Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
30.11.20222023.11Změněn systém posuvu plovoucích lišt, tyto lišty není možné posunout pouhým uchopením myši, ale je nutné cíleně provést dvojklik v hlavičce plovoucí lišty. Ta skryje pro rychlejší práci svůj obsah a zobrazí dvě tlačítka, které je možné použít po ukončení sunutí lišty po ploše. Tlačítko Ok potvrdí novou pozici plovoucí lišty, Tlačítko Zpět tuto novou pozici zapomene a vrátí lištu na původní místo. Tím je umožněno libovolněji používat přepínač uzamčení lišt. Plovoucí lišty je možné přesouvat z hlavní plochy programu do oblasti uchycení nástrojových lišt, vpravo podél celého okraje. Nástrojové lišty byly i z tohoto důvodu zredukovány pouze na dvě: "Přepínače" a "Moduly". Nástrojové lišty nevyjíždějí automaticky z uchycení při přejetí myší nad jejich tlačítkem, ale toto tlačítko musí být obslouženo klikem levého tlačítka myši. Tím se zabrání zbytečným grafickým efektům při pohybu (nechtěném) myší přes obrazovku. Původní nástrojové lišty lze `obnovit` tak, že příslušná lišta je pořízena jako plovoucí a následně pomocí funkce "Přepnout umístění plovoucí lišty" ji do nástrojových lišt přesunout. Tato funkce slouží jako přepínač, lze tedy zvolenou plovoucí lištu z nástrojových opět přesunout na plochu programu. Nelze vytvořit duplicitní lišty ani v případě, že původní plovoucí lišta je umístěna jako nástrojová, docházelo by ke zbytečnému čerpání systémových zdrojů. Speciální vlastnosti má nástrojová lišta Moduly. Jako jediná ze všech může být ukotvena vpravo na obrazovce a být tak "při ruce" během celé práce v programu. Toto ukotvení může být automatické v okamžiku, kdy je lišta zvolena. Zároveň si může pamatovat spouštěné moduly a ty umisťovat na přední místa v liště tak, že posledně spuštěný modul je umistěn vždy jako první. Zachováno je označení spuštěných modulů tučným a podtrženým písmem. Umístění pořadí modulů je možné si pamatovat v rámci jednoho spuštění programu nebo nastálo. Tyto volby lze uživatelsky nastavit v Přepínačích programu v části Hlavní lišta Moduly. Lze volit ze šesti variant: 0 - bez pořadí a ukotvení, 1 - bez pořadí a s ukotvením, 2 - s pořadím a bez ukotvení, 3 - s pořadím a s ukotvením, 4 - s ukládaným pořadím a bez ukotvení a 5 - s ukládaným pořadím a ukotvením.
29.11.20222023.11Podporován tmavý režim programu, lze zvolit z hlavního menu v sekci Nastavení / Barevný styl programu. Možností je použít i některý z jiných připojených stylů.
28.11.20222023.11Modul Deník rozšířen o funkci "Kopie položek do vybraného záznamu (Ctrl+F4)". Do vybraného cílového dokladu překopíruje položky z dokladu, na kterém je aktuálně umístěn kurzor. Po úspěšné kopii položek je uživatel do detailu takto upraveného dokladu přepnut.
25.11.20222023.11Položky dokladů v modulech Deník a Pomocný deník rozšířeny o dvě nové proměnné, které ke každé položce umožňují evidovat i počet jednotek a jednotkovou cenu. Dle těchto doplňujících údajů pak lze sledovat například počet litrů nakoupeného paliva za určité období a jeho průměrnou cenu. Z proměnné Popis je možné vstoupit do číselníku již použitých textů, aby nebylo nutné tyto údaje zadávat stále dokola a různě formulované a bylo možné opět dle nich lépe vyhledávat či provádět skupinové výstupy.
24.10.20222022.114Do modulu mezd přidána nová sestava - Podklady pro čtvrtletní výkaz práce P2-04. Sestava slouží pro zobrazení dat z mezd, které se vyplňují do oddílů 005 a A109.
19.10.20222022.114Aktualizován způsob výpočtu nároku na dovolenou ve mzdách v těch případech, pokud se zaměstnancům mění rozsah pracovní doby v průběhu roku.
