Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
17.01.20192019.1Do mezd byla přidána nová mzdové složka MS385 - nepeněžní plnění. Mzdová složka slouží k zadání nepeněžních plnění, jenž mají vstupovat na tiskovou sestavu Mzdový list. Nepeněžní plnění mohou být ve formě možnosti použití kulturních a sportovních zařízení z FKSP, ze sociálního fondu, prohlubování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, apod.
04.01.20192019.1Do programu zapracována podpora kopie nastavení parametrů firmy do jiné nebo jiných firem. V tomto případě mezi parametry firmy patří například viditelnosti prvků, nastavení přepínačů firmy, nastavení prvků či jejich obsahů, typu zobrazení prvků, nastavení hlavní obrazovky včetně tlačítek plochy a pozadí hlavní obrazovky atd. Kopie se provádí vždy z nastavení firmy, ve které se kopie do jiné firmy nebo firem zvolí a kopíruje se stav, který nastane po ukončení aktuální firmy. Zkopírování parametrů je možné při založení firmy nebo později manuálně z popup nabídky hlavního okna programu pomocí funkce "Kopírovat do jiné firmy" nebo pomocí funkce "Kopírování nastavení prvků firmy do jiné" z menu Nastavení hlavní nabídky programu. Funkce zobrazí tabulku, kde jsou zobrazeny všechny založené firmy. U firem, ke kterým má aktuální uživatel právo se přihlásit, je zobrazen na zeleném podkladu checkbox (zaškrtávátko), kterým lze zvolit možnost kopie aktuálních parametrů firmy do zvolené nebo zvolených. Odškrtnutím lze chybně zvolenou firmu kopii parametrů odstranit. U multiuživatelských přístupů k jedné firmě, mohou tato nastavení provést paralelně různí uživatelé, navzájem se tato nastavení neovlivňují. Při přihlašování do některé z firem, kde byla zvolena kopie parametrů, se zobrazí dotaz "Zkopírovat nastavení z firmy >>firma<< v databázi >>databaze<<". Při kladném potvrzení se do přihlašované firmy nakopírují všechny parametry, v opačném případě se kopie neprovede. V obou případech je atribut pro kopírování odstraněn a kopii parametrů je případně nutné opět nastavit pomocí funkce "Kopírovat do jiné firmy" nebo "Kopírování nastavení prvků firmy do jiné".
02.01.20192019.1Opraveno nezobrazování hodnot pro mzdovou složku Dlouhodobé ošetřovné - v sestavách Vyloučené doby a Detailní výplatní lístek.
02.01.20192019.1Modul Deník rozšířen o funkci "Skrýt sekci položek DPH a Salda (Shift+F7)", která umožňuje skrýt v detailu dokladu mřížky položek DPH a salda za doklad. Tím lze jednorázově docílit větší prostor pro položky dokladu. Funkce je duplicitní s minimalizací splitteru (posuvníku) oddělující tyto objekty, ale lze ji použít, včetně klávesové zkratky, i během pořizování položek nového dokladu, což u posuvníku není možné.
02.01.20192019.1Nová kontrola při zadávání mzdové složky - při zapsání MS109 většího počtu hodin dohody o provedení práce během roku než je limit 300 hodin, program vydá upozornění a nepovolí hodnotu zapsat.
02.01.20192019.1Zrušen přepínač "Okna dokovat", způsoboval nežádoucí vizuální efekty. Upravena funkce "Zabezpečení ucelených dokladových řad". Místo textu "... bude doplněno" se nově zobrazí v kulatých závorkách předpokládané číslo dokladu. To by mělo být s velkou pravděpodobností i použito, čímž je umožněno pracovat s tímto údajem ještě před dokončením hlavičky dokladu. V případě, že následně se převzaté číslo dokladu neshoduje s předpokládaným, vydá o tom program varovné hlášení.
