Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
18.01.20182018.2Samozaviratelné dialogy doplněny zaškrtávacím prvkem, který umožňuje v případě potřeby odškrtnutím zabránit automatickému uzavření dialogu. Dialog zároveň ve spodní části po intervalu 5 vteřin odpočítává zbyvající čas nastaveného času automatického uzavření. Odškrtnutím prvku se zabrání automatickému uzavření, ale odpočet automatického času běží dál. Pokud tedy po nějaké době eventuálně uživatel opět prvek zaškrtne, bude to mít s velkou pravděpodobností stejný efekt, jako potvrzení uzavření dialogu pomocí tlačítka.
16.01.20182018.2V modulu Banka upraveny nabídky pro import Homebankingu s načtením souborů výpisů Banky Unicredit a FIO Banky. Unicredit Banka používá formáty Multicash STA a FIO banka standardní formáty ABO GPC.
12.01.20182018.2Do úvodního dialogu pro zadání uživatelského jména a hesla zparacována stavová lišta, která kromě aktuálního data a času počítače obsahuje i stav hláves NumLock, CapsLock a ScrollLock. Tato informace je podstatná zejména při přihlašování se na vzdálenou nebo terminálovou plochu, kdy aktuální stav se nemusí shodovat se stavem kontrolek na klávesnici.
11.01.20182018.2Menu "Informace" v hlavním menu programu rozděleno na dvě nabídky. První se jmenuje "Informace o programu" a obsahuje informační funkce vztahující se k programu Harmonik, druhá nabídka se jmenuje "Informace o systému" a nově obsahuje zejména informační okno volané z nabídky "Systém", které poskytuje komplexní informace desítek hodnot o systému počítače využitelných při eventuálních problémech s během programu. Ostatní funkce v této nabídkce se vztahují zejména k oblasti internetu.
11.01.20182018.1Do tiskových sestav v modulu Deník přidány nové sestavy do sekce Knihy / Kniha bankovních dokladů / Tuzemská měna. Jedná se o sestavy Kniha bankovních dokladů - součty po dnech, Kniha bankovních dokladů - součty po dnech podrobně.
11.01.20182018.1V modulu Deník aktualizovány a přidány nové tiskové sestavy a formuláře rok 2018 pro Rozvahu v plném rozsahu / Podnikatelé, Rozvaha ve zkráceném rozsahu rozšířená / Podnikatelé, Rozvaha ve zkráceném rozsahu základní / Podnikatelé, Výsledovka - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu / Podnikatelé, Výsledovka - Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu / Podnikatelé.
06.01.20182017.130Aktualizovány mzdové konstanty pro rok 2018. Změny zahrnují nové sazby od 01.01.2018 pro výpočet exekucí, náhrad za pracovní neschopnost, minimální mzdu, daňové zvýhodnění na 1.dítě a další základy (průměrnou hrubou mzdu za I.až III. čtvrtletí, všeobecný vyměřovací základ, průměrnou mzdu apod.). POZOR! Aktualizace neobsahuje změnu výpočtů platných pro rok 2018 (např. změna výpočtu srážkové daně, otcovská dovolená apod.). Tyto změny bude obsahovat až upgrade programu Harmonik 2018.
05.01.20182018.2Dialogová okna typu Informace a Varování lze nastavit jako samozavíratelná. Defaultně je na záložce Přepínače hlavního okna programu nastavena hodnota 5 vteřin pro automatické uzavření okna typu Infomrace a hodnota 30 vteřin pro dialog typu Varování. Hodnoty lze nastavit ve veřinách, jako maximální je zvolena hodnota 120 vteřin, jako minimální pak hodnota -1, která automatické uzavírání zcela vypne a logicky hodnota 0 zase vypne jejich zobrazování.
