Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
13.07.20192019.117Pro možnost významného zrychlení zadávání dat při pořizování nových dokladů v účetnictví byla do programu zapracována funkce "Dokončování nových účetních dokladů" s pracovním názvem Aladin.Tento dobrý duch může být "v lahvi" zcela uzavřen nebo vypuštěn jen částečně či úplně. Stupeň činnosti funkce se ovládá v hlavním menu programu na záložce Přepínače. Funkce je specifická pro každého uživatele a každou firmu, předvolená je zlatá střední cesta. Funkce tedy může nabývat následujících stavů:

0. vypnuto (přepínač v 1. poloze zcela vlevo)
1. částečně zapnuto (přepínač v 2. poloze vlevo od středu): z vybraného dokladu z nabídnutých obdobných se stejnou částkou se převezmou položky
2. částečně zapnuto (přepínač v 3. poloze vpravo od středu). Při pořizování nových dokladů je hlavička pořízena stávajícím způsobem, před vstupem do položek program zkontroluje, zda se pro zadané údaje Kniha, Typ dokladu, IČ/DIČ odběratele/dodavatele a celkovou částku dokladu neexistuje již v Deníku nebo Pomocném deníku stejný doklad(y). Pokud ano, zobrazí program uživateli formulář, kde v horní části jsou nalezené hlavičky podobných dokladů (stejných ve vyjmenovaných vyhledávacích kritériích). V hlavičce jsou u podobných dokladů zobrazeny údaje datum, typ dokladu a číslo dokladu, IČ a název firmy včetně města sídla, měna, kurs a částka dokladu, všechny tři základy a částky daně, datum Kontrolního hlášení a doklad Kontrolního hlášení, položkách jsou zobrazeny všechny zvoleného podobného dokladu. Uživatel se může pomocí tlačítka Zpět vrátit a pokračovat v práci, jako kdyby funkce nebyla zapnutá nebo některý z dokladů zvolit. Program poté převezme ze zvoleného dokladu všechny položky včetně částek, zakázek, středisek a oddělení, tedy původního rozúčtování a tyto položky je možné dále editovat a pořizování dokladu ukončit klasicky klávesou ESC z položek dokladu.
3. zapnuto (přepínač ve 4. poloze zcela vpravo). Při pořizování nových dokladů se postupuje následovně: Vyplní se standardně údaje kniha, datum, typ a číslo dokladu a následně DIČ/IČ dodavatele / odběratele. Po zadání DIČ/IČ funkce hledá v deníku a pomocném deníku, zda neexistují podobné doklady, které by měly vyplněnou stejnou knihu, typ dokladu a DIČ/IČ. Pokud ano, nabídne uživateli formulář kde v horní části jsou nalezené hlavičky podobných dokladů. V hlavičce jsou u podobných dokladů zobrazeny údaje datum, typ dokladu a číslo dokladu, IČ a název firmy včetně města sídla, měna, kurs a částka dokladu, všechny tři základy a částky daně, datum Kontrolního hlášení a doklad Kontrolního hlášení, položkách jsou zobrazeny všechny zvoleného podobného dokladu. Uživatel se může pomocí tlačítka Zpět vrátit a pokračovat v práci, jako by funkce nebyla zapnutá nebo některý z dokladů zvolit. Poté jsou stále v módu zadávání předvyplněny všechny zadávané údaje (obdobně jako ve funkci kopie dokladu, ale zde je tato činnost několikanásobně pružnější) a to včetně všech částek. Uživatel si může zvolit, zda některý z nabídnutých údajů ještě přímo zedituje či bude rovnou pokračovat do položek pro ukončení pořizování dokladu. Položky opět obsahují případné rozúčtování dokladu na střediska, zakázky a oddělení.

Funkce Aladin je určena pro zadávání opakujících se dokladů (kterých však bývá v běžné praxi většina) a k maximálnímu zrychlení zadávání při zachování pohodlí kontinuálního zadávání, které původní funkce "Kopie dokladu (F4)" nenabízí.
12.07.20192019.117Rozšíření možnosti importu excelovských souborů o Průvodce importem.
