soubor. Při zavolání modulu se nejdříve zobrazení dialogové okno pro výběr PDF souboru. Pokud je nějaký soubor vybrán, dojde k jeho načtení a zobrazení modulu "Prohlížeč souborů PDF" pro další práci s vybraným souborem.
10.12.20192020.1V detailu modulu Deník je ve spodní části detailu dokladu zobrazen údaj "Vlastní účet" pro lepší kontrolu zadaných dat
06.12.201946Harmonik Agent používá jiný způsob přiřazování pracovních souborů pro vytváření záloh.
03.12.20192019.129Při volbě firmy v úvodním dialogu programu pomocí výběrové mřížky, je tato mřížka pro lepší přehlednost všech založených databází a firem maximalizována.
29.11.20192019.129Při nastavení přepínače Typ oken na hodnotu 3 nebo 4 (práce na dvou nebo třech monitorech) se pravá nástrojová lišta nepřepíná dle otevřených oken programu, ale v hlavním okně programu je trvale viditelná lišta jednotlivých sekci a Nastavení a Přepínačů, v okně programu umístěném na monitoru číslo 2 je trvale viditelná lišta Moduly.
28.11.20192019.129Zapnutý přepínač "Zvětšení prvků platí i pro tlačítka" ovlivní při založení lišty také velikost písma
28.11.20192019.129Nově založené lišty ve hlavním okně programu mají defaultně nastaveno průhledné pozadí lišty.
27.11.20192019.129Přepracován systém nabídky objednání upgrade programu
27.11.20192019.129Při nastavení přepínače Typ oken na hodnotu větší než nula přidáno do modulu Banka upozornění na případ, kdy je rozpracováno více dokladů i pro použití funkce "Hlavička Položky". Pokud je rozpracováno více dokladů, nelze modul opustit ze sekce zadávání čísla výpisu.
27.11.20192019.129Při nastavení přepínače Typ oken na hodnotu větší než nula přidán do programu pro ukončení modulu Prodejna dotaz "Provést funkci "Data do výdejky" dostupnou z menu Prodejna?", který zjednodušuje úkon vystavení výdejky při opuštění modulu. Data se do výdejky v opačném případě zapíšou při ukončení programu, což je výhodnější, neboť výdejka bude za jednu práci v programu pouze jedna a nikoliv při každém přepnutí se z modulu
26.11.20192019.129Při nastavení přepínače Typ oken na hodnotu 3 nebo 4 (práce na dvou nebo třech monitorech) přidána podpora dvojkliku na horní liště okna Harmoniku na monitoru dvě a tři. Jedná se o přepínač, který umožňuje zmenšit tuto plochu na minimalizovaný obdélník v levém horním rohu odpovídající obrazovky a tím umožnit práci s jinými programy umístěnými na stejném monitoru a poté přepnout na práci na plné ploše programu Harmonik na odpovídajícím monitoru
25.11.20192019.128Doplněna podpora pro vícemonitorové počítačové sestavy. Přepínač "Typ oken" rozšířen o pozice 3 a 4, které podporují dvoumonitorový, resp. třímonitorový systém Jednotlivé polohy přepínače jsou:
0: (vlevo) okna modulů se zobrazují většinou jako nemodální okna, program je tedy tvořen jediným oknem obsahující další okna spuštěných modulů.
1: (mírně vlevo) okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění pevně zadokována v hlavním okně programu, lze je ale opakovaně volat, což vytváří rychlejší opakované volání jednotlivých (oken) modulů.
2: (uprostřed) okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění zadokována v hlavním okně programu, ale lze je přesouvat například na další monitory a tím výrazně zefektivnit práci ve více modulech zároveň.
3: (mírně vpravo) hlavní okno programu je umístěno na dvou monitorech, okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění zadokována v hlavním okně programu, ale lze je přesouvat na hlavní okno programu umístěném na dalším monitoru a tím výrazně zefektivnit práci ve více modulech zároveň.
4: (vpravo) hlavní okno programu je umístěno na třech monitorech, okna modulů jsou samostatná, program je tvořen navzájem nezávislými okny, okna modulů jsou po spuštění zadokována v hlavním okně programu, ale lze je přesouvat na hlavní okno programu umístěném na dalších monitorech a tím výrazně zefektivnit práci ve více modulech zároveň.
25.11.20192019.12830Do modulu Deník nově přidány sestavy Nákladové účty a Výnosové účty pro kontrolu středisek a zakázek. Sestavy zobrazují doklady také za vybraná případně nevyplněná střediska a zakázky.
Do modulu Majetek byl přidán Inventurní soupis pro vybraná střediska.
Do modulu Drobný majetek byl přidán Inventurní soupis dle čísla a typu majetku, podle toho zda se jedná o zásoby nebo investiční majetek.
Do modulu Zálohy byly nově přidány sestavy pro Vystavené a Přijaté zálohy, které mají předpis a jsou zaplacené, ale nejsou vyúčtované.
21.11.20192019.127Pro nastavení Typu okna v pozici 2 (vpravo), kdy lze jednotlivé moduly volně dokovat mimo hlavní okno programu a přesouvat po obrazovce nebo dalších obrazovkách, lze pro jejich dokování mimo hlavní okno programu použít klávesové zkratky Win + šipka vpravo, Win + šipka vlevo, Win + šipka nahoru a Win + šipka dolů. Automatické dokování těchto oken zatím není podporováno.
20.11.20192019.127Lišta "Moduly" opatřena možností přišpendlení, tedy lišta se neskrývá a je dostupná i mimo práci v modulech. Nastavení připnutí listy se neukládá.
19.11.20192019.127Modul Banka rozšířen o funkci "Po zaúčtování položky na mřížku Závazky a Pohledávky", která byla umístěna do menu "Utility". Pokud není zvolena, tak kurzor po zaúčtování položky (jejím přesunu do sekce Zaúčtování položky) se automaticky přesune do proměnné "Variabilní symbol". Pokud je funkce zvolena, kurzor se po zaúčtování položky automaticky přesune do mřížky "Závazky a Pohledávky". Nastavení funkce se ukládá.
18.11.20192019.127Pro "zresetování" některých nastavení na původní hodnoty vytvořeny pro hlavní menu programu do sekce "Klient" čtyři funkce. Jejich činnost je jasná z jejich názvu. Jedná se o "Nastavit výchozí hodnoty lišt hlavní plochy programu", "Nastavit výchozí hodnoty nástrojových lišt modulů", "Nastavit výchozí hodnoty nástrojové lišty Modulů" a "Nastavit výchozí hodnoty všech prvků programu".