29.12.20172018.2Plovoucí lišty hlavního okna programu rozšířeny o možnost přidání oddělovačů. Oddělovač má stejné rozměry jako tlačítko a lze jej tedy využít jak v horizontálním tak i vertikálním směru. Oddělovač lze přidat do již vytvořené a odemčené plovoucí lišty, lze přidat jeden a více oddělovačů, maximálně však tolik, kolik je již v liště prvků a to včetně oddělovačů. Oddělovače se přidají na začátek prvků lišty. Pomocí funkce pro editaci obsahu lišty umožňuje přemisťovat také oddělovače, resp. vypnout jejich viditelnost. Pro snažší zarovnání lišt jsou lišty v horizontálním směru přichytávány k mřížce po 5 bodech, vertikálně po deseti vždy se zaokrouhlením k menší hodnotě. Zároveň doplněny funkce pro odemknutí a uzamknutí všech plovoucích lišt. Navíc pro zmenšení paměťových nároků pro některé starší počítače lze v plovoucí liště nepoužívané tlačítko nejen skrýt odškrtnutím zobrazení u jeho názvu v okně editace plovoucí lišty, ale navíc patřičnou položku lze nejen přetáhnout pro změnu pořadí v rámci Editoru plovoucí lišty, ale také mimo ní. Program se zeptá, zda prvek zrušit a pokud tuto volbu uživatel potvrdí, pak je ze stromu Editoru plovoucí lišty odstraněna. Dokud se nepotvrdí změny v rámci Editoru, lze ještě odvoláním změn toto zrušení odvolat, jinak je realizováno a již není způsob, jak tato tlačítka vrátit zpět do lišty. Naopak je zrušením tlačítek docíleno úspory systémových zdrojů v plovoucích lištách.
27.12.20172018.2Tlačítka v plovoucích lištách lze v rámci lišty libovolně přemisťovat a přitom zároveň změnit text (nadpis) v tlačítku.
21.12.20172018.2Dopracována hlavní plocha programu. Pro jednoduché opuštění programu na hlavní plochu přidáno tlačítko "Ukončení programu", je nastaveno jako průhledné a umístěno v levém dolním rohu hlavní plochy. Z důvodu snížení čerpání systémových prostředků byla odstraněna levá lišta a její některé nabídky byly přesunuty do pravé lišty. Vysouvací panely pravé lišty již nekopírují rozsahem hlavní menu programu, ale obsahují jen "Finance", "Mzdy", "Sklady", "Kancelář", "Server", "Klient" a "Nastavení". Zachovány byly záložky "Nástroje" a přidána byla záložka (panel) "Přepínače". Na záložce "Přepínače" jsou umístěna tlačítka s následujícími funkcemi: "Zobrazovat seznam nemodálních oken" - při zapnutém tlačítku se při spuštění nemodálního okna zobrazí u pravého okraje modulu lišta obsahující tlačítka pro zavolání dalších modulů, které podporují nemodální (současné) zobrazení oken. Tak je možné mít současně spuštěn například modul Deníku, Adresáře firem a Příkazu k úhradě atd. Další funkcí na panelu "Přepínače" je možnost "Zobrazení aktivity programu". Pokud je tato volba zapnutá, ve spodní stavové liště programu se zvětšuje a zmenšuje zelený teploměr, tím je vidět, že program není zaseknutý. Na liště "Přepínače" je také umístěno tlačítko "Načítat a ukládat pozice a stavy prvků". Jedná se jednu z nejvýznamnějších funkcí této záložky, pokud je funkce zapnuta, program si pamatuje významná nastavení včetně rozmístění plovoucích lišt i při dalším spuštění programu. Vypnutím této funkce lze dosáhnout resetu nastavení ukládaných hodnot. Funkce "Zobrazovat velká tlačítka v dialogu" do programu komponuje dialogy kompaktibilní s novými trendy společnosti Microsoft 2016 pro vzhled programů, v budoucnu bude zřejmě již zastaralá a bude odstraněna. Stejnou funkci má i následující tlačítko s funkcí "Defaultně v modulech zobrazovat velkou nástrojovou lištu". Tato funkce zavádí standardy Microsoft 2016 také do vzhledu jednotlivých modulů. Nástrojová lišta se některým uživatelům může zdát prostorově výrazná, byť poskytuje více informací. K Mezi původním a novým vzhledem nástrojových lišt se lze přepínat v jednotlivých modulech a program si tato nastavení pamatuje, diskutovaná funkce slouží pro prvé spuštění modulu v rámci firmy. Přepínač "Skrývat ikonu programu" vrací možnost si ponechávat ikonu programu na systémové liště Windows i po minimalizaci programu. Další funkcí panelu "Přepínače" jsou funkce umožňující při založení plovoucí lišty průhlednost lišty nebo její hlavičky. Panel "Přepínače" doplněn o tlačítko "Ukončení programu". Pro ovládání Plovoucích lišt slouží Popup menu spustitelné z hlavního okna programu. Umožňuje vygenerovat plovoucí lištu podobnou nabídce hlavního menu programu, opakovaným voláním tuto lištu zase zrušit. Proti nechtěným změnám týkající se rozměrů, umístění či obsahu lišty lze lištu chránit pomocí uzamčení. Pokud je lišta odemčená, pak pod hlavičkou obsahuje slabý červený proužek. Ten není velmi výrazný, aby nerušil, pokud se uživatel rozhodne lišty nezamykat. Menu umožňuje naráz všechny plovoucí lišty zrušit. Část nabídek se věnuje také pravé obrazovkové liště, kdy zobrazit či skrýt její některé záložky nebo celou lištu.