26.09.20222022.113Oprava v plnění dat formuláře NEMPRI ve mzdách. Pokud začalo zaměstnání jiný než 1. den v měsíci a následně vznikla během 12 měsíců nemoc/mateřská apod., rozhodné období se nastavilo od 1. dne v měsíci, ale správně má být od reálného nástupu do zaměstnání.
23.09.20222022.113Opraveny tiskové sestavy ve mzdách - Zdravotní přehled stručně, Zdravotní přehled podrobně - po měsících. Do součtů v přehledech nevstupovaly odvody zdravotního za zaměstnance a firmu z dohod o provedení práce nebo dohod o provedení činnosti, pokud tyto překročily své limity pro odvod pojistného.
22.09.20222022.113Opravena chyba ve mzdách. Pokud byla zadána nemoc, bez datumu ukončení, provedla se uzávěrka do dalšího měsíce, ve kterém se nemoc ukončila zapsání datumu do, tak se neprovedl přepočet stravenkového paušálu, pokud byl zadaný v předpisech a měl zatrženo automaticky dosadit odpracované dny.
20.09.20222022.113Upravena funkce zabezpečující posílání emailů přímo z pogramu (faktury, objednávky, výplatní lístky apod.). Ve specifických případech docházelo k odmítnutí emailu na serveru na straně příjemce a to z důvodu nedostačného výčtu parametrů v hlavičce odesílaného emailu. Doplněny parametry Message-Id a Date.
14.09.20222022.19Zapracován nový Textový editor pro obsluhu tzv. volných textů (Text "Nad" a/nebo Text "Pod"). Nový textový editor je při volání z jednotlivých modulů rychlejší a nabízí výrazně více funkcí než původní. Zároveň je zároveň plně kompaktibilní s náhledy v jednotlivých modulech, takže zobrazení textu v modulu by mělo přesně odpovídat vytvořenému dokumentu v Editoru textů. Vytvořenou poznámku lze rovněž uložit do externího souboru nebo ji z něj nahrát.
05.09.20222022.19Zapracována podpora nastavení defaultního typu datového formátu souborů typu Excel. Předvolený je nejnovější typ xlsx, který umožňuje generovat velké soubory, tedy zpracovávat velká data, není omezen paměťovým rozsahem, podporuje většinu nových funkcí atp. Ale není z těchto důvodů kompaktibilní se starším formátem xls, kterým disponují starší verze programů typu Excel. Pro širší kompaktibilitu u přeposílaných sestav k zákazníkům je tedy zase vhodnější xls typ, pokud tento typ zvládne použitá sestava, s ohledem na množství dat, vygenerovat. Zcela obecným typem pak je csv, který ale nepřenáší mnoho nastavení, formátů a typů generovaných dat. Z těchto důvodů byla do programu zapracována možnost, kdy si každý uživatel v aktuální firmě může pro své účely nastavit, který typ dat chce, aby mu program nabízel pro generování. Hlavní menu programu rozšířeno v sekci Nastavení o nabídku "Formát dat / Defaultní formát pro Excel". Zde lze zvolit, zda jím bude typ dat "xlsx", "xls" nebo "csv". Uložený typ dat bude nadále nabízen jako předvolený, ale při generování dat jej lze i nadále uživatelsky změnit, například pro každou sestavu typu Excel.
01.07.20222022.19Přesun projektu Harmonik do nového vývojového prostředí. To v sobě zahrnuje mnoho nových technologií jako jsou ASLR, DEP/NX a TSAWARE,které zlepšují zabezpečení programu. ASLR je metoda počítačové bezpečnosti, která umisťuje strojový kód programu, knihovny a data v operační paměti od náhodně zvolené adresy. Cílem je znemožnit některé typy útoků. Tato možnost je také označována jako Prevence spouštění dat (DEP) nebo No-Execute (NX). Když je tato možnost zapracována, spolupracuje s procesorem a pomáhá předcházet útokům přetečení vyrovnávací paměti blokováním spuštění kódu z paměti, která je označena jako nespustitelná. Společně s Address Space Layout Randomization (ASLR), pomáhá předcházet běžným chybám zabezpečení vyrovnávací paměti. TSAWARE zlepšuje detekci a kompatibilitu s Windows Terminal Serverem. Pokud aplikace nemá informace pro terminálový serveru (starší verze aplikace), terminálový server provede určité úpravy starší verze aplikace, aby správně fungovala ve víceuživatelském prostředí. Terminálový server například vytvoří virtuální Windows složku, aby každý uživatel pro získání adresáře systému Windows . Tato virtuální složka poskytuje uživatelům přístup k vlastním souborům INI. Kromě toho terminálový server provádí určité úpravy registru pro starší verzi aplikace. Tyto úpravy zpomalují načítání starší verze aplikace na terminálovém serveru.
