Reference - příspěvkové a neziskové

Mezi hlavní nástroje, které v ekonomickém systému Harmonik používají příspěvkové a neziskové organizace, je především sekce Financí a s ní spojené dílčí agendy. Jednoduché zadávání a evidence dokladů je samozřejmostí a když se k tomu ještě přidají přehledné tiskové výstupy a také podpora všech elektronických formulářů, které musí organizace posílat na úřady, stává se rázem ekonomický systém Harmonik oblíbeným prostředkem pro zvládnutí denní agendy příspěvkových a neziskových organizací po celé České republice. Vybíráme některé z našich zákazníků, představujeme jejich obor a prezentujeme míru využití ekonomického a účetního systému Harmonik v jejich organizacích.

Praha, Sokolov, Ostrava, Vikýřovice, Teplá - www.bjb.cz

Bratrská jednota Baptistů jsou křesťanským reformačním společenstvím církví. Jsou to evangelikálové – jediným zdrojem jejich víry je pro ně Bible, středem jejich učení je evangelium (víra ve spasitelnou moc ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista), zdůrazňují nutnost osobně a vědomě vyznat svou víru ve křtu a velký důraz kladou na evangelizaci. Mají kongregační strukturu – každý místní sbor je samostatný a každý člen sboru se demokraticky podílí na jeho vedení. Jednotlivé sbory jsou většinou sdruženy do národních jednot, do kontinentálních seskupení. Název baptisté má svůj původ v řečtině, což znamená “ponoření” neboli křest.

Mělník - www.ssmm.cz

Příspěvková organizace města Centrum seniorů Mělník vznikla v roce 2001 jako organizace zastřešující sociální služby poskytované seniorům. Jedná se o dva domy pro seniory Ludmila a Penzion, odlehčovací pobyt, domov se zvláštním režimem Vážka a terénní pečovatelskou službu. Domov Penzion poskytuje samostatné bydlení seniorů v garsonkách nebo dvoupokojových jednotkách a Domov Ludmila v jedno, dvou a tří lůžkových pokojích. Úsek péče „Vážka“ slouží klientům s Alzheimerovou demencí. Centrum slouží občanům převážně z mělnického regionu v důchodovém věku. Centrum zajišťuje vlastní stravování, praní, žehlení a další běžné pomocné činnosti.

Ekonomický software Harmonik poskytuje Centru seniorů Mělník širokou podporu ve zpracování účetnictví, ale i v dalších oblastech. Velmi oblíbený je např. modul Opakovaných plateb, který zajišťuje automatické odesílání opakovných příkazů k úhradě, bez nutnosti jejich opakovaného ručního zadávání. Přímy/výdaje do pokladny je možné řešit přímo v účetním deníku, ale při více pokladnách (což v Centru seniorů mají), je výhodné využít specializovaný modul Pokladna. Ten poskytuje možnost evidence příjmů/výdajů dle pokladníků, tiskové sestavy a reporty nebo přenosy do účetnictví. Pro inventarizaci rozsáhlého majetku slouží moduly Drobného majektu a Majetku. Velice oceňované jsou také formuláře pro příspěvkové orgranizace (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce,atd.), které je možné z programu odeslat přímo na úřad.

Mladá Boleslav, Teplice - www.cervenykriz.eu

Český červený kříž má postavení a oprávnění národní společnosti podle Ženevských úmluv a plní zejména tyto úkoly: a) působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; b) působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí; c) poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; d) šíří znalost Ženevských úmluv; e) vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb. Kromě popsané základní činnosti, má velká část oblastních spolků také svoji hospodářskou činnost, odpovídající poslání ČČK a tato činnost se u jednotlivých spolků velmi liší. Oblastní spolek Mladá Bolesal například provozuje zdravotnické zařízení, oblastní spolek Teplice provozuje domov se zvláštním režimem a domácí ošetřovatelskou péči.

