Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
19.03.20182018.2Interní prohlížeč PDF doplněn o přímou možnost tisku zobrazeného PDF dokumentu.
19.03.20182018.2Provedeny úpravy v podpoře práce s formátem PDF. V hlavním menu programu je zapracován Editor PDF, který je zařazen do menu Editory. Editor PDF lze spustit jednak z tohoto odkazu, kde umožnuje zpracovat externí PDF dokumety. PDF Editor umožňuje další práci s PDF dokumentem, zejména se jedná o možnost připojení další PDF dokumentů (spojení PDF), přidat do dokumentu vodoznak, novou stránku a na ní textové a grafické proměnné, PDF dokument podepsat, doplnit textové a grafické informace, otočit stranu, dokument vytisknout, odeslat e-mailem nebo uložit do skladu souborů. PDF editor je nově přístupný také ze všech modulů, které podporují práci s PDF, kdy při generování PDF se do menu nabídky Nastavení PDF doplněna ve skupině "Po vytvoření zobrazit PDF pomocí" byly doplněny volba "Editor PDF". Při volání editoru z generování není dostupná nabídka umožňující začít práci s jiným dokumentem či aktuální PDF dokument uzavřít jinak než ukončením Editoru.
15.03.20182018.2Editory číselníků, formulářů, sestav, grafů a excelu doplněny o datový editor pro editaci SQL příkazů v datových zdrojích.
14.03.20182018.2Pokud v Adresáři firem je označeno, že firma neexistuje, program při přebírání adresy nahlásí zprávu "Firma zanikla". Při aktualizaci programu s volbou ARES se u zaniklé firmy automaticky nastaví, že neexistuje.
14.03.20182018.2Nabídka Firmy z úvodního okna programu upravena. Při jejím zobrazení se nezobrazí původní údaje a panel je tak přehlednější. Uživatel pouze zvolí (od nejvyšší) tu úroveň, kterou chce změnit (firmu, databázi či SQL server). Po rozbalení příslušné nabídky (například firmy pro změnu firmy na stejném serveru a databázi, kam byl uživatel původně přihlášen), program automaticky vyplní všechny "vyšší" údaje a uživatel tak může soustředit pouze na jeden prvek - volbu firmy.
12.03.20182018.2Komunikace klienta s COM portem zapracována také do verze 64-bit.
09.03.20182018.2Upraven Editor QR kódů, odstraněna nutnost použití DLL knihoven.
05.03.20182018.2Nainstalována nová verze 7.11.0 Editoru skripterů
26.02.20182018.2Funkčnost kontrolní diody Internet na hlavním panelu upravena. Počet barevných indikací omezen na tři: zelená pro funkční lokální připojení i připojení k internetu, žlutá pokud je funkční lokální a červená pokud není přístupné žádné spojení. Zároveň jako nápověda je zobrazena IP adresa některého ze spojení a navíc je doplněna poznámka o typu připojení.
26.02.20182018.1Změny týkající se EET od 1. března 2018:
Od 1. března 2018 se nebude povinnost evidovat tržby vztahovat na platby kartou. Poplatník je ale může evidovat dobrovolně. Pokud nechcete po 1. březnu odesílat platby kartou do systému EET, proveďte 1. března nebo později v programu následující změny:
- v číselníku dokladů vymažte obsah údaje "Elektronická evidence tržeb (EET):" u dokladů, které jsou zde nastaveny pro účely platby kartou (většinou se bude jednat o dokladové řady vystavených faktur v modulu Fakturace)
- používáte-li modul Prodejna, můžete odesílání tržeb placených kartou ovlivnit nastavením v číselníku prodejních míst, a to pomocí nového údaje "Odesílat EET při platbě kartou".
V parametrech firmy lze nově nastavit, zda se má tisknout DIČ na účtence. Vzhledem k tomu, že plátce DPH musí povinně uvádět DIČ na daňových dokladech, je volitelný tisk DIČ na účtence povolen pouze neplátcům DPH. Nový parametr zohledňují pouze standardní sestavy paragonů a storen v modulu Prodejna.
12.02.20182018.2Zapracována verze 7.2.5 databázových komponent.
30.01.20182018.2Modul Editoru DAD rozšířen o sekci interaktivních návrhářů importů a exportů dat. Pro import jsou podporovány formáty XLS, XLSX, DOCX, ODS, ODT, DBF, XML, TXT, CSV, HTML, XMLDOC, Access97-2003 a Access. Pro export dat jsou podporovány následující formáty dat: MS Excel, MS Word, MS Access, RTF, HTML, Textový soubor, XML, DBF, PDF, CSV, DIF, SYLK, LaTeX, SQL, Windows Clipboard, ODS, ODT, MS Excel 97-2003, MS Word 97-2003 a MS Access 97-2003.
25.01.20182018.2Pro export a import dat v rámci Editoru předpisů DAD doplněno kódování 'ASCII', 'WIN1250', 'LATIN1' a 'LATIN2'.
25.01.20182018.2Ukončena podpora převodu dat z programu VABANK DOS.
24.01.20182018.1Při aktualizaci pomocí tlačíka ARES program vyhodnotí firmy, které ukončili činnost a do těchto firem v Adresáři doplní tuto informaci do údaje "Firma neexistuje". Při pořizování dokladů, pokud je tento údaj zadaný, program nahlásí "Zvolená adresa má v Adresáři firem zaškrtnutou proměnnou "Firma neexistuje", přesto tuto firmu převzít?". Tím program upozorní uživatele na firmu, která zanikla.