01.07.20222022.112Opraveny/upraveny mzdové číselníky. Číselník mzdových složek, v detailu MS je možné vyplnit text pro tisk na výplatní lístek.Číselník Parametry mezd, opraveno nefunkční výběr zákonného pojištění u promile 9.8, přidána možnost přidání textu pro příjemce pro export příkazu k úhradě do homebanking. Opraveno nepřenášení dalšího sdělení do tiskové setsavy Zápočtový list.
20.06.20222022.112Provedeny úpravy v 2x tiskových sestavách typu Výplatní lístek detailní - do nároku na dovolenou přičíst a zobrazit dodatkovou dovolenou.
20.06.20222022.112Provedy úpravy v 7x tiskových sestav typu Mzdový list - načítání korekce do nároku na dovolenou, opraveno správné zobrazování zůstatkové dovolené pro období do roku 2020 (dovolená ve dnech).
03.06.20222022.18Pro export dat doplněno rozhraní pro nastavení následujících kódování:
us-ascii utf-8 utf8 utf-16 utf16 ucs-2 ucs2 unicode unicodefffe utf-7 utf-32 utf-32be windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 windows-874 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-5 iso-8859-6 iso-8859-7 iso-8859-8 iso-8859-9 iso-8859-11 iso-8859-13 iso-8859-15 iso-8859-8-i iso-2022-jp iso-2022-kr big5 gb2312 ks-c-5601-1987 shift_jis koi8-r koi8-u koi koi8 koi8-ru koi8r unicode-1-1-utf-7 unicode-1-1-utf-8 unicode-2-0-utf-7 unicode-2-0-utf-8 us utf-16be utf-16le utf16be utf16le iso-10646-ucs-2 iso-2022-jpeuc iso-2022-kr-7 iso-2022-kr-7bit iso-2022-kr-8 iso-2022-kr-8bit iso-8859-8 visual iso-ir-100 iso-ir-101 iso-ir-109 iso-ir-110 iso-ir-126 iso-ir-127 iso-ir-138 iso-ir-144 iso-ir-148 iso-ir-149 iso-ir-58 iso-ir-6 iso646-us iso-646.irv:1991 iso-8859-1:1987 iso-8859-2:1987 iso-8859-3:1988 iso-8859-4:1988 iso-8859-5:1988 iso-8859-6:1987 iso-8859-7:1987 iso-8859-8:1988 iso-8859-9:1989 iso-2022-jp-1 iso-2022-jp-2 ibm037 ibm437 ibm500 ibm737 ibm775 ibm850 ibm852 ibm855 ibm857 ibm00858 ibm860 ibm861 ibm863 ibm864 ibm865 ibm869 ibm870 ibm1026 ibm01140 ibm01141 ibm01142 ibm01143 ibm01144 ibm01145 ibm01146 ibm01147 ibm01148 ibm01149 ibm273 ibm277 ibm278 ibm280 ibm284 ibm285 ibm290 ibm297 ibm420 ibm423 ibm424 ibm871 ibm880 ibm905 ibm00924 ibm-thai ibm01047 ibm037 ibm1026 ibm367 ibm437 ibm500 ibm737 ibm775 ibm819 ibm862 ibm866 irv x-chinese-cns x-cp20001 x-chinese-eten x-cp20003 x-cp20004 x-cp20005 x-cp20261 x-cp20269 x-cp20936 x-cp20949 x-cp50227 x-cp1250 x-cp1251 x-cp21027 x-cp50227 x-mac-japanese x-mac-chinesetrad x-mac-korean x-mac-arabic x-mac-hebrew x-mac-greek x-mac-cyrillic x-mac-chinesesimp x-mac-romanian x-mac-ukrainian x-mac-thai x-mac-ce x-mac-icelandic x-mac-turkish x-mac-croatian x-ia5 x-ia5-german x-ia5-swedish x-ia5-norwegian x-iscii-de x-iscii-be x-iscii-ta x-iscii-te x-iscii-as x-iscii-or