Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
31.05.20182018.17Přidána nová mzdová složka MS380 - dlouhodobé ošetřovné. Do nových struktur byl změněný také formulář Příloha k žádosti o nemocenské pojištění (vzor 2018) a odpovídající XML soubor ve struktuře NEMPRI2018. Další informace na www stránkách v záložce Aktuality.
17.05.20182018.2Desetinný oddělovač v programu pro zadávání číselných hodnot nově nerespektuje nastavení systému Windows.
17.05.20182018.2Pro zjednodušení editace údaje typu datum byla pro tyto editační prvky doplněna tři "horká tlačítka", která lze použít v rámci editace odpovídajícího údaje. Jedná se o klávesu "šipka nahoru", která zvýší datum o jeden den, "šipka dolů", která datum o jeden den zmenší a "Alt+šipka dolů", která vyvolá interaktivní dialog s kalendářem. Ten umožňuje převzít aktuální datum, zvolené datum, dialog zrušit klávesou ESC, zvolené datum vybrat klávesou ENTER či v kalendáři listovat. Při zvolení některé z těchto horkých kláves se v případě, že editační pole neobsahovalo žádný údaj, vyplní jejich obsah dnešním datem.
16.05.20182018.2Zapracován nový textový editor typu WYSIWYG ("Co vidíte, to získáte"). Hlavními rysy programu Editoru jsou: podpora různých znakových atributů (písma, indexy / horní kódy, barevné textové pozadí, vlastní kreslení). Dokumenty mohou obsahovat tabulky, obrázky, poznámky pod čarou a koncové poznámky. Text lze zarovnávat vlevo, vpravo, uprostřed nebo k oběma okrajům, umožňuje odsazení odstavců, vlastní okraje a odrážky, vícestupňové odrážky a číslování, obrázky na pozadí, náhled tisku, verze s informacemi o stavu dat a další. Význačné vlastnosti: režim editace WYSIWYG, škálování, podpora více než 120 standardních formátů papíru: ISO (Evropa), ANSI (USA), JIS (Japonsko) atd.,schopnost zobrazovat a tisknout v různých formátech (například dokument lze editovat jako A5, ale vytisknout jako A3), vlastní polohování stránky více režimů rozvržení (webový režim, normální rozvržení, rozložení stránky a další), popiska při rolování, zobrazení čísla stránky a textu, vertikální a horizontální grafické nabídky (panely nástrojů), kontroly v dokumentech, editace hlavního dokumentu, záhlaví, zápatí a poznámky pod čarou. Rozpracován je tisk do PDF, MailMerge.
11.05.20182018.2V rámci podmínek GDPR změněn typ připojení na SQL server. Prioritně je komunikace nastavena jako zabezpečená (SSL), v případě, že toto spojení SQL server neposkytuje, připojí se klient (program Harmonik) pomocí nezabezpečeného spojení. V nastavení SQL serveru ale lze nastavit, že má vyžadovat výhradně zabezpečená připojení. Tato nastavení (omezení připojení jen z určitých IP adres, určitým klientům či jen k určitým databázím lze nastavit z klienta pomocí nabídky Nastavení / SQL server / Nastavení přístupových práv k SQL serveru. Zabezpečeného připojení se týká poslední (nově přidaná) volba "Typ připojení k SQL serveru".
02.05.20182018.2Zcela přepracována datová mřížka v programu, rozšířeny její indikace a doplněno menu mřížky, které je umístěno uvnitř mřížky v levém horním rohu. Pokud jsou data setříděná pomocí funkce "Třídění (F5)", tak je způsob třídění (sestupný, vzestupný) indikován v hlavičce odpovídajícího sloupce datové mřížky zobrazením šipky odpovídajícího směru. Pokud je pro třídění použito více sloupců, je pořadí těchto sloupců v třídícím kritériu označeno číslem vedle třídící šipky. Zapracována vizuální zpětná vazba, pokud není sloupec dostatečně široký, aby zobrazily celou hodnotu, tak se náhražka zobrazí buď dílčí hodnota s elipsou nebo ostrý znak (#). V definici vzhledu seznamu lze definovat víceúrovňový nadpis sloupce, tak lze opticky jednotlivé sloupce slučovat. V definici hlavičky sloupce se uvedou vždy všechny úrovně oddělené znakem svislice (|). Pokud se v následujícím sloupci hodnota některé úrovně nemění, hlavička tyto hodnoty vizuálně spojí Nástroj pro automatické dimenzování sloupců, poklepem na oddělovač následující sloupci, mřížka nastaví aktuální šíři sloupce tak, aby pokryla šíře všech hodnot sloupce Prvky tzv. volných textů (poznámky atd.) zobrazují tlačítko pro možnost zobrazení obsahu buňky, jinak