18.01.20182018.2Samozaviratelné dialogy doplněny zaškrtávacím prvkem, který umožňuje v případě potřeby odškrtnutím zabránit automatickému uzavření dialogu. Dialog zároveň ve spodní části po intervalu 5 vteřin odpočítává zbyvající čas nastaveného času automatického uzavření. Odškrtnutím prvku se zabrání automatickému uzavření, ale odpočet automatického času běží dál. Pokud tedy po nějaké době eventuálně uživatel opět prvek zaškrtne, bude to mít s velkou pravděpodobností stejný efekt, jako potvrzení uzavření dialogu pomocí tlačítka.
16.01.20182018.2V modulu Banka upraveny nabídky pro import Homebankingu s načtením souborů výpisů Banky Unicredit a FIO Banky. Unicredit Banka používá formáty Multicash STA a FIO banka standardní formáty ABO GPC.
12.01.20182018.2Do úvodního dialogu pro zadání uživatelského jména a hesla zparacována stavová lišta, která kromě aktuálního data a času počítače obsahuje i stav hláves NumLock, CapsLock a ScrollLock. Tato informace je podstatná zejména při přihlašování se na vzdálenou nebo terminálovou plochu, kdy aktuální stav se nemusí shodovat se stavem kontrolek na klávesnici.
11.01.20182018.2Menu "Informace" v hlavním menu programu rozděleno na dvě nabídky. První se jmenuje "Informace o programu" a obsahuje informační funkce vztahující se k programu Harmonik, druhá nabídka se jmenuje "Informace o systému" a nově obsahuje zejména informační okno volané z nabídky "Systém", které poskytuje komplexní informace desítek hodnot o systému počítače využitelných při eventuálních problémech s během programu. Ostatní funkce v této nabídkce se vztahují zejména k oblasti internetu.
11.01.20182018.1Do tiskových sestav v modulu Deník přidány nové sestavy do sekce Knihy / Kniha bankovních dokladů / Tuzemská měna / Součty po dnech / Základní a podrobná. Jedná se o sestavy Kniha bankovních dokladů - součty po dnech, Kniha bankovních dokladů - součty po dnech podrobně.
11.01.20182018.1V modulu Deník aktualizovány a přidány nové tiskové sestavy a formuláře rok 2018 pro Rozvahu v plném rozsahu / Podnikatelé, Rozvaha ve zkráceném rozsahu rozšířená / Podnikatelé, Rozvaha ve zkráceném rozsahu základní / Podnikatelé, Výsledovka - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu / Podnikatelé, Výsledovka - Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu / Podnikatelé.
06.01.20182017.130Aktualizovány mzdové konstanty pro rok 2018. Změny zahrnují nové sazby od 01.01.2018 pro výpočet exekucí, náhrad za pracovní neschopnost, minimální mzdu, daňové zvýhodnění na 1.dítě a další základy (průměrnou hrubou mzdu za I.až III. čtvrtletí, všeobecný vyměřovací základ, průměrnou mzdu apod.). POZOR! Aktualizace neobsahuje změnu výpočtů platných pro rok 2018 (např. změna výpočtu srážkové daně, otcovská dovolená apod.). Tyto změny bude obsahovat až upgrade programu Harmonik 2018.
05.01.20182018.2Dialogová okna typu Informace a Varování lze nastavit jako samozavíratelná. Defaultně je na záložce Přepínače hlavního okna programu nastavena hodnota 5 vteřin pro automatické uzavření okna typu Infomrace a hodnota 30 vteřin pro dialog typu Varování. Hodnoty lze nastavit ve veřinách, jako maximální je zvolena hodnota 120 vteřin, jako minimální pak hodnota -1, která automatické uzavírání zcela vypne a logicky hodnota 0 zase vypne jejich zobrazování.
29.12.20172018.2Plovoucí lišty hlavního okna programu rozšířeny o možnost přidání oddělovačů. Oddělovač má stejné rozměry jako tlačítko a lze jej tedy využít jak v horizontálním tak i vertikálním směru. Oddělovač lze přidat do již vytvořené a odemčené plovoucí lišty, lze přidat jeden a více oddělovačů, maximálně však tolik, kolik je již v liště prvků a to včetně oddělovačů. Oddělovače se přidají na začátek prvků lišty. Pomocí funkce pro editaci obsahu lišty umožňuje přemisťovat také oddělovače, resp. vypnout jejich viditelnost. Pro snažší zarovnání lišt jsou lišty v horizontálním směru přichytávány k mřížce po 5 bodech, vertikálně po deseti vždy se zaokrouhlením k menší hodnotě. Zároveň doplněny funkce pro odemknutí a uzamknutí všech plovoucích lišt. Navíc pro zmenšení paměťových nároků pro některé starší počítače lze v plovoucí liště nepoužívané tlačítko nejen skrýt odškrtnutím zobrazení u jeho názvu v okně editace plovoucí lišty, ale navíc patřičnou položku lze nejen přetáhnout pro změnu pořadí v rámci Editoru plovoucí lišty, ale také mimo ní. Program se zeptá, zda prvek zrušit a pokud tuto volbu uživatel potvrdí, pak je ze stromu Editoru plovoucí lišty odstraněna. Dokud se nepotvrdí změny v rámci Editoru, lze ještě odvoláním změn toto zrušení odvolat, jinak je realizováno a již není způsob, jak tato tlačítka vrátit zpět do lišty. Naopak je zrušením tlačítek docíleno úspory systémových zdrojů v plovoucích lištách.
27.12.20172018.2Tlačítka v plovoucích lištách lze v rámci lišty libovolně přemisťovat a přitom zároveň změnit text (nadpis) v tlačítku.