Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
20.03.20192019.17Nabídka pro upgrade ochráněna stejným způsobem jako nabídka pro aktualizace. Lze tedy zadat jméno uživatele, který je pro provádění upgrade určen (v rámci sítí) nebo nechat nezadáno, pak upgrade či aktualizaci může provést kterýkoliv uživatel (většinou nesíťové instalace).
19.03.20192019.1K distribuci uvolněna verze 2019.1
12.03.20192019.16Zobrazování filtru pro dynamické výběry v datových mřížkách přesunuto ze stavové lišty modulu do stavové lišty příslušné datové mřížky. Zadávaný filtr se zobrazuje ve hranatých závorkách vedle čísla záznamu a počtu záznamů v mřížce.
11.03.20192019.15Hlavní menu programu v sekci Nastavení doplněno o nabídku "Nastavení tlačítek na ploše a ukládaných nastavení". Tato funkce vyvolá popup menu hlavní plochy, které bylo rozšířeno o funkci umožňující všechna ukládaná nastavení vymazat.
08.03.20192019.15Činnost funkce "Hlavička / Položky (F7)" umístěné ve finančních modulech Deník, Evidence, Pomocný deník a Závazky a pohledávky upravena. Nově tato funkce neslouží k pouhému přemístění kurzoru z hlavičky dokladu do položky nebo obráceně, ale umožňuje i při pořizování dokladu pracovat s větším množstvím řádků rozúčtování tak, že skryje aktuální (a již vyplněnou) hlavičku, na jejíž úkor mají položky více místa na obrazovce, což využijí zejména uživatelé s nižším rozlišením nebo používající zvětšená písma. Z důvodu částečné zpětné kompaktibility horká klávesa funkce změněna z F7 na Ctrl+F7 a klávesa F7 zůstala přiřazena jako duplicitní ke klávese ESC k ukončení pořizování nového dokladu v položkách.
07.03.20192019.15Definice chování nové komponenty, umožňující dvojí způsob přebírání dat do editačního pole, nazvané rychlý číselník, upraveno. V hlavičkách dokladů je dvojí možnost převzetí hodnoty,tedy časově rychlejší výběr z prosté datové mřížky nebo z komfortního číselníku, zvýrazněno umístěním dvojích tlačítek do editačního pole. Tato možnost v datové mřížce však není k dispozici. Proto byl stanoven princip přiřazení horkých kláves pro tyto akce následovně: pro převzetí pomocí rychlého číselníku je určena horká klávesa Alt+šipka dolů, pro převzetí pomocí plnohodnotného číselníku Alt+šipka nahoru. V editačních polích hlavičky jsou k tlačítkům přiřazeny odpovídající grafické symboly a uživatel se může rozhodnout, který způsob zvolí. Obdobné je to i v položkách jednotlivých modulů. Protože ale zde není možné grafické vyjádření těchto možností, je patřičný sloupec, kde je převzetí dat z číselníku umožněno, zobrazen žlutou barvou a princip kombinace rychlých kláves pro oba způsoby převzetí je zachován s tím rozdílem, že pokud pro patřičný sloupec nebylo možné rychlý číselník vytvořit, zobrazí se i při volání rychlého číselníku horkou klávesou Alt+šipka dolů plnohodnotný číselník.
06.03.20192019.155V menu Nastavení / Konstanty / Nastavení / E-mail / Detail přidáno tlačítko "Verifikace zadaných údajů", kterým lze okamžitě zkontrolovat, zda všechny potřebné a nutné údaje pro zasílání e-mailů z programu jsou v pořádku.
21.02.20192019.15V modulu Mzdy zapracováno zrušení potřeby přepínače PPV pro tisky nebo formuláře. Nyní již není podstatné, zda-li máte/nemáte stisknuté tlačítko PPV pro zobrazení pracovně právních vztahů. Některé tiskové sestavy a formuláře jsou tak dostupné vždy, jiné jsou závislé na odpovídajícím výběr měsíce {M}, období {O} nebo roku {R}. V rámci této úpravy došlo také k aktualizaci nabídky F9 - tisk - některé zastaralé nabídky byly zrušeny, jiné přesunuty nebo změněno pořadí v rámci nabídky menu.
