Personalistika

Mzdová část programu v sobě sdružuje dvě její hlavní části - Mzdy a Personalistiku, jenž jsou mezi sebou funkčně provázány. Obě části se ovládají z hlavní mzdové obrazovky, která slouží k prvotnímu přehledu o zaměstnancích a jejich pracovně právních vztazích. Z této úvodní mzdové mřížky se také provádějí tisky mzdových přehledů, sestav nebo se zobrazují mzdové formuláře. 

Modul Personalistika umožňuje nastavit potřebné parametry jednotlivým zaměstnancům, resp. jeho pracovně právnímu vztahu nebo vztahům. Každý zaměstnanec je do systému uložen právě jedenkrát (jméno, příjmení, rodné číslo apod.), ale může mít evidován jeden nebo více pracovně právních vztahů, např. hlavní pracovní poměr a dohodu o provedení práce. Vztahy mohou být mezi sebou provázány, typicky pro přidanění jednoho (nebo více vztahů) k druhému. 

  • Kromě standardních výpočtů mzdy (měsíční, hodinová, paušální) jsou podporovány také pracovní lístky nebo režim konta pracovní doby
  • Rovnoměrné, nerovnoměrné nebo turnosové rozložení pracovní doby s možností definice v individuálních kalendářích
  • Členění zaměstnanců do středisek, na zakázky nebo pracoviště s vazbou na účetnictví
  • Podpora souběžného zpracování více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
  • Rozsáhlé možnosti v ohodnocení přesčasových hodin, jejich proplácení nebo přesunů do dalších měsíců
  • Definice trvalých mzdových složek - prémií, příplatků, přesčasů, 13.platů, srážek ze mzdy, exekucí apod.
  • Zařazení do platových tříd a stupňů, podklady pro výkazy v oblasti školství

Pro přehlednost je Personalistika rozdělena do několika personálních záložek: Základní údaje, Trvalé mzdové složky - prémie a srážky, Zdravotní a sociální pojistné, Daň apod.

Základní údaje

Záložka eviduje základní údaje o pracovně právním vztahu, jeho název, typ (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti, společník nebo jednatel, student) nebo přiřazení do střediska či zakázku pro účely mzdového zaúčtování a sledování nákladů mezd v modulu Deník. Dále obsahuje pole pro zadání různých datumových údajů (zkušební doba, mimoevideční stavy, apod.) nebo pro evidenci údajů potřebných pro vykazování statistik ISPV a ISP.

Je zde také oddíl pro zadávání údajů o dovolené (řádná, mimořádná, sick-day, apod.) a sledování čerpání dovolených. Oblíbenou částí je velké editační pole, sloužící jako poznámkový blok k zapisování informačních údajů o konkrétním zaměstnanci (např. dodat podepsané daňové prohlášení, zkontrolovat potvrzení o studiu apod.)  

Perosnální údaje

Je možné evidovat všechny potřebné základní personální údaje, jako jsou jméno a příjmení pracovníka, rodné číslo, národnost apod. Rodinný příslušníci se mohou zadávat do datové mřížky, která obsahuje nastavení pro účely výpočtu daňového zvýhodnění nebo exekucí. Evidují se partneři a děti. Dále se na této záložce zaznamenávají údaje o trvalé nebo přechodné adrese, evidují se informace o důchodu, ZTP/P nebo zdravotním postižení.    

Záložka základní údaje v Personalistice
záložka Základních údajů záložka Personálních údajů záložka Pojistného

Pracovní zařazení

V sekci pracovního zařazení lze zaměstnanci nastavit příslušný typ mzdy (měsíční, hodinová, paušální, úkolová) a její ohodnocení nebo provést její upřesnění, např. krácení fondů při kratších úvazcích nebo způsoby krácení plánovaných a odpracovaných hodin u měsíční mzdy, apod. Zajímavou možností je nastavení přesné částky čisté mzdy - výpočet pak probíhá "obráceně", protože čistá mzda je zadaná a k ní se dopočítavají ostatní částky - hrubá mzda, sociální a zdravotní, základní plat apod.

Zaměstnance lze v případě jiné, než stadardně rozvrženné pracovní doby, přiřadit do specifických kalendářů, které se připraví v modulu Kalendář. Zajímavou možností je nastavení výpočtu pevné čisté mzdy. Doplatky mzdy lze posílat na účet či v hotovosti nebo kombinací obou s pevně přiřazenou částkou, vše lze nastavit na této záložce v Personalistice.  

Upřesnění platu

Údaje v této záložce jsou potřebné především pro školská zařízení či další neziskové organizace nebo firmy, které jako formu výplaty používají plat. Zaměstnanci jsou začleňování do systému stupňů a tříd, dle jejich odborné vzdělanosti a praxe. Aktualizované tabulky pro jednotlivé skupiny zaměstnanců nabízejí tabulkový plat v dané třídě a skupině, který se promítne jako základní měsíční plat nebo hodinový. Údaje zde zaznamenané slouží také jako podklady pro výkaznictví statistik ISPV a ISP nebo školských výstupů P1-04

Nastavení sazeb

Detailní přehled a nastavení sazeb pro přesčasy, ohodnocení přesčasových hodin, podklady pro výpočet základu pro náhrady nebo přehledy pro přílohu k žádosti o nemocenské, to vše poskytuje záložka Nastavení sazeb. 

Trvalé mzdové složky - příplatky, prémie a srážky

Pro účely přiřazení stálých složek mzdy k zaměstnanci, slouží tvz. trvalé (opakované) mzdové složky. Definují se v Personalistice a jedná se především o různé formy odměn, prémií nebo příplatků. Druhou skupinou jsou srážky, nejčastěji stravenky, důchodové připojištění nebo exekuce. Trvalé složky se každý měsíc automaticky promítají do mzdy a uživatel případně provede pouze drobné úpravy, pokud jsou třeba, např. zvýší odměnu apod.

Zdravotní a sociální pojistné

V oblasti zdravotního a sociálního pojistného lze přiřadit zdravotní pojišťovny z číselníku zdravotních pojišťoven. Dále lze nastavit, jesli odvody zdravotního pojistného v případě neomluvené absence nebo neplaceného volna bude strháváno z výpaty zaměstnance nebo je pokryje zaměstnavatel.

Daň

V poslední záložce Personalistiky se zatrhává podespané daňové prohlášení pro možnost uplatnění slev na dani. V případě cizinců pracujících v ČR lze nastavit zvláštní sazbu daně. Pokud zaměstnanec má více pracovních poměrů, lze definovat, ke kterému se provede společné přidanění