V oblastním spolku Mladá Boleslav nejčastěji využívají modul Deník, v něm účtují většinu dokladů. Pomocí programu Harmonik vystavují faktury, vytvářejí převodní příkazy, které přímo stahují do internetového bankovnictví a také zaúčtovávají bankovní výpisy. Dále oceňují tiskové výstupy, ať už v rámci samotného účtování – interní a jiné doklady, faktury atp., a také formuláře potřebné pro sledování situace spolku v průběhu roku – výsledovku, rozvahu, obratovou předvahu. Na konci roku také formuláře potřebné k daňovému přiznání a uzavření účetního období – rozvahu, výsledovku, daňové přiznání a možnost jeho přenosu do aplikace EPO. Jako velmi užitečná vlastnost programu Harmonik uvádějí možnost upravit jednotlivé tiskové sestavy před tiskem podle vlastní potřeby, což práci dost usnadňuje, a často je tak využíváno.

Ostrava - www.ms-detska.cz

MŠ Dětská se nachází v přízemí a prvních dvou patrech obytného domu v Ostravě-Porubě na ul. Dětská č.p.920. Provoz zde byl zahájen již před více než čtyřiceti lety. Od svého počátku škola funguje jako čtyřtřídní mateřská škola, nyní s kapacitou 108 dětí. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči ( sportovní, kulturní akce pro rodiče a děti, výlety, návštěvy divadelních představení a různých dalších akcí pro děti). Na základě diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou. Nabízíme individuální logopedickou péči vedenou klinickým logopedem a logopedickou asistentkou. Zřizovatelem školy je Městský obvod Poruba.

Osek - www.ddmosek.cz

Dům dětí a mládeže v Oseku je školské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je město Osek. Hlavním posláním DDM v Oseku je nabídnout dětem, mládeži i dospělým takové aktivity, které jim jsou blízké, aby mohli rozvíjet svůj talent a své zájmy, a to pravidelnou i nepravidelnou formou. Upoutat širokou nabídkou zájmových útvarů je tím prvořadým úkolem v naší práci. Samozřejmě dále i pořádat pestré jednorázové akce, které by přilákaly co nejvíce zájemců o hry a soutěže a v neposlední řadě pořádat i zajímavé prázdninové pobyty pro děti i mládež. Pracujeme celoročně, tzn. o sobotách a nedělích, ale i o prázdninách. Dům dětí a mládeže působí nejen ve městě Osek, ale i v širokém okolí.

Bílina - www.zus-bilina.cz

Založení hudební školy - přesněji Hudební školy státem subvencované - je písemným dokumentem doloženo ke dni 1.9.1929. Německy psané městské kroniky tuto událost ani další rozvoj školy v předválečných letech nezachycují. Hlavním zdrojem mapujícím život školy po roce 1945, ze kterého vychází tato rubrika, je školní kronika. Na Mírovém náměstí, tedy v samotném historickém centru Bíliny, sídlí ZUŠ od roku 1996. Společně s městskou knihovnou obýváme budovu, jejíž stavba byla dokončena v roce 1869 a původně patřila německé chlapecké a dívčí škole..

Smečno - www.dumrodin.cz

Organizace Kolpingova rodina Smečno chce svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli. Má za cíl provozovat aktivity k podpoře rodiny, zdravých rodinných vazeb a vztahů. Součástí tohoto poslání je podpora fungující rodiny, poskytování sociálních služeb (Odborné sociální poradenství a Raná péče), podpora rodiny včetně rodiny s handicapovaným členem, vzdělávací programy a osvětová činnost.

Praha - www.hlavkovanadace.cz

Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace, byla Dr. Josefem Hlávkou založena dne 25. ledna 1904. V současné době Nadání spravuje nadační jmění, především v podobě nemovitostí, zejména zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic a nadační domy v Praze. Výnosy z pronájmů slouží na pokrytí všech nutných nákladů spojených s nadační činností, správou i zvelebováním majetku. Výnosy umožňují nezávislé finanční zajištění nadačního programu, který vychází z myšlenkového odkazu zakladatele Nadání. Jednotlivé nadační příspěvky schvaluje správní rada Nadání.

Jablonec nad Nisou - www.zssumava.cz

Popis připravujeme.

