ISPV - změny pro 2.Q 2017

ISPV je zkratka pro informační systém o průměrném výdělku. Je to systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. ISPV obsahuje údaje z pravidelného statistického šetření, které je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok.

Hlavními sledovanými ukazateli jsou z hlediska výdělkové úrovně hrubá měsíční mzda (plat) a hodinový výdělek. Kromě diferenciace hrubé měsíční mzdy (platu) jsou zjišťovány i složky mzdy (platu), tj. odměny, příplatky a náhrady. U pracovní doby je sledována úroveň i struktura odpracované (např. přesčas) a neodpracované doby (např. nemoc a dovolená). Nezbytnou součástí ISPV je Regionální statistika ceny práce (RSCP), která poskytuje detailní přehled o odlišnostech mzdové úrovně v jednotlivých krajích ČR.

Gestorem Čtvrtletního šetření o průměrném výdělku je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření řídí komise složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, CERGE EI, VŠE v Praze a dalších institucí

Změna struktury dat, nové položky vstupní věty ISPV v roce 2017

Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2017 vstoupila pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat S2017. Oproti stávající struktuře vstupních dat S2016 byly do nové struktury S2017 přidány dvě nové položky, a to do věty o pracovních poměrech (MP). Jedná se Obor vzdělání (OBORVZD) a Název pracovní pozice (NAZPOZ).

Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. pololetí 2017 (data předávaná v červenci 2017). 

ISPV v účetním programu Harmonik

Pokud patříte mezi ekonomické subjekty, které byly vyzvány MPSV k předkládání dat pro statistické zjišťování, můžete využít mzdový modul programu Harmonik. Ten umožňuje evidovat všechny potřebné údaje pro výkazy a poté přímo z programu exportovat data ve formátu XML.