x-iscii-ka x-iscii-ma x-iscii-gu x-iscii-pa x-ansi x-ebcdic-koreanextended x-ebcdic-japaneseanduscanada x-ebcdic-koreanextended x-euc x-euc-cn x-euc-jp x-europa x-ms-cp932 x-sjis x-unicode-1-1-utf-7 x-unicode-1-1-utf-8 x-unicode-2-0-utf-7 x-unicode-2-0-utf-8 x-user-defined x-x-big5 big5-hkscs cp1025 cp1026 cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 cp866 cp875 cp00858 cp00924 cp01140 cp01141 cp01142 cp01143 cp01144 cp01145 cp01146 cp01147 cp01148 cp01149 cp037 cp273 cp278 cp280 cp284 cp285 cp290 cp297 cp367 cp420 cp423 cp424 cp437 cp500 cp50227 cp819 cp850 cp852 cp855 cp857 cp858 cp860 cp861 cp862 cp863 cp864 cp865 cp869 cp870 cp871 cp880 cp905 cp930 cp933 cp935 cp937 cp939 csiso2022jp csascii csbig5 cseuckr cseucpkdfmtjapanese csgb2312 csgb231280 csibm037 csibm1026 csibm273 csibm277 csibm278 csibm280 csibm284 csibm285 csibm290 csibm297 csibm420 csibm423 csibm424 csibm500 csibm870 csibm871 csibm880 csibm905 csibmthai csiso2022kr csiso58gb231280 csisolatin1 csisolatin2 csisolatin3 csisolatin4 csisolatin5 csisolatin9 csisolatinarabic csisolatincyrillic csisolatingreek csisolatinhebrew cskoi8r csksc56011987 cspc8codepage437 csshiftjis csunicode11utf7 cswindows31j ccsid00858 ccsid00924 ccsid01140 ccsid01141 ccsid01142 ccsid01143 ccsid01144 ccsid01145 ccsid01146 ccsid01147 ccsid01148 ccsid01149 chinese cn-big5 cn-gb cyrillic dos-720 dos-862 din-66003 dos-874 ebcdic euc-jp euc-cn euc-kr euc-tw ebcdic-cp-ar1 ebcdic-cp-be ebcdic-cp-ca ebcdic-cp-ch ebcdic-cp-dk ebcdic-cp-es ebcdic-cp-fi ebcdic-cp-fr ebcdic-cp-gb ebcdic-cp-gr ebcdic-cp-he ebcdic-cp-is ebcdic-cp-it ebcdic-cp-nl ebcdic-cp-no ebcdic-cp-roece ebcdic-cp-se ebcdic-cp-tr ebcdic-cp-us ebcdic-cp-wt ebcdic-cp-yu ebcdic-cyrillic ebcdic-de-273+euro ebcdic-dk-277+euro ebcdic-es-284+euro ebcdic-fi-278+euro ebcdic-fr-297+euro ebcdic-gb-285+euro ebcdic-is-871+euro ebcdic-it-280+euro ebcdic-jp-kana ebcdic-latin9--euro ebcdic-no-277+euro ebcdic-se-278+euro ebcdic-us-37+euro ecma-114 ecma-118 elot-928 gb18030 gb18030-2000 gb2312-80 gbk gb-2312-80 german greek greek8 hz-gb-2312 hebrew asmo-708 ansi-x3.4-1968 ansi-x3.4-1986 arabic ascii asmo-449 asmo-449+ johab korean ks-c-5601 ks-c5601 ksc5601 ksc-5601 ks-c-5601 ks-c-5601-1989 l1 l2 l3 l4 l5 l9 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin-1 latin-2 latin-3 latin-4 latin-5 latin9 latin-9 logical macintosh macroman macjapanese macchinesetrad mackorean macarabic machebrew macgreek maccyrillic macchinesesimp maccentraleurope macicelandic macturkish ms-kanji norwegian ns-4551-1 shiftjis shift-jis sen-850200-b sjis swedish tis-620 visual
27.05.20222022.18Modul Expedice a Výroba rozšířen o podporu zobrazení položek dokladů v úvodním okně seznamu dokladů.
