Dávka otcovské poporodní péče

V průběhu roku 2017 se v důsledku změny zákona 148/2017 Sb. změnil zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Nejdůležitější změnou je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče tzv. „otcovské“. Podívejme se konkrétněji na změny některých paragrafů:

  • § 4, kde jsou uvedené dávky nemocenského pojištění se doplnila nová a to dávka otcovské poporodní péče
  • § 16 doplněn, pojištěnec nemá nárok na otcovské, pokud vykonává v pojištěné činnosti, ze které mu dávka plyne práci. Tzn., že pokud půjde otec v době čerpání otcovské pracovat, nedostane za tento den dávku otcovské
  • § 18 odst. 7 písm. c) se mezi vyloučené doby doplnily i kalendářní dny otcovské (pro účely ELDP)
  • § 20 udává, že pokud bude mít otec více zaměstnání, může čerpat otcovskou ze všech těchto zaměstnání
  • § 21 odst. 1 písm. b) se doplnilo, že pro výpočet otcovské se bude denní vyměřovací základ upravovat stejně jako pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (tj. do první redukční hranice se započte 100%)

Dále se do zákona vkládá nová páta hlava, která se nazývá Otcovská. Celé znění najdete na konci článku. My si zatím řekneme, co zákon přináší do praxe.

Délka otcovské je jeden týden a její výše se vypočte stejně, jako výše peněžité pomoci v mateřství (do první redukční hranice se započte 100% denního vyměřovacího základu a z toho 70%). Nástup na otcovskou si určí sám pojištěnec a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí (může nastoupit i poslední den této lhůty). Otcovská náleží jen jednou i v případě, že se současně narodilo více dětí nebo bylo současně převzato více dětí.

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona od 1.února 2018, vzniká nárok na otcovskou tehdy, pokud se dítě narodí nebo je převzato 21. 12. 2017 nebo později. Otec si může požádat o otcovskou v únoru 2018.

V souvislosti se zavedením otcovské došlo ke změnám také v dalších zákonech:

  • V § 16 odst. 4 zákona 155/95 Sb. o důchodovém pojištění se mezi vyloučené doby doplnila doba otcovské poporodní péče
  • V § 192 odst. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce se mění čtvrtá věta: Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo dávka otcovské poporodní péče, náhrada mzdy nebo platu nepřísluší

§ 38a

(1) Nárok na otcovskou má
a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,
b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
(2) Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3
měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou podle § 38b odst. 2. Podmínkou nároku na otcovskou zahraničního zaměstnance je účast na pojištění
jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 8 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou podle § 38b odst. 2.
(3) Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
(4) V tomtéž případě péče o dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče; v tomto případě se péče o více těchto dětí považuje za péči o jedno dítě.
(5) Nárok na otcovskou nemají pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

§ 38b

(1) Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden.
(2) Podpůrčí doba u otcovské začíná nástupem na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
(3) Jestliže je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do takového zařízení. Obdobně se postupuje v případě, pokud rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.
(4) Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.
(5) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí otcovská, vznikne nárok na další otcovskou z téhož pojištění, nevyplácí se další otcovská po
dobu, po kterou trvá nárok na předchozí otcovskou; podpůrčí doba u této další otcovské se však stanoví ode dne nástupu na otcovskou. Otcovská se dále nevyplácí
za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.

§ 38c

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.