Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
12.09.20182018.2V hlavním menu v sekci Server přidána funkce "Verze firem (Shift+F11)", která poskytuje uživateli seznam firem a verzí jejich aktualizace. Po spuštění funkce se zobrazí dotaz "Aktualizovat data?", který umožňuje právě v ten okamžik znovu načíst potřebné informace.
10.09.20182018.2Pro modul Objednávky doplněna podpora pro barevné zobrazování jednotlivých řádků v seznamu dokladů. Obdobně jako v modulu Export a výroba je kritériem pro výběr barvy údaj Termín. Řídícím kritériem je stav nevyplněno, před termínem a po termínu. Odpovídající barvu těmto stavům lze nastavit zvlášť pro každý typ dokladu v modulu Objednávky.
07.09.20182018.2Dialogová okna typu Windows 2008 a vyšší upravena tak, že jako prvé se zobrazuje to dialogové tlačítko, které se má použít defaultně.
05.09.20182018.2Do programu pro lepší možnost komunikace se zákazníky zabudován Messsanger - Zprávař. Výhodou tohoto vestavěného řešení oproti zasílání informací pomocí e-mailu je mnoho. Mezi nejpodstatnější určitě patří, že zprávy se nezasílají, tedy není zapotřebí uchovávat jakékoliv osobní údaje jako je e-mailové adresa, IP adresa atd., ale zprávy si vyžaduje sám program. Tím také není nutné nastavovat žádné spam-filtry, není nutné se obávat chybných černých listin, je jistota, že v případě fungujícího internetu se zpráva u svého "adresáta" objeví. Každá zpráva je uložena na internetu a čeká, až si ji klient - program Harmonik - vyzvedne. Zpráva může být určena pro všechny uživatele programu, může být omezena jen pro určitý typ programu (např. Harmonik - komplet) nebo pouze pro určitou licenci (konkrétní firmu - například pokyny k obsluze objednaného zásuvného modulu do programu). Může ale být určena také pro určitou skupinu (např. hlavní účetní, mzdovou účetní, fakturantku atd.). Dokonce může být určena i jednotlivci na základě přihlašovacího jména do programu v rámci jedné konkrétní licence na základě poskytnutí těchto informací. Zprávy, které si program vyžádává cca v hodinovém intervalu z každého připojeného počítače, což v síti může představovat výrazně nižší interval, jsou uloženy do lokální sítě do datového úložiště SQL serveru. Každý uživatel připojený k SQL serveru, nebo po připojení k SQL serveru, je v případě, že se ho přijaté zprávy týkají, upozorněn plující zprávou na žlutém pozadí v levém dolním okně hlavní obrazovky. Plující informace kromě informace o nových zprávách na SQL serveru informuje také přihlášeného uživatele, které ID zpráv ještě nejsou přečteny. Na upozornění není nutné ihned reagovat, zprávy se nemažou. Lze si je tak přečíst až při nějakém příštím přihlášení nebo za nějaký vhodný časový interval. Každá zpráva je označena svým jedinečným ID kódem a předmětem, který přibližuje obsah zprávy. Vlastní zpráva může být napsána v textové (resp. RTF) formě a / nebo v PDF dokumentu. V okamžiku, kdy má uživatel zájem si zprávu přečíst, může provést dvojklik na upozorňovacím pruhu nebo použít funkci "Přečíst zprávy (F11)" dostupnou z hlavní obrazovky z menu "Klient". Zobrazí se dotaz, zda aktualizovat stažené zprávy pomocí dotazu na úložiště na internetu. Není zapotřebí odpovídat na dotaz kladně, zprávy se stahují ve výše uvedeném intervalu automaticky, ale je to možné. V tom případě je nutné počítat s určitou malou časovou prodlevou dle velikosti stahovaných zpráv. Poté se zobrazí malé informační okno se seznamem obdržených zpráv setříděné sestupně podle jejich ID. Nepřečtené zprávy jsou označeny tučným písmem (zároveň je v levém dolním oknu stále vidět žlutý plovoucí informační řádek, který seznam nepřečtených ID obsahuje také). Po jednotlivých zprávách v seznamu se lze pohybovat kurzorem. Zobrazené okno obsahuje tři tlačítka 'TXT', 'PDF' a 'Zpět'. Prvá dvě jsou dostupná dle formátu obsahu zprávy, lze si ji tedy přečíst v Textovém editoru a / nebo v PDF prohlížeči. Zprávy si lze vytisknout nebo uložit na disk. Po návratu z editoru je uživatel dotázán, zda se má zpráva označit jako přečtená. Přečtené zprávy jsou celou dobu dostupné svým adresátům, není je tedy nutné nijak pomocí e-mailů v rámci lokální sítě přeposílat kolegům či zálohovat, lze se k nim kdykoliv vrátit. Pomocí těchto zpráv se zasílají upozornění na změny zákonů, předpisů, vypršení certifikátů atd.. Některé z nich mohou obsahovat návody na nové části programu nebo vysvětlení dotazů, které by mohly zajímat širší okruh uživatelů. Mohou se i týkat aktualizací systému Windows, pokud se nějak dotýkají programu Harmonik, nové verze SQL serveru, replikací atd.. Oblastí může být mnoho.