15.12.20172018.2Hlavní plocha okna programu nové verze doplněna o možnost uzamykání plovoucí lišty a tím zabránění její nechtěné editace. Uzamknutí / Odemknutí lišty se provede z popup menu z hlavní obrazovky pomocí funkce "Uzamknout / Odemknout plovoucí lištu". Pokud je lišta odemknutá, zobrazí se po pravé straně podobný okraj, jako má nadpis lišty a zároveň najetím myši nad tyto okraje se zobrazí i plovoucí nápověda pro úpravy lišty. Nově je přidána možnost dvojkliku na lištu (nahrazuje předchozí klik pravým tlačítkem myši na tlačítko lišty), která vyvolá nabídku pro editaci lišty. Editovat lze jednak viditelnost tlačítek v liště a funkcí chyť a pusť také přesun pořadí tlačítek v liště. Do popup menu do sekce vytváření lišt přidána nabídka pro vytvoření "superlišty", tedy lišty, která obsahuje příkazy - tlačítka - všech ostatních lišt a tedy umožňuje uživateli "namíchat" obsah zcela dle vlastních představ. Tato superlišta je pojmenována jako lišta Harmonik. Celý systém hlavní obrazovky pro svoji činnost potřebuje výkonnější grafické karty. Pokud jí uživatel nedisponuje, lze využít doporučení, kdy se nepoužívá "přišpendlování" lišt k okraji obrazovky a navíc po konfiguraci plovoucích lišt tyto lišty uzamkne a lišty vlevo a vpravo na obrazovce skryje. Tím se zároveň dosáhne "retro" vzhledu hlavní obrazovky programu.
12.12.20172018.2Hlavní obrazovka programu doplněna na pravém okraji o dvě záložky, které nejsou obsaženy v hlavním menu programu. Prvou je záložka s názvem "Nástroje". Ta při ukotvení nabízí ve všech modulech rychlou kalkulačku a přehled pomocí kalendáře. Druhou je záložka "Volby", která umožňuje některá speciální nastavení ovládání programu. Ta obsahuje následující tlačítka s kontrolkami, která tak ještě lépe zdůrazní, zda je volba zapnutá či nikoliv. První je "Zobrazovat seznam nemodálních oken". V případě, že je zapnuta, zobrazí se při spuštění nemodálního okna vpravo tlačítková lišta, která umožňuje spustit další nemodální okna a tím se mezi nimi jednoduše a rychle přepínat. Druhou volbou je "Zobrazovat aktivitu programu". V případě zapnuté volby je zobrazen dole na stavové liště programu ukazatel, který stále mění svoji velikost a tím ubezpečuje uživatele, že program není tzv. zamrzlý. Další volbou je možnost "Načítat a ukládat pozice a stavy prvků". Pokud je tato volba aktivní, program si pamatuje významná nastavení provedena uživatelem a při příštím spuštění programu je znovu nastaví. Jedná se o například o velikosti splitterů, přepnutí některých funkcí atd. Čtvrtou volbou je "Zobrazovat velká tlačítka v dialogu". Tato volba globálně přepíná vzhled dialogových oken v programu. Stav zatím poslední volby "Defaultně v modulech velká nástrojová lišta" zabezpečí, že při prvním spuštění modulu budou nebo nebudou zobrazena v nástrojové liště modulu velká tlačítka. Při dalším spuštění modulu si v případě aktivní volby "Načítat a ukládat pozice a stavy prvků" nastavení typu nástrojové lišty program pro daný modul pamatuje a tak mohou být v některém modulu tlačítka v nástrojové liště velká a v jiném malá. Tato volba tedy přepne stav globálně u všech modulů pouze v tom případě, že volba "Načítat a ukládat pozice a stavy prvků" není aktivní.