Klášterec nad Ohří - www.klasterec.cz

Klášterec nad Ohří je město na Chomutovsku s asi 15 tisíci obyvateli ležící v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách. Městem prochází silnice I/13 a železniční trať 140 Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří – Chomutov. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Svůj název město dostalo podle malého kláštera (klášterce) resp. proboštství, které zde založil postoloprtský klášter benediktýnů.

Lomnice nad Popelkou - www.muzeumlomnice.cz

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou sídlí v neoklasicistním Šlechtově „Hrubém domě“ na Husově náměstí. V průběhu let vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje na historii a národopis Lomnicka, dále mineralogické bohatství Českého ráje a Podkrkonoší, v galerijní oblasti na díla významných regionálních výtvarníků. Samotnou kapitolou je Památník rodu Šlechtů s ukázkami různých slohů, militárií, porcelánu a obrazů klasiků české malby.

Praha - www.palestra.cz

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhudevítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem.

Kutná Hora - www.pecovatelskasluzbakh.cz

Organizace Pečovatelská služba Kutná Hora navazuje na pečovatelskou službu, která byla v Kutné Hoře založena již v 70-tých letech minulého století. Tehdy byla součástí Okresního ústavu sociálních služeb. Pečovatelská služba Kutná Hora poskytuje služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby jsou poskytovány v místě a čase, který odpovídá cílům a charakteru služby, potřebám cílové skupiny klientů.

Český Těšín - www.sceav.cz

Slezská církev evangelická Augsburského vyznání působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Církev má celkem 21 sborů a kazatelské a misijní stanice. Podle statistik z r. 2007 měla naše církev 15 357 členů. Je tedy největší luterskou církví v ČR.

Kopřivnice - www.spsk.koprivnice.org

Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města Kopřivnice, která byla založena v roce 1995 za účelem zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení města Kopřivnice a vytváření podmínek pro sportovní a relaxační aktivity občanů a návštěvníků města (zřizovací listina). Zajišťujeme možnost sportovního vyžití na dalších sportovních areálech ve městě (sportovní haly, tenisový areál, lyžařský areál, areál házené) včetně ubytování.

Litovel - www.spsk.koprivnice.org

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, zajišťuje stravování dětí, žáků, studentů a také vlastních zaměstnanců, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Dále stravování cizích strávníků přímo v prostorách školní jídelny, rozvoz jídel po Litovli až do domu, svatby, večírky, rauty a různé společenské události. Jídla lze také objednávat novým, moderním a pohodlným systémem přihlašování a odhlašování stravy mobilním telefonem či přes Internet.

Teplice - www.ststeplice.cz

Škola byla založena roku 1897 jako „Fachschule“ (odborná škola). Po osvobození v roce 1945 se stala keramickou a sklářskou školou. Od roku 1958 plnila funkci učňovské školy pro obory: pletař, šička, krejčí, sklář, keramik, elektromontér, prodavač, kuchař, číšník a jiné. Svým postavením a velikostí se stala dominantní učňovskou školou v rámci okresu Teplice. V roce 1990 se SOU stalo samostatnou příspěvkovou s vlastní právní subjektivitou. 1. 9. 2008 došlo ke sloučení Střední školy obchodu a služeb a Střední školy textilní. Škola vzniklá tímto sloučením nese název Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o. a je důstojným pokračovatelem jedné z nejstarších škol v Teplicích a okolí. Město Teplice je obchodním a lázeňským centrem regionu a škola tak svou studijní nabídkou (obory obchodu a služeb) navazuje potřeby obchodní sítě.

S nabízenými funkcemi, které poskytuje účetní software Harmonik, jsou na ekonomickém úseku školy plně spokojeni. Kromě pořizování prvotních dokladů, používají různé tiskové sestavy ze široké nabídky, jenž je k dispozici a které se dají z programu získat, vytisknout nebo poslat e-mailem. Chválí také naši telefonickou spolupráci při řešení problémů a při zadávání nových požadavků na úpravu programu pro zřizovatele školy. Jedním z požadavků bylo vytvoření výstupních XML souborů s informacemi z účetnictví, které vyžaduje Ústecký kraj pro svůj interní systém controlligu.