26.12.20182019.1V programu Harmonik zapracována další varianta práce s jednotlivými moduly. Po tzv. modálním zobrazování (spustí se jeden modul a práce s jiným modulem je možná až po zavření původně spustěného modulu) bylo zapracováno i tzv. nemodální zobrazování (spustí jeden modul a současně s ním je možné spouštět i další moduly, které toto chování podporují), všechny moduly (okna) jsou umístěny výhradně uvnitř spuštěného hlavního okna programu Harmonik. Nyní přibyla další možnost práce s jednotlivými moduly pomocí tzv. dokovacích oken. Jednotlivé moduly (rozsahem shodným s původními nemodálními) vytvoří svá okna, která nejsou vázána na původní okno programu Harmonik a lze je libovolně přesouvat například mezi více monitory, tedy na jednom lze otevřít modul Deníku a na druhém pracovat s původními doklady typu Banka, Fakturace atd. Tato okna jednotlivých modulů lze zarovnávat resp. ukotvovat (dokovat) vůči obrazovce či jiným programům, obecně lze okno ukotvit na celou plochu (obrazovky, jiného programu), k levému, hornímu, pravému či spodnímu okraji atd. Takto lze mít napevno vedle sebe spojena okna například modulu Deník a např. nějakého programu s PDF, které obsahuje seznam dokladů, které je zapotřebí zaúčtovat. Tato okna, pokud nejsou zadokována (ukotvena), se při použití jiného okna v seznamu schovají pod právě používaný modul nebo program a lze je vyvolat z lišty seznamu modulů v programu Harmonik nebo standardními nástroji systému Windows pro přepínání mezi spuštěnými okny. V přepínačích programu lze ovlivnit, zda se dokovací okna při spuštění modulu mají zobrazit jako zadokovaná v programu Harmonik (obdoba systému nemodálních oken v zobrazení typu dlaždice), nebo nedokovaná, volná okna. Protože systém zobrazení nemodálních a dokovacích oken je zcela nekompaktibilní, lze v Přepínačích programu nastavit, který systém oken (pro každou firmu) se použije. Po přepnutí typu zobrazení oken musí být program Harmonik zrestartován. Standardně je při založení firmy přednastaven systém zobrazení modulů pomocí nemodálních oken.
14.12.20182019.1V modulu Banka v sekci Utility přidána funkce "Formát zobrazení dat "Obraty banka", která umožňuje nastavit formát zobrazení dat ve sekci Obraty banka. Použít lze zástupné znaky 0 (nula) # (mřížka) a .(tečka). Znak nula znamená zobrazení čísla v každém případě, i když by tam jinak nevystupovalo. Například hodnota 12345.60 se při formátu '0.00' zobrazí jako 123456.00, při formátu 000000.0 jako 012345.6 atd., znak mřížka zobrazí číslo pouze v případě, že se na dané pozici znak zobrazit má: např. pro formát ### ### ##0.00 zobrazí 12 345.60.
13.12.20182019.1U velkých nástrojovýh lišt je v liště jednotlivých sekcí na pravé straně "uschováno" tlačítko (je viditelné pouze v okamžiku, kdy se nad něj nastaví kurzor myši). Toto tlačítko umožňuje minimalizovat odpovídající sekci, v minimalizovaném stavu je uprostřed dole viditelné tlačítko maximalizace sekce, kterým lze vrátit sekci do původní velikosti.
12.12.20182019.1Principy pro lištu zobrazující nemodální okna, která byla dostupná vždy vpravo v některém z nemodálních modulů (pokud bylo zobrazení nastaveno) změněny. Pravidlo možnosti zapnutí či vypnutí zobrazení je zachováno a lze jej nastavit v liště Přepínačů v hlavním okně programu. Nově se lišta nezobrazí v celé šíři (a nezabírá tak cenný prostor na obrazovce), ale je umístěna v levém výsuvném panelu. Lze ji tedy zobrazit pouze na potřebný okamžik a zkontrolovat aktivní okna nebo zvolit jiné a lišta je pak posuvným panelem opět schována. Pro ty uživatele, kteří by preferovali předchozí stálé zobrazení na obrazovce, je tato varianta dostupná pomocí uzamčení zobrazené lišty pomocí tlačítka vzhledu připínáčku v pravém horním roku lišty nemodálních oken. V tomto případě je pak lišta zobrazena i v hlavním okně programu a její nastavení uzamčení je ukládáno i pro příští spuštění programu. Ovládání uzamčení není dostupné na hlavní obrazovce programu.
29.11.20182019.1V důsledku nové licenční politiky společnosti Google byly nahrazeny mapy v modulu Adresář firem od této společnosti mapami komunitními. Tím je zachována možnost zobrazení sídla mapy jak pro hlavní adresu firmy pomocí přepnutí na záložku Mapa v detailu modulu Adresáře firem, tak i zobrazení dalších sídel firmy na mapě pomocí umístění kurzoru na odpovídající řádek a použití funkce "Zobrazit sídlo firmy". Pokud je zadaná adresa v mapách nalezena (mapy OpenStreet vznikají pouze dobrovolnou činností jednotlivců, je tedy pravděpodobné, že ne všechny objekty budou v této mapě nalezeny), zobrazí se na mapě červený bod (označník) vyjadřující hledaný objekt. Na tento označník lze kliknout myší a nalezené souřadnice nechat zapsat do databáze, tím pro příští zobrazení nebude nutné bod vyhledávat, ale pouze jej zobrazit, což je řádově rychlejší operace. Označník je možné přesunout na lepší vyjádření cíle a pak na něj kliknout pro uložení upravených souřadnic.