15.02.20192019.14Modul Mezd byl rozšířen o nové přepínače, pomocí kterých si lze nastavit individuální rozložení pracovní plochy ve mzdách. Všechny možnosti naleznete v menu "Pohledy". Úplnou novinkou je přepínač "Zobrazení seznamu zaměstnanců", který přepíná mezi zobrazením mřížky se seznamem zaměstnanců v levé části obrazovky (jako tomu bylo v doposud) a seznamem zaměstnanců v horní části obrazovky nad mzdovými složkami. Tato nová mřížka obsahuje, kromě údajů o zaměstnanci, také 12 sloupců s nejpoužívanějšími mzdovými složkami. Mezi seznamem zaměstnanců a mzdovou mřížkou se lze snadno přepínat klávesnicí. Zaměření do seznamu zaměstnanců provede ALT+1. K zaměření do mzdové mřížky slouží klávesová zkratka ALT+2.
08.02.20192019.14Nově přidány formuláře v modulu Deník Přiznání k dani právnických osob (vzor 29) a Přiznání k dani fyzických osob (vzor 25).
08.02.20192019.14Do číselníku předpisů srážek v modulu Mezd pro mzdové složky důchodového nebo životní pojištění (MS411,MS415) přidána možnost zadání příspěvku od firmy v procentech z hrubé mzdy. Novinka tak rozšiřuje původní možnost, která nabízela zadání příspěvku v procentech ze základu na sociální.
07.02.20192019.144V menu SQL server / Nastavení automatických činností byl seznam záloh doplněn tak, že kromě data a času zálohy se ukládá i velikost souboru, volné a celkové místo na disku (médiu). Údaje o záloze doplněny do systému varování volného místa na disku v systému datového disku.
29.01.20192019.13Modul Sklad e-mailů a jeho textový editor nově podporují konverzi RTF kódování na HTML a tedy formátovaný text odesílaných dokumentů pomocí e-mailů.
17.01.20192019.14Do mezd byla přidána nová mzdové složka MS385 - nepeněžní plnění. Mzdová složka slouží k zadání nepeněžních plnění, jenž mají vstupovat na tiskovou sestavu Mzdový list. Nepeněžní plnění mohou být ve formě možnosti použití kulturních a sportovních zařízení z FKSP, ze sociálního fondu, prohlubování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, apod.
04.01.20192019.1Do programu zapracována podpora kopie nastavení parametrů firmy do jiné nebo jiných firem. V tomto případě mezi parametry firmy patří například viditelnosti prvků, nastavení přepínačů firmy, nastavení prvků či jejich obsahů, typu zobrazení prvků, nastavení hlavní obrazovky včetně tlačítek plochy a pozadí hlavní obrazovky atd. Kopie se provádí vždy z nastavení firmy, ve které se kopie do jiné firmy nebo firem zvolí a kopíruje se stav, který nastane po ukončení aktuální firmy. Zkopírování parametrů je možné při založení firmy nebo později manuálně z popup nabídky hlavního okna programu pomocí funkce "Kopírovat do jiné firmy" nebo pomocí funkce "Kopírování nastavení prvků firmy do jiné" z menu Nastavení hlavní nabídky programu. Funkce zobrazí tabulku, kde jsou zobrazeny všechny založené firmy. U firem, ke kterým má aktuální uživatel právo se přihlásit, je zobrazen na zeleném podkladu checkbox (zaškrtávátko), kterým lze zvolit možnost kopie aktuálních parametrů firmy do zvolené nebo zvolených. Odškrtnutím lze chybně zvolenou firmu kopii parametrů odstranit. U multiuživatelských přístupů k jedné firmě, mohou tato nastavení provést paralelně různí uživatelé, navzájem se tato nastavení neovlivňují. Při přihlašování do některé z firem, kde byla zvolena kopie parametrů, se zobrazí dotaz "Zkopírovat nastavení z firmy >>firma<< v databázi >>databaze<<". Při kladném potvrzení se do přihlašované firmy nakopírují všechny parametry, v opačném případě se kopie neprovede. V obou případech je atribut pro kopírování odstraněn a kopii parametrů je případně nutné opět nastavit pomocí funkce "Kopírovat do jiné firmy" nebo "Kopírování nastavení prvků firmy do jiné".