31.08.20182018.2Formulář "Kontrolní hlášení" přejmenován na "Kontrolní hlášení - detail", který bude využíván pouze v případě, že uživatel bude chtít v datech editovat nebo jej vytisknout v PDF. Nově konstruovaný formulář "Kontrolní hlášení" využívá stejná data, obsahuje však jen úvodní stranu pro možnost zadání potřebných údajů k vygenerování XML nebo odeslání dat elektronicky. Protože neobsahuje obrovské množství prvků, které jsou v detailním kontrolním hlášení, je jeho načtení poměrně rychlé.
29.08.20182019.1Zapracován update SQL serveru na verzi 10.5
27.08.20182018.2Zapracován update SQL serveru na verzi 9.6.10.
17.08.20182018.2Funkce pro nastavování nástrojových lišt hlavního menu programu pro jednodušší obsluhu a zarovnávání doplněny o dvě funkce: "Nastavit pozici plovoucí lišty" a "Pozice tlačítka v rámci lišty". Prvá funkce je umístěna na popup-menu, které se volá z hlavní obrazovky programu a lze v dalším sub-menu určit o kterou se jedná lištu. Po zavolání funkce se objeví dialogové okno pro zadání vrchního okraje lišty a levého okraje lišty. Tím je uživatel seznámen se současným umístěním zvolené lišty a její hodnoty může editovat nebo použít pro editaci pozice jiné lišty. Druhá funkce se volá z kontejneru lišty a umožňuje obdobné operace s tlačítkem lišty. Protože ale plocha lišty automaticky optimalizuje rozměry, je nutné tuto funkci používat uvážlivě. Doplněno automatické ukládání provedených změn u nástrojových lišt při ukončení programu.
16.08.20182018.2K současným funkcím pro ovládání umístění nástrojových lišt a jejich tlačítek na hlavní obrazovku byly doplněny nebo odstraněny následující úkony: Na liště Přepínače odstraněna tlačítka mající za úkol nastavit počáteční průhlednost hlavičky a panelu nástrojové lišty s tím, že průhlednost tlačítek byla dána nastavením hodnoty "Průhledná tlačítka" v Konstantách programu. Pro celkovou nepřehlednost byl odstraněn i tento přepínač v Konstantách. Funkce "Založit plovoucí lištu" doplněna o respektování bodu, z kterého byla tato funkce vyvolána a tak se lišta založí v takto definovaném bodě na obrazovce. Po založení jsou vždy hlavička lišty, její panel i její tlačítka nastavena jako neprůhledná. U každé nástrojové lišty lze na jejím panelu (mimo tlačítka lišty) zavolat okno (kontejner), které obsahuje všechna tlačítka z panelu aktivní nástrojové lišty. Pro lepši volání tohoto okna se doporučuje mít v tu chvíli vypnutou průhlednost nástrojové lišty. V kontejneru lze měnit pořadí tlačítek v rámci panelu nástrojové lišty a lze pro jednotlivá tlačítka pomocí popup menu nastavit jejich průhlednost nebo viditelnost, další vlastnosti tlačítek mohou být v budoucnu přidány. Tyto vlastnosti jsou nastaveny jako přepínače, lze je tedy měnit při každém vstupu do kontejneru lišty. Zůstala zachována možnost tlačítka z kontejneru "vyhodit" a tím tlačítko zrušit na této liště definitivně. Pomocí popsaných úprav lze tedy výrazně zvýšit přehlednost hlavní plochy - některá z tlačítek nástrojových lišt mohou být skryta, některá méně významná nastavena jako průhledná ve dvou variantách. Panel lišty může být ponechán jako neprůhledný, pak je naopak tlačítko zvýrazněno barvou panelu (barvu panelu nástrojové lišty bude v budoucnu možné nastavit) nebo nastaven jako průhledný a pak jsou tlačítka na ploše programu takřka neviditelná.