16.11.20182019.1Barva kontrolky zapnutého přepínače na liště Přepínače hlavního okna programu odlišuje, zda přepínač se uplatní na všech firmách celého serveru nebo pouze na lokální firmě. Méně výrazná nažloutlezelená barva symbolizuje pouze lokální dosah, jasně zelená výrazná barva symbolizuje uplatnění přepínače u všech firem na celém serveru.
16.11.20182019.1Způsob minimalizace a maximalizace programu upraven. Pokud je ve stavové liště zobrazena ikona programu, lze ji použít, při kliku levým tlačítkem myši, jako přepínač pro minimalizaci a maximalizaci (nebo aktivaci v případě, že okno programu je skryté jinými programy). Ikona v sekci skrytých ikon je zobrazena vždy a pomocí kliku pravým tlačítkem lze vyvolat systémové menu programu. Dvojklik levým tlačítkem slouží opět k maximalizaci (nebo aktivaci v případě, že okno programu je skryté jinými programy).
14.11.20182019.1Aktuálně podporovaný SQL server je verze 10.6.
14.11.20182019.1Ukončena podpora pro rozlišení 640x480, nejnižší podporované rozlišení je nově 800x600.
13.11.20182019.1Úvodní přihlašovací dialog a funkce dostupné na tlačítkách "Firma" a "Volby / SQL server" upraveny. Funkčnost dialogu volaná z tlačítka "Firma" upravena vzhledem ke skutečnosti, že většina uživatelů má instalovaný pouze jeden server, na který se uživatelé přihlašují nebo na něj replikují data. Z tohoto dialogu je odstraněna možnost volby IP adresy SQL serveru a portu SQL serveru. Lze tak jednodušeji a rychleji volit pouze firmu a databázi, ve které je umístěna. Navíc na tlačítko "Firma" umístěno tzv. popup-menu (lze zavolat pomocí malé šipky vpravo vedle textu), ze kterého je možné zavolat přehlednou mřížku obsahující seznam všech firem na SQL serveru a databází, ve kterých je umístěna (firma stejného jména může být ve více databázích). V tomto grafickém vyjádření lze pouze klikem na odpovídající průsečík zvolit požadovanou kombinaci (příp. mřížku klávesou ESC opustit). Funkce pro registraci SQL serveru, výběr SQL serveru včetně komunikačního portu a odregistraci SQL serveru byly přemístěny do nabídky "Volby / SQL server" do výklopné nabídky editačního prvku SQL serveru.
09.11.20182019.1Pokud se v úvodním dialogu při zadávání přihlašovacího jména zjistí, že zadaný uživatel na SQL serveru není založen, nabídne se možnost jeho založení bez nutnosti ukončení programu.
09.11.20182019.1Menu "Hesla / Práva" pro nastavení hesel v programu přesunuta v hlavním menu do nabídky "Nastavení" a přejmenováno na "Hesla", funkce v podmenu této nabídky nepatrně přejmenovány. Tabulka zobrazující přiřazení skupin pro jednotlivé moduly přesunuta do hlavního menu nabídky "Nastavení", do hlavního menu přesunuta také funkce pro nastavení uživatele, který smí provádět aktualizace.
08.11.20182018.1Do programu Harmonik zapracován nový způsob zálohování dat, splněn požadavek kompatibility záloh mezi verzemi 32bit a 64bit. Vydán Harmonik Agent verze 40. Nový způsob zálohování není kompatibilní s verzí 2018.1 a nižšími.