02.01.20192019.14Opraveno nezobrazování hodnot pro mzdovou složku Dlouhodobé ošetřovné - v sestavách Vyloučené doby a Detailní výplatní lístek.
02.01.20192019.1Modul Deník rozšířen o funkci "Skrýt sekci položek DPH a Salda (Shift+F7)", která umožňuje skrýt v detailu dokladu mřížky položek DPH a salda za doklad. Tím lze jednorázově docílit větší prostor pro položky dokladu. Funkce je duplicitní s minimalizací splitteru (posuvníku) oddělující tyto objekty, ale lze ji použít, včetně klávesové zkratky, i během pořizování položek nového dokladu, což u posuvníku není možné.
02.01.20192019.14Nová kontrola při zadávání mzdové složky - při zapsání MS109 většího počtu hodin dohody o provedení práce během roku než je limit 300 hodin, program vydá upozornění a nepovolí hodnotu zapsat.
02.01.20192019.1Zrušen přepínač "Okna dokovat", způsoboval nežádoucí vizuální efekty. Upravena funkce "Zabezpečení ucelených dokladových řad". Místo textu "... bude doplněno" se nově zobrazí v kulatých závorkách předpokládané číslo dokladu. To by mělo být s velkou pravděpodobností i použito, čímž je umožněno pracovat s tímto údajem ještě před dokončením hlavičky dokladu. V případě, že následně se převzaté číslo dokladu neshoduje s předpokládaným, vydá o tom program varovné hlášení.
26.12.20182019.1V programu Harmonik zapracována další varianta práce s jednotlivými moduly. Po tzv. modálním zobrazování (spustí se jeden modul a práce s jiným modulem je možná až po zavření původně spustěného modulu) bylo zapracováno i tzv. nemodální zobrazování (spustí jeden modul a současně s ním je možné spouštět i další moduly, které toto chování podporují), všechny moduly (okna) jsou umístěny výhradně uvnitř spuštěného hlavního okna programu Harmonik. Nyní přibyla další možnost práce s jednotlivými moduly pomocí tzv. dokovacích oken. Jednotlivé moduly (rozsahem shodným s původními nemodálními) vytvoří svá okna, která nejsou vázána na původní okno programu Harmonik a lze je libovolně přesouvat například mezi více monitory, tedy na jednom lze otevřít modul Deníku a na druhém pracovat s původními doklady typu Banka, Fakturace atd. Tato okna jednotlivých modulů lze zarovnávat resp. ukotvovat (dokovat) vůči obrazovce či jiným programům, obecně lze okno ukotvit na celou plochu (obrazovky, jiného programu), k levému, hornímu, pravému či spodnímu okraji atd. Takto lze mít napevno vedle sebe spojena okna například modulu Deník a např. nějakého programu s PDF, které obsahuje seznam dokladů, které je zapotřebí zaúčtovat. Tato okna, pokud nejsou zadokována (ukotvena), se při použití jiného okna v seznamu schovají pod právě používaný modul nebo program a lze je vyvolat z lišty seznamu modulů v programu Harmonik nebo standardními nástroji systému Windows pro přepínání mezi spuštěnými okny. V přepínačích programu lze ovlivnit, zda se dokovací okna při spuštění modulu mají zobrazit jako zadokovaná v programu Harmonik (obdoba systému nemodálních oken v zobrazení typu dlaždice), nebo nedokovaná, volná okna. Protože systém zobrazení nemodálních a dokovacích oken je zcela nekompaktibilní, lze v Přepínačích programu nastavit, který systém oken (pro každou firmu) se použije. Po přepnutí typu zobrazení oken musí být program Harmonik zrestartován. Standardně je při založení firmy přednastaven systém zobrazení modulů pomocí nemodálních oken.