16.08.20182018.2Sekce "Nastavení el. podpisu nebo podání (EP,EPO,EET)" v hlavním menu programu změněna. Nově není zapotřebí rozlišovat, pro jaké účely (FÚ, ČSSZ, EET, podpis dokladů) se bude certifikát používat. Pro všechny bez rozdílu se může uživatel rozhodnout, zda certifikát nahraje k sobě na počítač do úložiště nebo do programu. Rozdíl bude z principu uložení v tom, že certifikát uložený v úložišti systému Windows bude možné použít pouze na počítači, kde je certifikát uložen a je tedy chráněn před použitím v síti od jiných uživatelů, nebo je uložen v programu (na SQL serveru v zabezpečené šifrované formě) a je pak dostupný všem uživatelům sítě, pak lze například firemní certifikát používat všemi uživateli. Certifikát uložený na serveru může být chráněn zadáním hesla pro použití, pak i v síti mohou tento certifikát použít pouze ti uživatelé, kteří takto zvolené heslo k použití znají. Heslo k použití lze zadat pouze jednou při importu certifikátu (vlastníkem či majitelem certifikátu) a pro potřeby změny hesla k použití je certifikát z programu zrušit a naimportovat znovu. Po vstupu do modulu se zobrazí mřížka se seznamem již pořízených Parametrů EPO, která obsahuje zvolený název Parametru, oblast použití Parametru a přihlašovací jméno uživatele. Celkový seznam všech již pořízených Parametrů je uveden z toho důvodu, aby pro případ zadávání nového Parametru uživatel viděl, které názvy Parametrů jsou již použity, protože každý název Parametru musí být jedinečný. Násobný však může být počet Parametrů pro jednoho uživatele a oblast, takto si lze připravit k použití více certifikátů a ten správný zvolit až v okamžiku odesílání dokumentu. Každý uživatel může vstoupit pouze do jím založeného Parametru. Nový Parametr se zadává přes funkci "Nový (F2)". Zobrazí se detail Parametru EPO. Je nutné zadat název Parametru, lze zadat další specifikace Parametru a je nutné zvolit oblast použití parametru. Spodní část detailu Parametru EPO v datové mřížce obsahuje seznam dostupných certifikátů. Zcela novým údajem je sloupec Úložiště, ve kterém lze nalézt dvě hodnoty: "Program " a "Windows". Hodnota "Program" sděluje, že tento certifikát je uložen v zabezpečené šifrované formě na SQL serveru a je dostupný (pokud nebylo zadáno heslo k použití) pro všechny uživatele programu v síti, hodnota "Windows" sděluje, že certifikát je uložen na právě používaném počítači v úložišti certifikátů systému Windows a že je možné jej použít právě jen z tohoto počítače. Pokud se vlastník certifikátu rozhodne, že chce povolit používání certifikátu v rámci sítě (mimo jiné certifikáty pro ČSSZ, EET atd.), lze jej nahrát na SQL server pomocí funkce "Nový (F2)". Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru s certifikátem a po jeho zvolení je nutné zadat heslo k certifikátu, které se dále do programu nikam neukládá. Následně se zobrazí již dříve popsaný závěrečný dialog s dotazem, zda "Při použití certifikátu vyžadovat heslo". Výběr, který certifikát Parametr EPO při svém použití použije certifikát, se provede nastavením kurzoru na odpovídající řádek mřížky. Pro lepši přehlednost se údaje vybraného certifikátu zobrazí v textových polích v horní části Parametru EPO.
10.08.20182018.2Pro alternativní zmenšení okna programu Harmonik přidána možnost stisku pravého tlačítka myši na horním okraji programu. Narozdíl od tlačítka Minimalizovat tato nová funkce neskryje zcela okno programu, ale nechá jej "zaparkované" u vrchního okraje obrazovky a tak umožňuje uživateli poměrně rychlý návrat do programu znovupoužitím pravého tlačítka myši, které funguje jako přepínač.
08.08.20182018.2Z důvodu rychlejšího ukončování programu vyjmuto z údajů pro zápis při uzavírání programu nastavení a umistění nástrojových lišt v hlavní obrazovce programu, protože jejich změna bude spíše vyjímečná a není tedy nutné provádět jejich ukládání při každém ukončení programu. Zápis nastavení hodnot pro zobrazení nástrojových lišt se nyní provádí výhradně ručně z popup menu hlavní obrazovky, po uložení nastavení nástrojové lišty jsou z hlavní obrazovky vyjmuty a budou zobrazeny při dalším spuštění programu.