11.12.20172018.2Zcela zásadním způsobem přepracována plocha hlavního okna programu. Při prvním spuštění se nyní zobrazí pouze plocha ve standardních barvách programu bez tlačítek, ale po levém i pravém okraji se záložkami, které obsahově odpovídají menu programu. Tím je dosažena prvá varianta práce s programem. Je možné si plochu nechat volnou (zůstala možnost si na nahrát pomocí modullu Konstanty programu) svůj obrázek, fotografii či pozadí a potřebné tlačítko pro volání otevření žádaného modulu velmi rychle a jednoduše získat najetím myši nad odpovídající záložku - bez nutnosti na tuto záložku kliknout myší, tím se automaticky zobrazí odpovídající nástrojová lišta s nástrojovými tlačítky. Pak již jen jedním klikem stačí zvolit odpovídající modul a ten spustit. Druhou možností nastavení hlavní plochy je nastavit nejpoužívanější vysouvací lišty z pravé nebo levé strany tak, aby se nezasouvaly zpět za okraj obrazovky a jejich tlačítka byla tak rychleji přístupná, toto řešení ale zmenšuje prostor pro pozadí nebo obrázek, což podle způsobu zobrazení může vést k jeho určité pohledové deformaci. Řešením tohoto pohledového problému je nastavení jiného zobrazení pozadí programu hlavní obrazovky. Třetí možnost nejvíce odpovídá původní práci s hlavní obrazovkou, ale její nastavení je trochu obtížnější, navíc tlačítka překrývají pozadí, což některým uživatelům může vadit. Nástrojová lišta se na ploše programu vytvoří pomocí kliknutím pravého tlačítka na tuto plochu. Zobrazí se menu ovládání nástrojových lišt umístěných na ploše programu. Prvá nabídka "Založit / zrušit nástrojovou lištu" založí nástrojovou lištu ve stejné konfiguraci, jako je na vysouvacím panelu zobrazeném z pravého nebo levého okraje obrazovky programu. Pokud tato lišta již existuje, opakované použití této funkce tuto lištu zruší. Zrušení lišty se použije standardně, pokud lištu uživatel již nepotřebuje zobrazovat nebo v případě, že provedl některý nechtěný obrat v úpravách schovávání tlačítek na liště, protože zpětné zobrazení schovaného tlačítka již není možné. Druhá nabídka "Zrušit všechny plovoucí lišty" umožňuje vyčistit pracovní plochu programu do stavu, ve kterém je před uživatelskými úpravami použití plovoucích lišt. Třetí funkce "Zobrazit / Skrýt záložku" umožňuje uživateli skrýt nebo později zobrazit některou ze záložek na levém nebo pravém okraji obrazovky hlavního okna programu. Adekvátně potřebám existuje poslední funkce tohoto popup menu "Zobrazit všechny záložky" k restarování stavu zobrazení do původního stavu. Ovládání celikosti a pozice zobrazené lišty se děje výhradně pomocí myši, k tomu je koneckonců nástrojová lišta určena. Pravé a levé tlačítko myši umístěné nad odpovídající tlačítkovou lištou slouží jako tlačítka plus a mínus, doplňková klávesa stiksnutá na klávesnici určuje, co se s lištoiu má dít. Klávesa Ctrl určuje pohyb lišty pro horizontální ose, tedy vlevo či vpravo, klávesa Shift pak po vertikální ose. tedy nahoru nebo dolů. Klávesa Alt umožňuje změnit rozměry lišty a tak přeformátovat rozložení tlačítek. Vzhled lišty, co se týká ejich rozměrů, resp. počet řádků pro daný počet tlačítek a tím určení i šířky lišty, se definuje při založení lišty. Upravit lze i obsah lišty najetím myši nad tlačítko, které z lišty chce uživatel odstranit a pak použít pravé tlačítko myši (levým se volá akce definovaná tlačítkem). Případná mezera mezi tlačítky po vyjmutém tlačítku se odstraní použitím klávesy Alt a použitím změn rozměrů lišty. Všechny tři varianty zobrazení, resp. použití tlačítek hlavního olna programu lze vzájemně kombinovat.
08.12.20172018.2Dialogová okna programu rozšířena o možnost použití "širokých" dialogů, které jsou přehlednější a obsahují velká tlačítka, takže se zároveň i lépe ovládají. Zároveň umožňují i sloučení více dialogů do jednoho. Lze přepínat mezi standardním zobrazením dialogů a zobrazením dialogů stylu 2016.