14.12.20182019.1V modulu Banka v sekci Utility přidána funkce "Formát zobrazení dat "Obraty banka", která umožňuje nastavit formát zobrazení dat ve sekci Obraty banka. Použít lze zástupné znaky 0 (nula) # (mřížka) a .(tečka). Znak nula znamená zobrazení čísla v každém případě, i když by tam jinak nevystupovalo. Například hodnota 12345.60 se při formátu '0.00' zobrazí jako 123456.00, při formátu 000000.0 jako 012345.6 atd., znak mřížka zobrazí číslo pouze v případě, že se na dané pozici znak zobrazit má: např. pro formát ### ### ##0.00 zobrazí 12 345.60.
13.12.20182019.1U velkých nástrojovýh lišt je v liště jednotlivých sekcí na pravé straně "uschováno" tlačítko (je viditelné pouze v okamžiku, kdy se nad něj nastaví kurzor myši). Toto tlačítko umožňuje minimalizovat odpovídající sekci, v minimalizovaném stavu je uprostřed dole viditelné tlačítko maximalizace sekce, kterým lze vrátit sekci do původní velikosti.
12.12.20182019.1Principy pro lištu zobrazující nemodální okna, která byla dostupná vždy vpravo v některém z nemodálních modulů (pokud bylo zobrazení nastaveno) změněny. Pravidlo možnosti zapnutí či vypnutí zobrazení je zachováno a lze jej nastavit v liště Přepínačů v hlavním okně programu. Nově se lišta nezobrazí v celé šíři (a nezabírá tak cenný prostor na obrazovce), ale je umístěna v levém výsuvném panelu. Lze ji tedy zobrazit pouze na potřebný okamžik a zkontrolovat aktivní okna nebo zvolit jiné a lišta je pak posuvným panelem opět schována. Pro ty uživatele, kteří by preferovali předchozí stálé zobrazení na obrazovce, je tato varianta dostupná pomocí uzamčení zobrazené lišty pomocí tlačítka vzhledu připínáčku v pravém horním roku lišty nemodálních oken. V tomto případě je pak lišta zobrazena i v hlavním okně programu a její nastavení uzamčení je ukládáno i pro příští spuštění programu. Ovládání uzamčení není dostupné na hlavní obrazovce programu.
29.11.20182019.1V důsledku nové licenční politiky společnosti Google byly nahrazeny mapy v modulu Adresář firem od této společnosti mapami komunitními. Tím je zachována možnost zobrazení sídla mapy jak pro hlavní adresu firmy pomocí přepnutí na záložku Mapa v detailu modulu Adresáře firem, tak i zobrazení dalších sídel firmy na mapě pomocí umístění kurzoru na odpovídající řádek a použití funkce "Zobrazit sídlo firmy". Pokud je zadaná adresa v mapách nalezena (mapy OpenStreet vznikají pouze dobrovolnou činností jednotlivců, je tedy pravděpodobné, že ne všechny objekty budou v této mapě nalezeny), zobrazí se na mapě červený bod (označník) vyjadřující hledaný objekt. Na tento označník lze kliknout myší a nalezené souřadnice nechat zapsat do databáze, tím pro příští zobrazení nebude nutné bod vyhledávat, ale pouze jej zobrazit, což je řádově rychlejší operace. Označník je možné přesunout na lepší vyjádření cíle a pak na něj kliknout pro uložení upravených souřadnic.
16.11.20182019.1Barva kontrolky zapnutého přepínače na liště Přepínače hlavního okna programu odlišuje, zda přepínač se uplatní na všech firmách celého serveru nebo pouze na lokální firmě. Méně výrazná nažloutlezelená barva symbolizuje pouze lokální dosah, jasně zelená výrazná barva symbolizuje uplatnění přepínače u všech firem na celém serveru.