07.08.20182018.2Do většiny modulů doplněna podpora nastavení zvětšení písma dle hodnot v Konstantách programu (dle volby uživatele pro server a firmu). Pro zvětšená písma a moduly lze použít pouze nové (větší) nástrojové lišty.
07.08.20182018.2Do sekce Finance tlačítek na plochu doplněny moduly "Leasing a úvěry - Závazky" a "Leasing a úvěry - Pohledávky"
06.08.20182018.2Moduly Majetek a DKP doplněny o velkou nástrojovou lištu. Znovuprovozněny ukazatelé počtu otevřených oken programu a čerpaných systémových prostředků umístěných v liště hlavního okna programu. Doplněna podpora chování modulů pro možnost nastavení větších písmen v modulech.
30.07.20182018.19V personalistice je možné nastavit u zaměstnance individuální sazby pro výpočet zdravotního nebo sociálního pojistného. V kombinaci s navýšením základu daně o x% program poskytuje možnost upravit výpočty odvodů podle legislativy jiné země. Příkladem může být pracovník ze Slovenska, který v ČR odvádí zálohovou daň, ale sazby pro výpočet zdravotního a sociálního jsou slovenské.
31.05.20182018.17Přidána nová mzdová složka MS380 - dlouhodobé ošetřovné. Do nových struktur byl změněný také formulář Příloha k žádosti o nemocenské pojištění (vzor 2018) a odpovídající XML soubor ve struktuře NEMPRI2018. Další informace na www stránkách v záložce Aktuality.
17.05.20182018.2Desetinný oddělovač v programu pro zadávání číselných hodnot nově nerespektuje nastavení systému Windows.
17.05.20182018.2Pro zjednodušení editace údaje typu datum byla pro tyto editační prvky doplněna tři "horká tlačítka", která lze použít v rámci editace odpovídajícího údaje. Jedná se o klávesu "šipka nahoru", která zvýší datum o jeden den, "šipka dolů", která datum o jeden den zmenší a "Alt+šipka dolů", která vyvolá interaktivní dialog s kalendářem. Ten umožňuje převzít aktuální datum, zvolené datum, dialog zrušit klávesou ESC, zvolené datum vybrat klávesou ENTER či v kalendáři listovat. Při zvolení některé z těchto horkých kláves se v případě, že editační pole neobsahovalo žádný údaj, vyplní jejich obsah dnešním datem.
16.05.20182018.2Zapracován nový textový editor typu WYSIWYG ("Co vidíte, to získáte"). Hlavními rysy programu Editoru jsou: podpora různých znakových atributů (písma, indexy / horní kódy, barevné textové pozadí, vlastní kreslení). Dokumenty mohou obsahovat tabulky, obrázky, poznámky pod čarou a koncové poznámky. Text lze zarovnávat vlevo, vpravo, uprostřed nebo k oběma okrajům, umožňuje odsazení odstavců, vlastní okraje a odrážky, vícestupňové odrážky a číslování, obrázky na pozadí, náhled tisku, verze s informacemi o stavu dat a další. Význačné vlastnosti: režim editace WYSIWYG, škálování, podpora více než 120 standardních formátů papíru: ISO (Evropa), ANSI (USA), JIS (Japonsko) atd.,schopnost zobrazovat a tisknout v různých formátech (například dokument lze editovat jako A5, ale vytisknout jako A3), vlastní polohování stránky více režimů rozvržení (webový režim, normální rozvržení, rozložení stránky a další), popiska při rolování, zobrazení čísla stránky a textu, vertikální a horizontální grafické nabídky (panely nástrojů), kontroly v dokumentech, editace hlavního dokumentu, záhlaví, zápatí a poznámky pod čarou. Rozpracován je tisk do PDF, MailMerge.
12.05.20182018.2Zapracován update SQL serveru na verzi 9.6.9.
11.05.20182018.2V rámci podmínek GDPR změněn typ připojení na SQL server. Prioritně je komunikace nastavena jako zabezpečená (SSL), v případě, že toto spojení SQL server neposkytuje, připojí se klient (program Harmonik) pomocí nezabezpečeného spojení. V nastavení SQL serveru ale lze nastavit, že má vyžadovat výhradně zabezpečená připojení. Tato nastavení (omezení připojení jen z určitých IP adres, určitým klientům či jen k určitým databázím lze nastavit z klienta pomocí nabídky Nastavení / SQL server / Nastavení přístupových práv k SQL serveru. Zabezpečeného připojení se týká poslední (nově přidaná) volba "Typ připojení k SQL serveru".