označené jako MEMO. Pro možnost třídění, hledání, filtrace, součtů sloupců či jejich průměru a postupně i dalších funkcí je doplněno do mřížky menu, které je umístěno v levém horním sloupci. V současné verzi menu mřížky obsahuje následující funkce, všechny jsou konstruovány jako přepínače: "Editor filtru": zobrazí/skryje v horní liště mřížky editační pole pro jednotlivé sloupce mřížky. Pro vyhledávací kritéria lze vyplnit jeden editační prvek nebo až všechny. Zadat lze kromě výběrových kritérií odpovídajících hodnotám datového sloupce také před vyhledávací kritérium operátory =, <>, <,>, <=,> =. Vynechání operátoru má stejný účinek jako zadání znaménka rovnosti ('='). U polí, které obsahují textové řetězce, lze zadat masku filtru ve výkazu nahrazujícím maskované znaky hvězdičkou nebo procentem ('*' nebo '%'). , pro jeden znak se použije symbol masky podtržítko ('_'). "Použít filtr s operátorem A ZÁROVEŇ" vyfiltruje/ukončí filtrování dat dle kritérií zadaných v Editoru filtru. Funkce je totožná se současnou funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)", která ale není definována pro všechny datové mřížky všech modulů programu. Zobrazí se data, pro které jednotlivé podmínky musí platit zároveň "Použít filtr s operátorem NEBO" vyfiltruje/ukončí filtrování dat dle kritérií zadaných v Editoru filtru. Funkce je totožná se současnou funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)", která ale není definována pro všechny datové mřížky všech modulů programu. Zobrazí se data, pro které musí platit alespoň jedna podmínka. "Editor dynamického hledání" je prakticky totožný se současně podporovaným dynamickým hledáním v mřížkách, který však není zabudován ve všech datových mřížkách všech modulů, současné dynamické hledání má v podporovaných mřížkách tu výhodu, že jej není nutné aktivovat. "Lokální třídění" je obdobné funkci Třídění (F5), není však ukládáno pro další použití. Je podporováno i vícenásobné řazení pro vybrané sloupce. S klávesu SHIFT a klepnutím na záhlaví sloupců se nastaví více tříděných sloupců, pomocí klávesy CTRL a klepnutím na hlavičku sloupce se třídění sloupce zruší. "Zobrazení všech sloupců" umožní jednorázově zobrazit bez rolování všechny sloupce mřížky na šíři obrazovky "Součet sloupce" obdobný funkci "Součet (F6)" provede na číselném sloupci jeho součet a zobrazí v patě datové mřížky. Funkce "Součet (F6)" není definována pro všechny datové mřížky všech modulů. Není možné kombinovat s použitím funkce "Průměrná hodnota sloupce". "Průměrná hodnota sloupce" vypočte na číselném sloupci průměrnou hodnotu dat sloupce a zobrazí v patě datové mřížky. Není možné kombinovat s použitím funkce "Součet sloupce".
25.04.20182018.2Upraven obsah některých záložek modulu Adresář firem.
18.04.20182018.2V editoru TMS používaném ve Editoru číselníků a Editoru formulářů doplněna podpora pro práci s definovaným pozadím (např. naskenovaný formulář).
04.04.20182018.2V rámci příprav na GDPR provedeno šifrování ini souborů jednotlivých uživatelů.
02.04.20182018.2Parametry digitálního podpisu PDF se ukládají do profilu uživatele a jsou použity jako předvolby při dalším digitálním podpisu PDF. Tím není nutné příště vybírat např. digitální podpis z úložiště, umístění podpisu na stranu atd.
29.03.20182018.2Systém zálohování je změněn. Soubory záloh jsou nyní chráněny případně zadaným heslem (jako doposud), ale navíc také šifrovány klíčem vydaným firmou SIT & KHASO v.o.s.. Tím je zabezpečeno, že případné neautorizované odkopírování souboru záloh z disku na počítač bez správného software znemožní použití uložených dat, tím se navíc plní nyní citované ustanovení GDRP. Zálohy z verzi 32-bit a 64-bit verze 2018.2 a vyšších jsou mezi sebou vzájemně kompaktibilní, ovšem případná obnova z verzí 2018.1 a nižších ve verzi 2018.2 a vyšší je možná výhradně ve verzi 32-bit a to za použití speciálního přepínače umístěného v hlavním menu programu v sekci zálohování. Heslem je možné nově chránit také zálohu serveru.
26.03.20182018.2Zapracován update SQL serveru na verzi 9.6.8.
19.03.20182018.2Interní prohlížeč PDF doplněn o přímou možnost tisku zobrazeného PDF dokumentu.
