Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
12.02.20202020.14Přepínače, které se uplatňují pro všechny uživatele v rámci firmy, jsou označeny světle zelenou barvou (typ Parametry programu), přepínače, které jsou platné pro celou databázi, jsou označeny světle hnědou barvou.
11.02.20202020.14Do modulu Mzdy doplněn formulář "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti"
11.02.20202020.14Z důvodu stále se rozšiřující nabídky různých verzí programu Team Viewer a nutnosti různé manipulace s instalovanými a puštěnými programy, se bude postupně přecházet na alternativní program UltraViewer. Z tohoto důvodu přejmenována nabídka "Zřízení přístupu z internetu (Ctrl+F12)" v sekci "Klient" na "Zřízení přístupu" a definována jako subnabídka, která obsahuje dvě funkce - původní přejmenovanou na "Přístup z internetu - TeamViewer (Ctrl+F12)" a novou funkci "Přístup z internetu - UltraViewer". Obě nabídky jsou si rovnocenné a jejich použití bude na rozhodnutí uživatele. V současné době nemusí být soubory potřebné pro druhou funkci v instalaci dostupné a je nutné postupovat dle rad pracovníků hotline.
11.02.20202020.14Doplněno automatické stahování denních devizových kurzů z ČNB. Automatické stahování se ovládá z menu "Nastavení / Aktualizace číselníků / ČNB / Automatická aktualizace". Zde se nachází funkce "Denní kurs", která funguje jako přepínač, zda se mají automaticky kurzy z ČNB stahovat nebo ne. Defaultní hodnota je nastavena na ruční stahování (pevný kurz). Pro které měny se mají kurzy automaticky stahovat se určí v číselníku měn zaškrtnutím políčka Denní kursy. Denní kurzy se kontrolují několikrát denně dle zatížení programu a serveru ČNB. Stažené kurzy je možné zobrazit v nabídce "Nastavení / Číselníky" a v podnabídce "Obecné číselníky / Číselník kursů / Číselník kursů".
03.02.20202020.13Upraven modul pro zadávání licence programu. Pro standardní licencování přibyl nový dělený řádek. Je nadepsán upozorněním "Editujte jen v případě znalostí". Obsahuje zaškrtávátko a editační box a slouží k dopředné registraci počítačů typu terminál tak, aby tuto operaci již nemusel provádět vzdálený uživatel například z důvodu, že ani licenční číslo nemá.
30.01.20202020.12Pro generování PDF přidávány volby ovlivňující výseldný dokument. V současné době lze použít šifrování PDF včetně omezení tisku, kopírování nebo editace PDF. V obráceníém případě lze pro editaci PDF využít například on-line nástroj na adrese https://www.sejda.com/pdf-editor.
28.01.20202020.11Modul "Sklad emailů" doplněn o funkci "Poštovní klient", který umožňuje převod z vygenerovaného záznamu v modulu "Sklad emailů" zobrazit kompletní zprávu v asociovaném lokálním poštovním klientovi, email ještě dále ručně upravit a poslat například pod jinou identitou.
27.01.20202020.1Tabulka "Verze firem" v sekci "Server" rozšířena o údaj čísla "Aktualizace"
27.01.20202020.1Sekce "Kancelář" v hlavním menu programu rozšířena o "Textový editor"
24.01.20202020.1Sekce "Kancelář" v hlavním menu programu doplněna o "Prohlížeč souborů typu Excel (Flexcel)"
24.01.20202020.1Do prohlížeče PDF přidána možnost elektronického podpisu zobrazeného dokumentu
24.01.20202020.1Vizuálně upraveno hlavní menu programu. Všechny nabídky platí, že nemají tučný font písma. Nabídky se vizuálně a významově liší barvou pruhu vlevo od nabídky pod případnou ikonou nabídky. Barva pruhu může být kovově modrá: nabídka volá nemodální okno programu (dokovatelné okno programu) lze jej kdykoliv během práce opustit a přepnout se do jiného stejně označeného okna. červená: nabídka volá modální okno, práci v tomto okně je vždy nutné zcela dokončít a teprve pak se vrátit do nabídky programu fialová: je voláno modální okno tvořené číselníkem, práci v tomto okně je vždy nutné zcela dokončít a teprve pak se vrátit do nabídky programu žlutá: označuje funkci nebo přepínač ovlivňující nastavení ve všech firmách celého SQL serveru. Pokud se jedná o přepínač, je písmo nabídky buď podtržené, pokud přepínač platí, nebo je písmo nabídky přeškrtnuté, pokud je přepínač nastaven na hodnotu neplatí. Pokud není splněna některá z výše uvedených kategorizací, je barva pruhu šedá (například podmenu atd.).