02.05.20182018.2Zcela přepracována datová mřížka v programu, rozšířeny její indikace a doplněno menu mřížky, které je umístěno uvnitř mřížky v levém horním rohu. Pokud jsou data setříděná pomocí funkce "Třídění (F5)", tak je způsob třídění (sestupný, vzestupný) indikován v hlavičce odpovídajícího sloupce datové mřížky zobrazením šipky odpovídajícího směru. Pokud je pro třídění použito více sloupců, je pořadí těchto sloupců v třídícím kritériu označeno číslem vedle třídící šipky. Zapracována vizuální zpětná vazba, pokud není sloupec dostatečně široký, aby zobrazily celou hodnotu, tak se náhražka zobrazí buď dílčí hodnota s elipsou nebo ostrý znak (#). V definici vzhledu seznamu lze definovat víceúrovňový nadpis sloupce, tak lze opticky jednotlivé sloupce slučovat. V definici hlavičky sloupce se uvedou vždy všechny úrovně oddělené znakem svislice (|). Pokud se v následujícím sloupci hodnota některé úrovně nemění, hlavička tyto hodnoty vizuálně spojí Nástroj pro automatické dimenzování sloupců, poklepem na oddělovač následující sloupci, mřížka nastaví aktuální šíři sloupce tak, aby pokryla šíře všech hodnot sloupce Prvky tzv. volných textů (poznámky atd.) zobrazují tlačítko pro možnost zobrazení obsahu buňky, jinak označené jako MEMO. Pro možnost třídění, hledání, filtrace, součtů sloupců či jejich průměru a postupně i dalších funkcí je doplněno do mřížky menu, které je umístěno v levém horním sloupci. V současné verzi menu mřížky obsahuje následující funkce, všechny jsou konstruovány jako přepínače: "Editor filtru": zobrazí/skryje v horní liště mřížky editační pole pro jednotlivé sloupce mřížky. Pro vyhledávací kritéria lze vyplnit jeden editační prvek nebo až všechny. Zadat lze kromě výběrových kritérií odpovídajících hodnotám datového sloupce také před vyhledávací kritérium operátory =, <>, <,>, <=,> =. Vynechání operátoru má stejný účinek jako zadání znaménka rovnosti ('='). U polí, které obsahují textové řetězce, lze zadat masku filtru ve výkazu nahrazujícím maskované znaky hvězdičkou nebo procentem ('*' nebo '%'). , pro jeden znak se použije symbol masky podtržítko ('_'). "Použít filtr s operátorem A ZÁROVEŇ" vyfiltruje/ukončí filtrování dat dle kritérií zadaných v Editoru filtru. Funkce je totožná se současnou funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)", která ale není definována pro všechny datové mřížky všech modulů programu. Zobrazí se data, pro které jednotlivé podmínky musí platit zároveň "Použít filtr s operátorem NEBO" vyfiltruje/ukončí filtrování dat dle kritérií zadaných v Editoru filtru. Funkce je totožná se současnou funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)", která ale není definována pro všechny datové mřížky všech modulů programu. Zobrazí se data, pro které musí platit alespoň jedna podmínka. "Editor dynamického hledání" je prakticky totožný se současně podporovaným dynamickým hledáním v mřížkách, který však není zabudován ve všech datových mřížkách všech modulů, současné dynamické hledání má v podporovaných mřížkách tu výhodu, že jej není nutné aktivovat. "Lokální třídění" je obdobné funkci Třídění (F5), není však ukládáno pro další použití. Je podporováno i vícenásobné řazení pro vybrané sloupce. S klávesu SHIFT a klepnutím na záhlaví sloupců se nastaví více tříděných sloupců, pomocí klávesy CTRL a klepnutím na hlavičku sloupce se třídění sloupce zruší. "Zobrazení všech sloupců" umožní jednorázově zobrazit bez rolování všechny sloupce mřížky na šíři obrazovky "Součet sloupce" obdobný funkci "Součet (F6)" provede na číselném sloupci jeho součet a zobrazí v patě datové mřížky. Funkce "Součet (F6)" není definována pro všechny datové mřížky všech modulů. Není možné kombinovat s použitím funkce "Průměrná hodnota sloupce". "Průměrná hodnota sloupce" vypočte na číselném sloupci průměrnou hodnotu dat sloupce a zobrazí v patě datové mřížky. Není možné kombinovat s použitím funkce "Součet sloupce".
25.04.20182018.2Upraven obsah některých záložek modulu Adresář firem.
18.04.20182018.2V editoru TMS používaném ve Editoru číselníků a Editoru formulářů doplněna podpora pro práci s definovaným pozadím (např. naskenovaný formulář).