19.03.20182018.2Provedeny úpravy v podpoře práce s formátem PDF. V hlavním menu programu je zapracován Editor PDF, který je zařazen do menu Editory. Editor PDF lze spustit jednak z tohoto odkazu, kde umožnuje zpracovat externí PDF dokumety. PDF Editor umožňuje další práci s PDF dokumentem, zejména se jedná o možnost připojení další PDF dokumentů (spojení PDF), přidat do dokumentu vodoznak, novou stránku a na ní textové a grafické proměnné, PDF dokument podepsat, doplnit textové a grafické informace, otočit stranu, dokument vytisknout, odeslat e-mailem nebo uložit do skladu souborů. PDF editor je nově přístupný také ze všech modulů, které podporují práci s PDF, kdy při generování PDF se do menu nabídky Nastavení PDF doplněna ve skupině "Po vytvoření zobrazit PDF pomocí" byly doplněny volba "Editor PDF". Při volání editoru z generování není dostupná nabídka umožňující začít práci s jiným dokumentem či aktuální PDF dokument uzavřít jinak než ukončením Editoru.
15.03.20182018.2Editory číselníků, formulářů, sestav, grafů a excelu doplněny o datový editor pro editaci SQL příkazů v datových zdrojích.
14.03.20182018.2Pokud v Adresáři firem je označeno, že firma neexistuje, program při přebírání adresy nahlásí zprávu "Firma zanikla". Při aktualizaci programu s volbou ARES se u zaniklé firmy automaticky nastaví, že neexistuje.
14.03.20182018.2Nabídka Firmy z úvodního okna programu upravena. Při jejím zobrazení se nezobrazí původní údaje a panel je tak přehlednější. Uživatel pouze zvolí (od nejvyšší) tu úroveň, kterou chce změnit (firmu, databázi či SQL server). Po rozbalení příslušné nabídky (například firmy pro změnu firmy na stejném serveru a databázi, kam byl uživatel původně přihlášen), program automaticky vyplní všechny "vyšší" údaje a uživatel tak může soustředit pouze na jeden prvek - volbu firmy.
12.03.20182018.2Komunikace klienta s COM portem zapracována také do verze 64-bit.
09.03.20182018.2Upraven Editor QR kódů, odstraněna nutnost použití DLL knihoven.
05.03.20182018.2Nainstalována nová verze 7.11.0 Editoru skripterů
26.02.20182018.2Funkčnost kontrolní diody Internet na hlavním panelu upravena. Počet barevných indikací omezen na tři: zelená pro funkční lokální připojení i připojení k internetu, žlutá pokud je funkční lokální a červená pokud není přístupné žádné spojení. Zároveň jako nápověda je zobrazena IP adresa některého ze spojení a navíc je doplněna poznámka o typu připojení.
26.02.20182018.1Změny týkající se EET od 1. března 2018:
Od 1. března 2018 se nebude povinnost evidovat tržby vztahovat na platby kartou. Poplatník je ale může evidovat dobrovolně. Pokud nechcete po 1. březnu odesílat platby kartou do systému EET, proveďte 1. března nebo později v programu následující změny:
- v číselníku dokladů vymažte obsah údaje "Elektronická evidence tržeb (EET):" u dokladů, které jsou zde nastaveny pro účely platby kartou (většinou se bude jednat o dokladové řady vystavených faktur v modulu Fakturace)
- používáte-li modul Prodejna, můžete odesílání tržeb placených kartou ovlivnit nastavením v číselníku prodejních míst, a to pomocí nového údaje "Odesílat EET při platbě kartou".
V parametrech firmy lze nově nastavit, zda se má tisknout DIČ na účtence. Vzhledem k tomu, že plátce DPH musí povinně uvádět DIČ na daňových dokladech, je volitelný tisk DIČ na účtence povolen pouze neplátcům DPH. Nový parametr zohledňují pouze standardní sestavy paragonů a storen v modulu Prodejna.
12.02.20182018.2Zapracována verze 7.2.5 databázových komponent.
30.01.20182018.2Modul Editoru DAD rozšířen o sekci interaktivních návrhářů importů a exportů dat. Pro import jsou podporovány formáty XLS, XLSX, DOCX, ODS, ODT, DBF, XML, TXT, CSV, HTML, XMLDOC, Access97-2003 a Access. Pro export dat jsou podporovány následující formáty dat: MS Excel, MS Word, MS Access, RTF, HTML, Textový soubor, XML, DBF, PDF, CSV, DIF, SYLK, LaTeX, SQL, Windows Clipboard, ODS, ODT, MS Excel 97-2003, MS Word 97-2003 a MS Access 97-2003.
25.01.20182018.2Pro export a import dat v rámci Editoru předpisů DAD doplněno kódování 'ASCII', 'WIN1250', 'LATIN1' a 'LATIN2'.