Elektronická evidence tržeb - autentizace

Od dnešního dne 01.09.2016 je možné provést autentizaci a požádat o potřebné údaje k provozu EET. Seznam odvětví, ve kterých vzniká povinnost evidovat tržby, najdete v našem článku Elektronická evidence tržeb - úvodní infromace.

Jak provést autentizaci a co obnáší?

Autentizační údaje (§ 13, § 14 ZoET)

Autentizační údaje představují přihlašovací údaje na portál správce daně a jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem. Po přihlášení je možné na portále spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách.

O údaje musí podnikatel požádat předtím, než přijme první evidovanou tržbu. Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v  takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
  • osobně na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.

O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Údaje o provozovnách (§ 17 ZoET)

Podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb zaregistrovat na portálu provozovny, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Provozovna je místo, kde dochází k určité činnosti. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny, nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby. Údaje o provozovnách musí být na portále zadané ještě předtím, než budou vygenerovány příslušné certifikáty. Každé provozovně bude přiděleno identifikační číslo, které bude podnikatel uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně.

Zároveň je podnikatel povinen oznámit na portálu změnu údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby v této provozovně.

Certifikát pro evidenci tržeb (§ 15 ZoET)

Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele, který mu datovou zprávu posílá.  Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení. Certifikát je nutno nainstalovat do pokladního zařízení nebo software PC (např. účetní a ekonomický program Harmonik)

Jak zaregistrovat certifikát v programu Harmonik a vyzkoušet odesílání EET zpráv?

Postup instalace certifikátu do účetního a ekonomického systému Harmonik najdete zde, . Certifikát se zaregistruje v programu obdobným způsobem, jako váš privátní klíč pro podepisování dokladů pro Finanční správu, nebo certifikát ČSSZ sloužící pro odesílání mzdových formulářů.

Jakmile budete mít svůj certifikát v programu Harmonik zaregistrovaný, můžete již začít posílat první zprávy pro EET (do 30.11.2016 v testovacím režimu). Pro evidenci nebo odesílání zpráv EET slouží modul Elektronická evidence tržeb, který je součástí každé konfigurace programu, která obsahuje sekci Finance.

Elektronická evidence tržeb online

Pokud máte certifikát uložený na svém PC (a nemusí být ještě vůbec nahraný v programu), je možné také poslat testovací zprávu. Službu jsme spustili během prázdnin a je k dispozici zde!