12.07.20192019.117Do číselníku mzdových složek (Nastavení / Číselníky / Číselník mzdových složek v modulu Mezd) doplněny výběrové boxy pro volbu zaokrouhlení mzdových složek. Zaokrouhlení se může provádět nahoru, dolů nebo matematicky. Pak dle charakteru mzdové složky (počet, resp. částka) lze nastavit, zda se má zokrouhlit na celé číslo, resp. na celé koruny apod.
02.07.20192019.117Modul Fakturace v hlavičce dokladu doplněn o údaj Text, který se přenáší do stejnojmenného údaje v hlavičce dokladů účetnictví. Položky fakturace doplněny dále o údaje Oddělení a Popis, které slouži k přenesení do položek dokladů účetnictví a k jejich skupinování.
28.06.20192019.116Upozorňujeme, že je zapotřebí, aby uživatelé programu Harmonik 2019, kteří používají mzdový modul, měli před uzávěrkou mezd z 06/2019 do 07/2019 staženou aktualizaci č.16. V této aktualizaci se upravovaly mzdové konstanty od 1.7.2019 - odvody sociálního za firmu na 24,8% a proplácení náhrady mzdy za nemoc od 1 dne. Pokud mají uživatelé ještě verzi programu Harmonik 2018 a zpracovávají mzdy, je nutné provést upgrade na verzi 2019 nebo nás kontaktovat a domluvit další postup.
28.06.20192019.116Modul Zálohy doplněn o funkci "Nový doklad (F2)", doposud bylo možné pořizovat nové zálohy pouze přes modul Deník.
27.06.20192019.1ReplikaceReplikace dat aktualizovány na verzi 3.10.3.
26.06.20192019.116Komponenta kalendáře doplněna o editační box pro možnost kombinování metod zadání vhodného data.
26.06.20192019.116Vnitřní textový editor používaný v jednotlivých modulech pro editaci tzv. volných textů (poznámky atd. v neomezené délce textu) přepracován. Jeho volání z jednotlivých modulů je nyní výrazně rychlejší bez nežádoucích vizuálních efektů. Editor je v českém jazyce, podporuje možnost přepnutí do jiných mutací. Podporuje práci s tabulkami a RTF text v systému WYSIWYG. Editor podporuje import souborů, které lze po editaci uložit do databáze k patřičnému dokladu. Lze vložit obrázky mnoha typů, mimo jiné i typ wmf, tedy konvertovaný PDF soubor. Měnit lze procentuální zvětšení vlastního editoru i modálního okna, ve kterém je editor umístěn. Velikost okna je při příštím spuštění zachována, přepínat lze i maximalizaci okna editoru, podporovány jsou barevné úpravy textu i pozadí.
24.06.20192019.116Pro větší přehlednost bylo k daňové tabulce v hlavičce dokladu v modulu Fakturace, stejně jako v jiných modulech, doplněno tlačítko ovládající funkci "Třetí" sazba DPH".
24.06.20192019.116Pro možnost editace v modulu Dokladů k zaúčtování v Evidenci a Pomocného deníku dokladů přenesených zaúčtováním z modulu Fakturace doplněna funkce "Doklad uzamčen". Po jejím použití lze doklad v těchto modulech odemknout a editovat - např. doplnit střediska a zakázky atp.
21.06.20192019.116Do nastavení nové komponenty tisku PDF ve formulářích doplněna možnost zadání komprese výsledného PDF, standardní hodnota je 100%, tedy bez komprese, nejnižší doporučená hodnota je 60% povolené ztráty kvality tisku.
19.06.20192019.116Při měsíční uzávěrce mezd se nově provádí kontrola na počet neodpracovaných směn. Pokud se zjistí, že počet neodpracovaných dní je větší než 100 (nemoc, mateřská, rodičovská, úraz, ošetřovné, otcovská,...) krátí se nárok na dovolenou 1/12. Za každých dalších takových 21 dní se opět krátí 1/12. Výsledek se zapisuje do údaje "Korekce dovolené" v Personalistice, např. -2, což automaticky ovlivní fond dovolené.
18.06.20192019.116Upraven formulář "Vyúčtování pracovní cesty" (Cestovní příkaz). Nezobrazovaly se křížky ve výsledném souboru PDF při výběru Určeného dopravního prostředku a PHM.
18.06.20192019.116Formulář Kontrolní hlášení lze poslat přímo z programu na portál FÚ. Odstraněn problém s nesprávným formátem (nebyla provedena komprimace ZIP) datové věty.