25.05.20222022.18Modul Dodací listy rozšířen o podporu zobrazení položek dokladů v úvodním okně seznamu dokladů.
23.05.20222022.18Aktualizován Agent programu Harmonik na verzi 3.4.7.63.
19.05.20222022.17Práce se šablonami faktur v modulu Fakturace zjednodušena. Ze seznamu dokladů lze použít funkci "Šablony faktur (Shift+Ctlrl+F10)", která je také umístěna i v nástrojové liště a stejně jako číselník chráněna odpovídajícím heslem. Tato funkce přepne uživatele do Editoru šablon, který je vizuálně a posuvníkem rozdělen na dvě části. V horní části je nástrojová lišta a needitovatelná mřížka seznamu šablon. Ve spodní části je "detail šablony" zvolené v horním seznamu. Mezi seznamem faktur a seznamem šablon se lze přepínat již uvedenou funkcí "Šablony faktur (Shift+Ctlrl+F10)". Změny v existující šabloně lze provádět v jejím "detailu" ve spodní části editoru a uložení změn se provede tlačítkem Ok v horní tlačítkové liště. Šablony lze zakládat i rušit pomocí dvojice tlačítek v tlačítkové liště editoru umístěné vpravo nahoře. Všechny proměnné šablony jsou přímo dostupné obdobně číselníku "Šablony dokladů" pro fakturaci. Funkčnost šablon při generování dokladů nebyla změněna, funkčnost editoru byla rozšířena.
19.05.20222022.17Hlavní lišta programu doplněna tzv. "Živákem". Jedná se o ProgressBar, tedy plnou silnou zelenou lištu ukazatele průběhu činnosti. Tento ukazatel není animovaný prvek bez řízení, ale je přímo, pokud je výkonnostní prostor, ovládán programem. Ten je inkrementuje z maxima na minimum a opět obráceně. Může se tedy stát, že program je zaneprázdněn jinou činností a jeho běh činnost je pomalá nebo trhaná, ale to je cílená vlastnost. Je tedy vidět, že program "žije". Pokud by program z nějakého důvodu nebyl funkční, nebude svou hodnotu měnit ani tento prvek v hlavní liště programu, která je viditelná ve všech modulech programu. Tím lze determinovat stav, kdy software pracuje a z hlediska obsluhy se nic neděje či obrácený a předejít zbytečným restartům programu.
19.05.20222022.17Modul Opakovaných úloh rozšířen o proměnnou "Maximálně [min]", která je defaultně nastavena na hodnotu 0. Pro toto nastavení není čas běhu úlohy nijak omezen. Lze ale nastavit maximální čas provádění úlohy, po kterém je spuštěná úloha systémem ukončena.
14.05.20222022.1711Modul Opakované úlohy rozšířen o dvě proměnné: "Paralelní" a "Přednostní". Údaj "Paralelní" znamená, že úloha může být spuštěna v okamžiku časové definice a nemusí čekat na ukončení konkurenčních úloh. Proměnná přednostní udává, že seznam úloh čekajících na zpracování bude setříděn s přihlédnutím k tomuto přepínači. Úloha tedy může být spuštěna přednostně před ostatními, ale pouze v případě, že nemusí čekat na možnost spuštění, protože pak jsou již všem úlohám bez rozdílu přidělovány náhodné časy, kdy se opět mají dotázat, zda je možné danou úlohu spustit. Zároveň s tím končí zabudované výjimky tohoto typu pro některé typy úloh, tyto vlastnosti musí být nyní vždy definovány.
13.05.20222022.17Modul Deník doplněn o funkci umožňující zobrazení jen položek dokladu pro jednodušší editaci dokladu s mnoha položkami.