Změny ve mzdách od 1.1.2021

Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2021. Již nyní přinášíme některé nové hodnoty výpočtových konstant platných od 1.1.2021

Poslední aktualizace: 16.11.2020

Všeobecný vyměřovací základ

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády s účinností od 1.1.2021 jsou stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb. Ovlivní se výše důchodů přiznávaných od 1.1.2021, ale např. i hranice pro solidární zvýšení daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění atd.

Údaj 2021 2020
Všeobecný vyměřovací základ 34 766 Kč 32 510 Kč
Přepočítavací koeficient 1,0194 1,0715
Průměrná mzda (základ x koeficient) 35 441 Kč 34 835 Kč
Rozhodný příjem pro solidární zvýšení daně u záloh - 4x násobek průměrné mzdy 141 764 Kč 139 340 Kč
Maximální vyměřovací základ - 48x násobek průměrné mzdy (strop pro odvod soc.poj.) 1 701 168 Kč 1 672 080 Kč
Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 3 500 Kč 3 000 Kč

 

Pro úplnost ještě uvedeme dopad změny VVZ na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) při platbě minimálních záloh na důchodové resp. zdravotní pojištění. Jedná se o minimální zálohu na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) resp. minimální zálohu na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru).

Údaj 2020 2019
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 544 Kč 2 388 Kč
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění 2 352 Kč 2 208 Kč

 

Redukční hranice

Od průměrné mzdy jsou odvozovány také denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2021 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), které budou vyplácet příslušné OSSZ. 1. redukční hranice (1.RH) odpovídá 1/30 průměrné mzdě, 2. redukční hranice 1,5 x násobku 1.RH a 3. redukční hranice 3 x násobku 1.RH.

  2021 2020
1. redukční hranice 1 182 Kč 1 162 Kč
2. redukční hranice 1 773 Kč 1 742 Kč
3. redukční hranice 3 545 Kč 3 484 Kč

 

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro výpočet se použije denní redukční hranice pro nemocenské, která se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru. 

  2021 2020
1. redukční hranice 206,85 Kč 203,35 Kč
2. redukční hranice 310,28 Kč 304,85 Kč
3. redukční hranice 620,38 Kč 609,70 Kč