Novela zákona o DPH od 1.4.2017

Součástí daňového balíčku, který schválila Poslanecká sněmovna 13.1.2017 s účinností od 1.4.2017, je i rozsáhlá novela zákona o DPH. Tato novela zákona o DPH přináší některé dílčí změny v úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku – jednou ze změn je to, že jednorázová úprava podle § 78d odst. 1 se nebude provádět v daňovém přiznání za poslední období daného kalendářního roku (§ 78 odst. 6), ale za zdaňovací období, ve kterém dojde k uskutečnění zdanitelného plnění (toto pravidlo novela doplňuje do § 78d odst. 1).
 
Protože novela nebyla schválena s původně navrhovanou účinností od 1.1.2017 a posun účinnosti nebyl zohledněn v přechodných ustanoveních, mohl by na tento legislativní zmatek doplatit např. ten plátce, který v prvém čtvrtletí letošního roku prodá automobil, který pořídil v roce 2013 a později a u kterého uplatnil při pořízení odpočet daně jen v poměrné výši z důvodu využívání jak pro služební účely (pro ekonomickou činnost), tak pro soukromé účely (pro jinou než ekonomickou činnost). Tento problém si naznačíme na příkladu prodej automobilu využívaného i pro soukromé účely.

Plátce DPH prodává v roce 2017 automobil, který pořídil v roce 2015 a který byl využíván i pro soukromé účely (může se jednat o automobil poskytnutý zaměstnavatelem pro soukromé účely zaměstnance nebo o automobil fyzické osoby (plátce DPH) využívaný i pro její soukromé účely). Konkrétní zadání je následující:

  • automobil byl pořízen v roce 2015 za 1.210.000 Kč (1.000.000 základ daně + 210.000 DPH).
  • při pořízení byl uplatněn odpočet daně ve výši 80 % (168.000 Kč) z důvodu odhadnutého využití pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet daně 80 % (odhadnutý poměrný koeficient „PK“).
  • skutečný PK za rok 2015 se pohyboval v rozmezí 70 až 90 %, celkově tedy za rok 2015 byla odečtena daň 168.000 Kč
  • pokud byl PK za rok 2016 nižší než 70 %, musela být v daňovém přiznání za prosinec resp. 4.Q 2016 provedena úpravu odpočtu 1/5 daně podle § 78a – např. pokud PK za rok 2016 činil  60 %, musela být provedena úprava odpočtu daně ve výši 10 % (rozdíl uplatněného PK za rok pořízení a za rok 2016) z 1/5 daně (168.000 Kč)  a celková daňová povinnost byla zvýšena o 3.360 Kč
  • pokud byl poměrný koeficient za rok 2016 vyšší než 90 %, mohla být v daňovém přiznání za prosinec resp. 4.Q 2016 provedena úpravu odpočtu 1/5 daně podle § 78a – např. pokud PK za rok 2016 činil 95 %, mohla být provedena úprava odpočtu daně ve výši 15 % (rozdíl PK za rok 2016 a uplatněného PK za rok pořízení) z 1/5 daně (168.000 Kč) a celková daňová povinnost mohla být snížena o 5.040 Kč.

Jak bude provedena úprava odpočtu daně, jestliže:
a) k prodeji dojde v březnu 2017?
b) k prodeji dojde v dubnu 2017?

 

Odpověď:

Jednorázová úprava odpočtu daně podle § 78d za rok 2017 činí 3/5 daně (168.000 Kč), tj. daňovou povinnost jednorázová úprava odpočtu daně snižuje o 11.200 Kč.
Podle současné úpravy § 78d odst. 1 a § 78 odst. 6 se jednorázová úprava odpočtu u varianty a) i b) má provést v daňovém přiznání za prosinec resp. 4.Q 2017. Pokud by tedy došlo k situaci, že novela zákona o DPH od 1.4.2017 nebude přijata (což je teoreticky možné, ale prakticky vyloučené), sníží prodej automobilu daňovou povinnost za prosinec resp. 4.Q 2017 o 11.200 Kč.
Podle novely od 1.4.2017 v případě b) bude úprava odpočtu daně 11.200 Kč provedena za duben resp. za 2.Q 2017 a v případě a) nebude úpravu možné provést (ledaže by úpravu provedl chybně např. v daňovém přiznání za duben resp. za 2.Q 2017 a využil by pravidel pro časový posun dle § 104)

Příklad ukazuje, že plátce daně by na neznalost novely zákona o DPH od 1.4.2017 mohl doplatit – pokud je to obchodně možné, bylo by vhodné prodej automobilu (pořízeného v roce 2013 či později a využívaného v roce pořízení i pro soukromé účely) odložit až na dobu po účinnosti novely. Problém by sice mohl být řešitelný chybným uvedením úpravy za pozdější období, ale jedná se o postup nesprávný. V konkrétním případě bude záležet na výši úpravy - ta je ovlivněna výší daně zaplacené při pořízení, výší uplatněného poměrného koeficientu za rok pořízení a rokem pořízení (při pořízení v roce 2013 by se úprava týkala jen 1/5 daně, při pořízení v roce 2014 by se týkala 2/5 daně, při pořízení v roce 2015 by se týkala 3/5 daně, při pořízení v roce 2016 by se týkala 4/5 daně a při pořízení v roce 2017 by se týkala celé daně).

Novela v přechodných ustanoveních nepamatuje ani na opačný případ úpravy – tzn., že pokud dojde do 31.3.2017 k uskutečnění zdanitelného plnění, kde jednorázová úprava odpočtu znamená „vracení“ odpočtu, je naopak výhodné zdanitelné plnění uskutečnit do 31.3.2017 a vyhnout se tak (zcela legálně) jednorázové úpravě odpočtu daně.