07.11.20182019.1Možnosti výběru přístupu uživatelů k jednotlivým datům na úrovni SQL serveru rozšířeny. Doposud bylo možné přidělovat práva na přístup uživatelů pouze na úrovni databází, nyní lze práva přístupu k jednotlivým firmám přidělovat uvnitř databází i na úrovni jednotlivých firem. Práva přístupu k databázi jsou nadřazena právu přístupu k firmě, proto nestačí pro uživatele nastavit jen toto právo. Obráceně, tedy to co platilo do této změny, jednotlivé firmy získají po založení právo přístupu pro všechny uživatele, což je i současný stav. Z toho vyplývá poněkud odlišný způsob přidělování práv k firmám, než tomu je u přidělování práv k databázím. Je zapotřebí zdůraznit pravidlo, které platí jak pro práva k databázi, tak pro práva k firmě: práva právě přihlášeného uživatele (sám sobě) nelze odejmou v právě přihlášené databázi a firmě. Není však nijak kontrolováno, že to neprovede jiný právě přihlášený uživatel. Proto je nastavování chráněno systémovým heslem a měl by jej provádět pouze určený pracovník. Pro přidělování přístupových práv k jednotlivým firmám slouží nová funkce "Práva připojení uživatelů k firmám v databázích". Zároveň funkce pro přidělování práv k databázím byla drobně přejmenována na "Práva připojení uživatelů k databázím". Obě funkce jsou dostupné z hlavního menu programu z nabídky "Nastavení". Po spuštění nové funkce se zobrazí tabulka sloužící k přidělování nebo odebírání práv přístupu k datům firem. Protože po založení firmy je všem uživatelům poskytnuto globální právo pro přístup k datům firem, jsou takto získaná globální práva podbarvena zelenou barvou a pro danou databázi a firmu také grafickým vyjádřením zaškrtnutého políčka znázorňující přidělené právo. Při první změně nastavení takto označeného práva v dané firmě a databázi dojde k odebrání globálního práva přístupu a zároveň přidělení práv všem ostatním uživatelům v rámci upravované firmy a databáze. Takto lze nyní přidělit například každou firmu jednotlivému pracovníkovi, aniž by jakkoliv mohl zasahovat či nahlížet do firmy jiné. Přidělování pracovníka do skupin pro možnost práce v jednotlivých modulech dat firmy zůstalo nezměněno.
02.11.20182019.1Generování sestav a volných výstupů ve formátu Excel (FlexCel) rozšířeno. Nově lze vybírat ze dvou typů generovaných souborů, a to XLS nebo XLSX. Jako defaultní je nově nastaven typ souboru XLSX, doposud se jednalo o soubory typu XLS. Nový typ souboru podporuje ve svém generování více jak 300 funkcí aplikace Excel, umožňuje pracovat s většími objemy dat atd.. Typ výstupního souboru definuje až uživatel při použití volbou umístění, názvu a typu výstupního souboru. V Editoru sestav Flexcel je možné i nadále používat podmíněné formáty, sloučené buňky, kontigenční tabulky a grafy v nativním režimu Excel, vestavěný Editor sestav Flexcel je kompatibilní s oběma typy souborů.
01.11.20182019.1Program Harmonik podporuje generování výstupních dat také ve formátu xls, xlsx. Pro jejich zobrazení bylo doposud nutné pro zobrazení (nikoliv pro generování) mít nainstalován nějaký vhodný nástroj (MS Excel, Open Office atd.) pro možnost zobrazení výsledného souboru, možnost jeho tisku nebo například převodu do PDF. Tato nutnost nyní odpadla a program nevyžaduje k těmto činnostem žádný externí program. Do hlavní nabídky programu do sekce "Kancelář" je pod nabídkou "Prohlížeč tabulkových (Flexcel) souborů" dostupný interní modul, který disponuje všemi výše zmíněnými potřebnými funkcemi. Navíc po vygenerování výstupu typu Excel (Flexcel) se nově zobrazí nabídka "Zobrazit v interním prohlížeči?". Pokud uživatel potvrdí tuto možnost, soubor se zobrazí v modulu prohlížeče, lze jej zkontrolovat, vytisknout nebo převést do PDF.
30.10.20182019.1Moduly "Kalendář" a "Docházka" ze skupiny Mezd zrušeny. Založen nový modul "Kalendář / Docházka", který obsahuje nabídky a funkce obou dřívějších modulů, je ale vytvořen jako nemodální, lze jej tedy volat i z ostatních nemodálních modulů - např. Mezd a tak velmi zjednodušit zadávání mzdových podkladů
29.10.20182019.1Vizuální informační systém programu Harmonik rozšířen. Informační dioda "SQL server" (první zleva na informačním panelu hlavní obrazovky programu) doplněna o stav vyjádřený žlutou barvou diody. Ten indikuje, že povolený počet připojení na SQL server se limitně blíží vyčerpání. O tomto stavu je vhodné co nejdříve informovat správce systému. Pokud je počet povolených připojení vyčerpán, není žádné další připojení k serveru povoleno.
27.10.20182019.1Do pravé části stavové lišty hlavního okna programu umístěna informace o počtu dnů od spuštění SQL serveru. V případě potřeby lze tak jednodušeji uživatelsky vysledovat, nedošlo-li na serveru například k automatickému restartu SQL serveru vyvolanému upgrade systému atp..