23.01.20202020.1Modul Editor PDF doplněn o možnosti předání zobrazeného dokumentu, jako přílohy nového emailu rozpracovaného v poštovním klientovi počítače.
23.01.20202020.1Formuláře dokladů doplněny o možnost přímého tisku na tiskárnu.
22.01.20202020.1Modul Interní prohlížeč PDF doplněn o fixaci nastavení maximalizace modulu při příštím spuštění a možností předání zobrazeného dokumentu jako přílohy nového emailu rozpracovaného v poštovním klientovi počítače.
16.01.20202020.1apracována podpora komunikace pro E-Neschopenky
13.01.20202020.1Ovládání pro generování PDF souborů sjednoceno, zrušeno dělění na staré a nové komponenty, zaveden jeden univerzální postup generování.
10.01.20202020.1Jednotlivé generované PDF soubory mohou být chráněny silným 128bit heslem
09.01.20202020.1Zapracována podpora pro komprimaci výsledných PDF souborů. Program se snaží, pokud není k PDF zadáno heslo, všechny PDF výstupy zmenšit na minimum při zachování původní kvality výstupu. Největší změnou projdou PDF soubory formulářů, původní velikost cca 6000 kB se daří zmenšit na cca 200 kB.
07.01.20202020.1V programu zavedeny tzv. Globální proměnné, tedy takové, které platí ve všech firmách na celém serveru. Text takovéto proměnné je v modulu Konstant barevně podznačen. Protože není jasné, jakou hodnotu z které firmy převzít jako defaultní, nejsou hodnoty těchto proměnných přebírány ze starších verzí programu. Změny těchto Globálních proměnných by se měly provádět pouze v případě, že uživatel má na počítači otevřenu (spuštěnu) právě jednu firmu.
07.01.20202020.1Zpřísněna kontrola tiskových výstupů (tisk, e-mail, Excel) z modulu Fakturace. Pokud se uživatel pokouší provést tiskový výstup z detailu dokladu a doklad není zaslán do účetnictví, program mu toto odeslání nabídne. Nově, pokud jej uživatel odmítne, není možné tiskový výstup provést. Pokud se provádí tiskový výstup ze seznamu (vybraných) dokladů a některý z (vybraných) dokladů není zaúčtován, je toto zaúčtování nabídnuto jednotlivě pro každý doklad včetně zobrazený typu dokladu a jeho čísla. Je-li opět z nějakého důvodu některý z dokladů odmítnut uživatelem k odeslání do účetnictví, není menu následujícícho tiskového výstupu nabídnuto, tiskový výstup není umožněn. V opačných případech zůstal postup pro tiskové výstupy v modulu Fakturace nezměněný. Funkcionalitu kontrol odeslání dokladů do účetnictví lze vypnout. Zároveň upraven defaultní počet kopií pro tisk na 1 kus.
06.01.20202020.1V hlavním menu programu v sekci "Kancelář" doplněna funkce "Kalkulátor"
03.01.20202020.1Rozšířena funkcionalita modulu "Editor PDF". Editor nově umí otevřít neomezený počet souborů a kombinovat tak své funkce v jednotlivých zobrazených modulech. V "Editoru PDF" se zobrazují také všechny PDF soubory vygenerované během jednoho sezení programem Harmonik.
02.01.20202020.1Modul "Editor formulářů" přepracován pro použití jako dokovatelné okno a oddělen od run-time činností formulářů.
02.01.20202020.1Modul "Editor číselníků" oddělen od run-time činností číselníků.