Změny a novinky ve mzdách od roku 2017

S každým příchodem nového roku s napětím očekáváme, jaké změny a novinky se objeví v oblasti mezd a personalistiky. Zda-li se bude jednat "pouze" o změny kosmetické nebo se bude potřeba připravit na zcela nové výpočty. Nejméně oblíbené změny jsou takové, které nejdříve představovaly hodiny práce příprav, aby se po krátké době zase zcela zrušily, přesně jako tomu bylo minulý rok s II.pilířem důchodového spoření. Letos se zdá, aspoň zatím, nic takého nepřijde a tak se můžeme podívat na novinky pro rok 2017, které už známe.

Článek bude aktuálně doplňován novými informacemi, protože ne ještě všechny změny jsou již k dispozici. A jak už máme zkušenosti z předešlých let, tak například vydání mzdových formulářů se nejlépe jeví až v období předsilvestrovském, alespoň dle úřadů.

Změny ve mzdách od 1.1.2017

Mzdové konstanty

Začínáme se změnou minimální mzdy, které se zvyšuje z 9 900 Kč na 11 000 Kč a s tím související minimální hodinová mzda z 58,70 Kč na 66 Kč/hod. Zároveň se ruší minimální mzdová mzda pro invalidy, která byla odlišná oproti běžné minimální mzdy. Od 1.1.2017 platí pro invalidy běžná minimální mzda. 

Změna 2016 2017
Minimální mzda 9 990 11 000
Minimální mzda pro invalidy 9 300 11 000
Průměrná mzda 27 006 28 232
Maximální vyměřovací základ pro sociální 1 296 288 1 355 136
Hranice pro odvod solidární daně 108 024 112 928
Průměrná hrubá mzda 25 903 27 000
Vyměřovací základ pro zdravotní 50% invalidů 6 444 6 814
Limit pro příspěvek na penzijní připojištění od firmy 30 000 50 000

 

Další skupina změn souvisí se všeobecným vyměřovacím základem, který je daný vyhláškou MPSV č. 325/2016 Sb. a je stanovený na 27 156 Kč. Přepočítací koeficient pro účely důchodového zapezpečení je stanoven ve výši 1,0396. Průměrná mzda, která se vypočítá jako součin koeficientu a základu, bude pro rok 2017 činit 28 232 Kč. Tyto ukazatele jsou pro potřeby mezd podstatné především jako nástroj pro výpočet maximálního vyměřovacího základu pro sociální, který je dán 48 násobkem průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociálním zabezpečení je 1 355 136 Kč. Vyměřovací základ pro pojistné na sociálním ovlivňuje hranici příjmu pro odvod solidární daně. Hranice je dána jako 1/12 vyměřovacího základu, tedy číselně 112 928 Kč.

Statistický úřad každoročně stanovuje průměrnou hrubou mzdu za 1.-3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, která se používá pro výpočet povinného podílu zaměstnanců se ZPS a která pro rok 2017 činí rovných 27 000 Kč.

Změna nastává také u vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát a nově je částka ve výši 6 814 Kč. Tento základ se použije také pro výpočet zdravotního pojištění u zaměstnanců, jimž byl přiznán invalidní důchod a je zaměstnán u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je pak právě částka přesahující 6 814 Kč a uplatní se zejména pro zaměstnavatele, zaměstnávající zdravotně postižené (takzvané chráněné dílny).

Pokud se ještě vrátíme ještě ke zvýšení minimální mzdy, tak to automaticky zvyšuje i zaručenou mzdu. Uvádíme přehled jednotlivých stupňů.

Změna 2016 2017
1. stupeň 9 990 11 000
2. stupeň 10 900 12 200
3. stupeň 12 100 13 400
4. stupeň 13 300 14 800
5. stupeň 14 700 16 400
6. stupeň 16 200 18 100
7. stupeň 17 900 19 900
8. stupeň 19 800 22 000

 

Také se mění redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti. S tím souvisí změna hranic pro výpočet nemocenské, kterou vyplácí Ministerstvo práce a sociálních věcí, a které také pro přehlednost uvádíme.

Změna 2016 2017
1.redukční hranice náhrada / nemocenská 157,68 / 901 164,85 / 942
2.redukční hranice náhrada / nemocenská 236,43 / 1 351 247,10 / 1 412
3.redukční hranice náhrada / nemocenská 472,68 / 2 701 494,20 / 2 824

 

Změny nastávají také při výpočtu exekucí, resp. stanovení nezabavitelných částek. Jako první se určí tzv. "magický základ", o kterém jsme psali ve článku o výpočtu exekucí, a který se skládá z částky životního minima 3 410 Kč (pro rok 2017 je stejná jako v roce 2016) a z částky normativních nákladů na bydlení (pro rok 2017 je částka 5 822 Kč oproti 5 858 v roce 2016). Oproti předcházejímu roku tak dochází k poklesu a to na částku 9 232 Kč. Z této částky se stanoví nezabavitelné na osobu povinného a na vyživované osoby.

Změna 2016 2017
"Magický základ" 9 268 9 232
Nezabavitelná na osobu povinného 6178,67 6154,67
Nezabavitelná na vyživovanou osobu 1544,67 1538,67

 

Mzdové formuláře

Ke změnám dochází i ve fomulářích, které se ve mzdách používají. Tradičně ale úřady s jejich aktualizací a uveřejňováním příliš nespěchají, takže předpokládáme, že se tabulka změn ve formulářích s přelomem roku 2016/2017 bude plnit čím dál tím více.

Formulář 2016 2017
Výpočet daně a daň zvýhodnění - 5460/1 č.20 č.21
Počet zaměstnaců ke dni - 5490/1 č.15 č.16
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti - 5460 č.24 č.25
Potvrzení o sražené dani vybírané srážkou - 5460/A č.3 č.4

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

16 01 01 820 17 01 01 820

Mzdy v ekonomickém systému Harmonik

Všechny výše uvedené změny budou samozřejmě součástí ekonomického a informačního systému Harmonik 2017. Kromě změn daných zákony, přináší nová verze modulu Mezd i další novinky o kterých se lze dočíst v Technickém deníku.