Daňový balíček 2017/2018

Platnosti daňového balíčku 2017/2018 již nemůže nic zabránit. Svým podpisem prezident ukončil nejistotu ve věci daňového balíčku a nyní již nic nemůže jeho platnosti zabránit. Další část legislativního procesu, která bude ukončena vyhlášením daňového balíčku ve Sbírce zákonů, je sice již pouhou formalitou, ale formalitou aktuálně důležitou – od vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů se totiž bude odvíjet jeho účinnost. Lze očekávat, že daňový balíček bude ve Sbírce zákonů vyhlášen tak, aby nabyl účinnosti k 1.6. či k 1.7.2017. Jaká konkrítní osoba bude premiérem v okamžiku podpisu daňového balíčku je nepodstatné, aktuální situace ohledně demise vlády tedy nemůže zabránit planosti daňového balíčku.

Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1.4.2017 a ve Sbírce zákonů bude vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi uplatněn výklad, podle kterého nabude zákon účinnosti 15.dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – pravděpodobně tedy nabude daňový balíček účinnosti k 1.6. či k 1.7.2017. Současné politické spory mohou ovlivnit datum vyhlášení ve Sbírce zákonů a nelze vyloučit ani jiné datum vyhlášení resp. účinnosti.

Daňový balíček obsahuje např. tyto „mediálně zajímavé“ změny:

  • zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp. třetí a další dítě již pro rok 2017
  • možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě (dosud to bylo možné pouze v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím výdajů stanovených procentem z příjmů nepřesáhly 50 % celkového základu daně), avšak za cenu snížení maximálních částek „procentuálních“ výdajů
  • zrušení dosavadních pravidel pro uplatnění DPH u společností (dříve sdružení) bez právní subjektivity, a to k datu účinnosti daňového balíčku, ale s možností postupovat dle zrušených pravidel až do konce roku 2018.

Částky daňového zvýhodnění na děti jsou stanoveny následovně:

 

2016

2017 dle daňového balíčku

na prvé dítě

13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc

na druhé dítě

17 004 Kč rok / 1 417 Kč měsíc

19 404 Kč rok / 1 617 Kč měsíc

na třetí a další dítě

20 604 Kč rok / 1 717 Kč měsíc

24 204 Kč rok / 2 017 Kč měsíc

V případě účinnosti daňového balíčku od 1.7.2017 by se vyšší částky daňového zvýhodnění na druhé (1.617 Kč místo 1.417 Kč) či třetí a další dítě (2.017 Kč místo 1.717 Kč) poprvé uplatnily při výpočtu zálohy na daň z červencových mezd (tedy v srpnu), v případě účinnosti daňového balíčku od 1.6.2017 by se vyšší částky použily při zúčtování červnových mezd.

Maximální částky procentuálních výdajů daňový balíček snižuje na polovinu – současná úprava např. umožňuje uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů z živnosti neřemeslné, maximálně však 1,2 mil. Kč; nově bude možné uplatnit také výdaje ve výši 60 % příjmů z živnosti neřemeslné, maximálně však jen 600 tis. Kč.

Přehled procentuálních výdajů je následující:

ustanovení ZDP – druh příjmů

výdaj % příjmů

dosavadní limit

nový limit

§ 7 odst. 7 písm. a) – ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného;

80 %

1.600.000 Kč

800.000 Kč

§ 7 odst. 7 písm. b) – ze živnostenského podnikání

60 %

1.200.000 Kč

600.000 Kč

§ 7 odst. 7 písm. c) – příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

30 %

600.000 Kč

300.000 Kč

§ 7 odst. 7 písm. d) – z jiných příjmů ze samostatné činnosti

40 %

800.000 Kč

400.000 Kč

§ 9 odst. 4 – z nájmu

30 %

600.000 Kč

300.000 Kč

Nová maxima procentuálních výdajů se použijí povinně od zdaňovacího období roku 2018. Již v daňovém přiznání roku 2017 bude možné souběžně uplatnit procentuální výdaje a slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě i v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím procentuálních výdajů přesáhnou 50 % celkového základu daně – pokud bude této možnosti v daňovém přiznání roku 2017 využito, tak ovšem bude možné uplatnit procentuální výdaje již za rok 2017 pouze do výše nových maxim (u živnosti neřemeslné tedy jen do výše 600 tis. Kč).

Daňový balíček však obsahuje také celou řadu dalších změn, jedná se o změny těchto daňových předpisů:

  • zákona o daních z příjmů (celkem se jedná o 204 bodů změn doprovázených 22 body přechodných ustanovení; některé změny se použijí pro rok 2017, většina se ovšem uplatní až od roku 2018 – např. nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti),
  • zákona o rezervách (3 body změn doprovázené 2 přechodnými ustanoveními)
  • zákona o DPH (134 bodů změn doprovázené 7 přechodnými ustanoveními – změny se uplatní ode dne účinnosti daňového balíčku, tj. pravděpodobně od 1.6. či od 1.7.2017 – např. další rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, které se týká zejména poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce dle odst. 3 doplněného do § 92e)
  • daňového řádu (30 bodů změn, které doprovází 3 body přechodných ustanovení).

Kromě daňových předpisů mění daňový balíček ještě tyto předpisy:

  • zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, ve kterém např. zvyšuje maximální sazbu poplatku „za vjezd“, kterou může obec stanovit, z 20 na 200 Kč za den
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve kterém např. provádí legislativnětechnickou změnu u poplatku 400 Kč za žádost o povolení posečkání daně - v návaznosti na změnu § 156 daňového řádu, se tento poplatek uplatní i u žádosti o změnu povoleného posečkání daně
  • zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví - tento zákon řeší např. zadržení zboží, u kterého byla porušena práva duševního vlastnictví.

Text daňového balíčku v jeho konečné podobě je dostupný na stránkách Senátu.