05.12.20172018.2Aktualizovány datové komponenty pro přístup k SQL serverům na verzi 7.1.4.
29.11.20172018.2Modul Adresář firem rozšířen o záložku Mapa. Záložka disponuje mapou fy Google a v případě, že v kontaktu je zadaná plnohodnotná adresa nebo souřadnice, tak se zobrazí po přepnutí na záložku Mapy zadané sídlo firmy. Pokud má firma další sidla, lze vstoupit do mřížky Další sídla a zvolením některého z řádků se zobrazí další bod na mapě. Zobrazené body jsou označeny jménem firmy a na mapě zůstávají zobrazeny po dobu otevřeného modulu Adresář firem. Do záložky Mapy, resp. v mapě na adresu sídla firmy lze přejít také z nového nástrojového panelu pomocí funkce "Zobrazit sídlo firmy". Značky na mapě zůstávají i v případě zvolení jiného záznamu v Adresáři firem (je tak možné porovnávat umístění rozdílných subjektů). V případě potřeby lze ale kdykoliv body na mapě vymazat pomocí funkce "Vymazat vyhledané značky na mapě" umístěně v nabídce Adresář firem. V některé z dalších verzí bude dopracována navigace umožnující zjistit vzdálenosti a doby jízdy mezi vybranými body.
14.11.20172018.2Do programu zapracovány dva nové moduly týkající se práce s soubory. Jeden modul slouží k jejich prohlížení, druhý pak umožňuje jejich editaci. Nový systém zejména nevyžaduje jakýkoliv externí prohlížeč PDF a pro uživatele tím odpadá jak nutnost jejich instalace, tak povinnost před otevřením (vygenerováním) nového PDF externí prohlížeč v rámci otevřených oken systému nalézt a zavřít. Modul "Prohlížeč PDF" nelze vyvolat z menu programu a je inicializován výhradně programem Harmonik po vygenerování souboru PDF. Kromě mnoha způsobů zobrazení souboru podporuje Prohlížeč výběr některých stran zobrazeného dokumentu a tisk celého dokumentu nebo vybraných stran. Umožňuje otáčení stran a připojení externího dokumentu v PDF. Navíc umožňuje použít funkci "Uložit do Editoru PDF". Takto je možné k dalšímu zpracování v rámci aktuálního sezení uložit neomezené množství aktuálně vygenerovaných PDF souborů. Další přesuny zabudované v modulu jsou zápisy do Modulu skladu dokumentů a Editoru e-mailů, lze tedy rovnou vygenerovaný dokument uložit nebo nechat odeslat e-mailem. "Prohlížeč PDF" je konstruován jako modální okno systému, to znamená, že pokračovat v práci s programem lze až po jeho uzavření, slouží tedy k práci s právě vygenerovaným modulem. "Editor PDF" je naopak koncipován jako nemodální okno, tedy lze s ním pracovat paralelně s ostatními moduly. Editor PDF lze zavolat z menu Editorů v hlavním okně programu nebo ze systémového menu umístěného v pravé liště nemodálních oken programu. Editor PDF kromě činností, které umí i prohlížeč PDF, zvládá přidávání dalších stran do vygenerovaného či načteného dokumentu, na strany doplňovat texty, obrázky a jednoduché grafické objekty, dokumenty spojovat a rušit v nich vybrané strany, ukládat na disk ve formátu PDF, TXT, RTF či HTML, pracovat s anotacemi, doplňovat proměnné a využívat tak dokumenty jako datové formuláře pro sběr dat. Některé funkce budou teprve aktivovány, další se budou doplňovat. Nyní tedy lze dokončit popis výše uvedené funkce "Uložit do Editoru". Po zavření "Prohlížeče PDF" lze dále pracovat v jednotlivých modulech a kdykoliv zavolat "Editor PDF". Tak lze spojit do jediného dokumentu různé sestavy, grafy a formuláře, například uzávěrku účetního roku, inventuru skladu, uzávěrku mezd atd.. Editor PDF je umístěn v hlavním okně programu v nabídce Editory.