13.06.20192019.116Popup menu tlačítek v RIBBON liště jednotlivých modulů rozšířeno o nabídku Pozice. Ta umožňuje v každé liště každého modulu individuálně určit pozici každého tlačítka. Společně s možností určení pořadí každé lišty v rámci každého modulu a umožnění nastavení jejich velikosti a viditelnosti, vznikl silný nástroj přizpůsobení ovládacích prvků jednotlivých modulů potřebám uživatele.
12.06.20192019.1ReplikaceReplikace dat aktualizovány na verzi 3.10.2.
12.06.20192019.115Nabídky z lišty Přepínače doplněny také do hlavního menu programu do sekce Přepínače.
12.06.20192019.115Hlavní obrazovka programu doplněna v popup menu o nabídku Výška textu tlačítek, která umožňuje stanovit výšku fontu v tlačítkách plochy.
12.06.20192019.115Do tiskové sestavy detailní výplatní lístek přidán rozpis položek pro stravenky. Nově se kromě celkové částky za srážkou sazbou tj. stravenky MS430 na výplatním lístku zobrazí také počet kusů stravenek MS428 a sazba MS429.
11.06.20192019.115Datový editor volaný v "Nastavení a provoz replikací" přebírá IP adresu příslušného uzlu.
10.06.20192019.115Pro podporu zvětšování RIBBON lišt v jednotlivých modulech postupně nasazovány nové komponenty. Ty se vyznačují tím, že i pro úsporu místa na displeji mají nadpis sekce umístěn v levé části segmentu. Tlačítka Nápověda a Období přemístěna ze sekce nastavení do sekce Systém. Celý systém tlačítkové lišty tlačítek RIBBON má tři spolupracující popup menu. Nastavené změny se ukládají do nastavení uživatele a jsou načtena vždy při otevírání modulu a uložena při jeho ukončení:
1. na úrovní lišty RIBBON
- Zobrazit všechny sekce - zobrazí všechny skryté sekce modulu
- Výška sekcí - výška hlavní lišty obsahující jednotlivé sekce
- Šířka panelu - šířka pomyslné lišty na které se zobrazují jednotlivé sekce
- Rozměr tlačítek - výška a šířka všech RIBBON tlačítek
- Výška textu tlačítek - lze nastavit výšku fontu u všech tlačítek v lištách RIBBON
- Text tlačítek - umožňuje zobrazit či skrýt text u všech RIBBON tlačítek
- Vrátit původní nastavení - nastaví některé z hodnot systému na původní
2. na úrovni sekce
- Skrýt sekci - skryje / zavře odpovídající sekci, pokud ji uživatel nepotřebuje k práci
- Pozice sekce - umožňuje seřadit sekce v modulu mezi sebou zadáním levé souřadnice sekce
- Text sekce - umožňuje zobrazit či skrýt nadpis sekce
- Zobrazit všechna tlačítka sekce - zobrazí všechna skrytá tlačítka v rámci sekce
3. na úrovni tlačítka
- Skrýt tlačítko - skryje / zavře odpovídající RIBBON tlačítko v rámci sekce pokud ho uživatel nepotřebuje k práci.
09.06.20192019.115Údaje Windows pro práci s národními parametry se načítají v dalších událostech aplikace pro minimalizaci počtu případů, kdy není nastaven národní oddělovač pro práci s desetinnými čísly.
08.06.20192019.115Modul Prodejna doplněn v sekci Utility o nabídku Barva Ta má čtyři podnabídky:
- Displej - umožňuje nastavit barvu číslic během evidence jednotlivých položek
- Celková částka - umožňuje nastavit barvu číslic pro konečnou částku
- Neaktivní segmenty - nastavuje barvu neaktivních bodů pro zobrazené číslic
- Pozadí - barva pozadí LCD displeje v modulu
03.06.20192019.114Hlavní menu programu v sekci "Nastavení" rozšířeno o nabídku "Parametry podpisu PDF". Uložení nastavení se provede ukončením modulu, není nutné mít vyplněny všechny údaje, úplnost se při ukládání nastavení nekontroluje. Nastavení podpisu PDF je součástí nastavení parametrů firmy, je tedy součástí ostatních nastavení firmy. Podepisování PDF slouží k ověření pravosti odesílatele faktury při "Tisku do emailu".