01.11.20172018.2Přepracován Editor sestav typu Excel. Modul přejmenován dle dodavatele základních komponent na Editor sestav FlexCel (flexibilní excel, t.j. dynamicky generovaný excel). Editor podporuje původně generované sestavy pro Excel 2007, jedinou vyjímkou je zobrazení obrázků v rámci generování, to nyní není podporováno. Zároveň byl připojen generátor založený na Excelu 2016, což je rozsahově mnohonásobně variabilnější přístup k datům. Nový typ předlohy se zvolí při jejím založení, nově je menu rozděleno dle typů generovaných předloh. Zároveň do seznamu pro lepší přehled doplněn sloupec Typ, kde číslo rovné a vyšší šestce představuje nové typy vzoru 2016, nižší pak předlohy vzoru 2007. Po založení předlohy je nutné provést export předlohy, teprve pak jsou dostupné další volby. Import předlohy se provede tak, že se založí nová předloha a místo exportu předlohy se provede import požadované předlohy. Pro nový typ je doplněn i export do PDF, v případě potřeby může být doplněn export do HTML.
27.10.20172018.2Jednotlivé moduly budou postupně vybaveny Toolbary (ovládacími lištami s nástrojovými tlačítky) ve stylu aplikací MS Word či MS Excel. Nové Toolbary jsou nadále označovány jako nástrojové panely a obsahují výrazně více ovládacích prvků, jejich vzhled lze nastavit odlišně pro každý modul, k dispozici je přes dvacet stylů. Jednotlivé sekce lze vypínat přes sytémové tlačítko sekce, pozici prvků lze editovat. Zůstala zachována možnost zobrazení původní jednoduché nástrojové lišty s názvem nástrojová lišta. Mezi nástrojovou lištou a nástrojovým panelem se lze přepínat pomocí nové funkce "Zobrazení toolbaru (Shift+Ctrl+F12)" dostupné v jednotlivých modulech z nabídky "Pohledy". Pokud je zobrazena nástrojový panel a je zapotřebí jej na chvíli skrýt, lze použít "nedokumentovanou" funkci Ctrl+F1.
18.10.20172018.2Nástrojovou lištu lze libovolně přemisťovat po modulu, při novém spuštěním modulu bude lišta opět umístěna ("zadokována") u horního okraje.
18.10.20172018.2Zadat poznámku k dokladu je umožněno i v průběhu pořizování dokladu
16.10.20172018.2Ve formuláři Kontrolního hlášení nově upraveno generování PDF. Tisknou se pouze oddíly kontrolního hlášení, ve kterých bylo plnění.
09.10.20172018.2Textový editor nahrazen zcela novým modulem, nový textový editor podporuje základní funkce WYSIWYG editoru pro formátovaný text. Podporuje formátovaný text s odrážkami, hypertextovými odkazy, obrázky, odsazením, zarovnanými odstavci. Jsou k dispozici dokovací panely nástrojů nebo páskové panely nástrojů, které slouží k provádění funkcí schránky, vrácení zpět / zpět, formátování, zarovnání odstavců, vložení kuliček, obrázků, hypertextových odkazů a speciálních znaků. Nabízí funkce pro sloučení, zvýraznění textu, vyhledávání a nahrazení, zrušení / obnovení, schránky, tisk. Načte text z souborů .RTF, .TXT a .HTML, exportuje do souborů .PDF, .TXT, .RTF, .HTML. Editor podporuje přetažení POLE objektů a emotikonů. Plánuje se podpora kontroly pravopisu a automatických opravy a to buď při psaní nebo staticky v seznamu dokladů. Editor podporuje MailMerge, tedy nahrazování vyznačených proměnných textu databázovými hodnotami a generování jednotlivých dokumentů, plánuje se přímé propojení s modulem e-mailů. Zachována podpora editování poznámek dokladů jednotlivých modulů v Textovém editoru, podpora ukládání textů poznámek v ASCII nebo RTF a zachování většiny funkcí Textového editoru i pro editaci poznámek. Pokud se přepne ukládání poznámek z ASCII do RTF, nejsou původní poznámky dokladů jednotlivých modulů dostupné. V případě přepnutí z RTF do ASCII, jsou tyto poznámky zapsané v kódu RTF.
04.10.20172018.2Tzv. nový Editor formulářů aktualizován, modul Editor číselníků doplněn o stejnou možnost, lze tedy nyní již vytvářet číselníky funkčně i vzhledově podobné ostatním modulům programu. Číselníky vytvořené v novém editoru by se měly vyznačovat také vyšší rychlostí zobrazování.